"input" - Svensk översättning

EN

"input" på svenska

volume_up
input {substantiv}
volume_up
put {substantiv}
volume_up
put {perf. part.}
SV
SV

"input" på engelska

EN input
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

input (även: ante, deposit, effort, inset)
volume_up
insats {utr.}
What is more obvious than adequate input of the European Member States to NATO?
Vad är mer självklart än en adekvat insats av de europeiska medlemsstaterna i Nato?
Without the input from women, the idea of the big European family is meaningless.
Tanken på en stor europeisk familj är otänkbar utan kvinnornas insats!
We need to think about the most efficient way of making an input into the process.
Vi måste fundera på hur vi på det mest effektiva sättet kan göra en insats i den processen.
input (även: infeed)
This means that when input into a formula the name is automatically added.
Det betyder att namnet kompletteras automatiskt vid inmatning i en formel.
Definition of a variable and input of the value of variables.
Definition av en variabel och inmatning av variabelvärdet.
One of them is the input from the user, as you're building your bricks.
En av dem är till för inmatning från användaren, när ni bygger era block.
input
volume_up
indata {utr.}
The European Parliament's role is to provide active input into the nature and content of the agreement.
Europaparlamentets roll är att tillhandahålla aktiv indata om detta avtals karaktär och innehåll.
Data from package weighing shall be used as input in the drought simulators to create custom drying schedules.
Data från paketvägningen ska även användas som indata i torksimulatorerna för att skapa anpassade torkscheman.
There is a differentiation according to the Member States and greater account will be taken of inputs.
Enligt medlemsstaterna finns det här en differentiering och man kommer att ta mer hänsyn till indata.
input (även: kick, stimulant, stimulus, spur)
Personally, I hope that Mr Dorfmann will be able to continue to have political input on this matter.
Personligen hoppas jag att Herbert Dorfmann kommer att få fortsatt politisk stimulans i denna fråga.
input (även: opinion)
volume_up
input {neut.}
On this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.
På denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.
This Model Will Be Important input to a boundary lubrication model, see the next project.
This model will be important input to a boundary lubrication model, see next project.
I think that should be taken as read, but with proper input from the various stakeholders.
Jag anser att det ska antas men med ordentlig input från de berörda parterna.

2. näringsliv

input
Ethanol produced from grain, clover-grass and wood biomass is outweighed by the fossil energy inputs.
Etanol som produceras från spannmål, klöver, gräs och träbiomassa uppväger inte den fossila energi som går åt som insatsvara.

Användningsexempel för "input" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOtherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.
I övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.
EnglishEnter " 0 1/5 " in a cell (without the quotation marks) and press the input key.
Mata in " 0 1 / 5 " i en cell (utan citationstecknen) och tryck på returtangenten.
EnglishI know from experience that their views are a valuable input for my services.
Jag vet av erfarenhet att deras synpunkter är värdefulla bidrag för mina enheter.
EnglishIt is true that we need considerably more input, but this is a good place to begin.
Det är sant att vi behöver mycket mer information, men det är en bra utgångspunkt.
EnglishThis input field is only available if you are editing an exception dictionary.
Det här inmatningsfältet är bara tillgängligt om du redigerar en undantagsordlista.
EnglishThe results of this study are expected to provide valuable input for its analysis.
Resultatet av denna studie förväntas ge värdefulla uppgifter för analysen av frågan.
EnglishMr Sánchez Presedo's report provides a wealth of pertinent input into this process.
Antolín Sánchez Presedos betänkande bidrar på ett relevant sätt till denna process.
EnglishThe object bar of the text input mode offers several text formatting options.
I textinmatningsläget ser du den här listen med funktioner för formatering av text.
EnglishThe status of the ethnic and religious minorities depends on the Union's input.
De etniska och religiösa minoriteternas status beror på unionens agerande.
EnglishGenerally speaking, greater financial input is required for changes to be effective.
Allmänt talat krävs större ekonomiska bidrag för att ändringarna ska bli effektiva.
EnglishI will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.
Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis' bidrag till debatten.
EnglishHowever, we have noticed that Parliament's input and control are very restricted.
Vi ser dock att parlamentets inflytande och kontroll är mycket begränsat.
EnglishI will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.
Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis ' bidrag till debatten.
EnglishThe contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.
Innehållet på inmatningsraden infogas vid markörens position i dokumentet.
EnglishIf, for example, you want to write H20, select the 2 in the cell (not in the input line).
Om du t.ex. vill skriva H2O markerar du 2:an i cellen (inte på inmatningsraden).
EnglishThis event takes place if you enter or modify a text in an input field.
Den här händelsen inträffar när text i ett inmatningsfält skrivs in eller ändras.
EnglishYou will now see an equals sign in the input line and you can begin to input the formula.
Du ser nu ett likhetstecken på inmatningsraden och kan börja att mata in formeln.
EnglishI should like to thank you once again for this interesting debate and your valuable input.
Jag tackar er än en gång för denna intressanta debatt och er värdefulla insats.
EnglishI am glad to see patients banging the drum, because it is patient input that we need.
Jag gläder mig över att patienterna gör sig hörda, för det är deras åsikter vi behöver.
EnglishYou can change the value of a user field by assigning an input field to it.
Du kan ändra ett användarfälts värde om du tilldelar användarfältet ett inmatningsfält.