"injunction" - Svensk översättning

EN

"injunction" på svenska

volume_up
injunction {substantiv}
volume_up
junction {substantiv}

EN injunction
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

injunction (även: charge, command, direction, order)
injunction (även: charge, prescription)
If the Member State has ignored the request for information, the Commission may issue an injunction to obtain the information.
Om medlemsstaten har ignorerat begäran om information kan kommissionen utfärda ett åläggande att de skall erhålla information.
injunction
They include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
De innefattar kvarstad, föreläggande, gripande och beslagtagande - det finns en hel rad olika benämningar.
The application for an injunction would have been dead letter, given that it would have only referred to the infringement in 2004.
En ansökan om föreläggande skulle ha varit ett slag i luften, eftersom den endast skulle ha gällt överträdelsen 2004.
The fact that it is not necessary to implement the suspending injunction does not, of course, at this stage mean that the Commission has approved the aids.
Att det inte var nödvändigt att genomdriva föreläggande om uppskjutande innebär naturligtvis inte i det här skedet att kommissionen har godkänt stöden.
injunction (även: order)

2. juridik

injunction
They include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
De innefattar kvarstad, föreläggande, gripande och beslagtagande - det finns en hel rad olika benämningar.
The application for an injunction would have been dead letter, given that it would have only referred to the infringement in 2004.
En ansökan om föreläggande skulle ha varit ett slag i luften, eftersom den endast skulle ha gällt överträdelsen 2004.
The fact that it is not necessary to implement the suspending injunction does not, of course, at this stage mean that the Commission has approved the aids.
Att det inte var nödvändigt att genomdriva föreläggande om uppskjutande innebär naturligtvis inte i det här skedet att kommissionen har godkänt stöden.
injunction
Subject: Supreme Court injunction on financing any new projects because of the EU's legal basis for granting aid
Angående: Domstolsföreläggande från EG-domstolen om finansiering av alla nya projekt på grund av EU: s rättsliga grund för att ge bidrag
Fléchard took the Irish government to court and won an injunction preventing the Irish government from taking the EUR 17 million.
Fléchard drog den irländska regeringen inför domstol och lyckades få ett domstolsföreläggande som förhindrade den irländska regeringen från att få de 17 miljonerna euro.

3. näringsliv

injunction
They include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
De innefattar kvarstad, föreläggande, gripande och beslagtagande - det finns en hel rad olika benämningar.
The application for an injunction would have been dead letter, given that it would have only referred to the infringement in 2004.
En ansökan om föreläggande skulle ha varit ett slag i luften, eftersom den endast skulle ha gällt överträdelsen 2004.
The fact that it is not necessary to implement the suspending injunction does not, of course, at this stage mean that the Commission has approved the aids.
Att det inte var nödvändigt att genomdriva föreläggande om uppskjutande innebär naturligtvis inte i det här skedet att kommissionen har godkänt stöden.

Användningsexempel för "injunction" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTo justify himself, he said that he had no right of injunction in relation to Member States.
För att rättfärdiga sig sa han att han inte hade någon rätt att ålägga medlemsstaterna något.
EnglishBut this imperative could be the subject of a simple injunction of principle to COTIF.
Men denna tvingande nödvändighet skulle helt enkelt kunna ses som ett åtagande på grund av en princip i COTIF.
EnglishThe Commission, however, wanted to give France one last opportunity before proceeding with that injunction.
Men kommissionen ville ge Frankrike en sista möjlighet innan man gick vidare med föreläggandet.
EnglishIt gives consumers the possibility of obtaining an injunction for an infringement of certain Community directives.
Det ger konsumenterna möjlighet att erhålla ett förbudsföreläggande för brott mot vissa gemenskapsdirektiv.
EnglishIt sounds a bit like a biblical injunction, and you cannot make demands like that in a European Parliament report.
Det är en sådan där "du-skall-icke-begå-synd "bestämmelse och den kan man inte komma med i ett betänkande från Europaparlamentet.
EnglishIt sounds a bit like a biblical injunction, and you cannot make demands like that in a European Parliament report.
Det är en sådan där " du-skall-icke-begå-synd " bestämmelse och den kan man inte komma med i ett betänkande från Europaparlamentet.
English(The Supreme Court's injunction has stopped a number of projects relating to the WTO that were on the verge of being approved).
(Domstolsföreläggandet från EG-domstolen har stoppat ett antal projekt med anknytning till WTO som just skulle godkännas).
EnglishWith regard to companies – but not sole traders – even an application for a payment injunction is registered as a record of non-payment.
När det gäller företag - dock inte enskilda näringsidkare - registreras redan ansökan om betalningsföreläggande som en betalningsanmärkning.
EnglishWe would be required to obey this injunction under threat of being dragged before the Court of Justice, whose final decision would be known in advance.
Man skulle uppfordra oss att lyda det föreläggandet, i annat fall skulle vi dras inför EG-domstolen, vars slutliga beslut man redan på förhand skulle känna till.
EnglishSuch a disclaimer must include a written explanation from the debt collection company to the credit information company that the application for a payment injunction was incorrect.
En sådan dementi ska innehålla en skriftlig förklaring från inkassobolaget till kreditupplysningsföretaget om att ansökan om betalningsföreläggande varit felaktig.
EnglishAn injunction will have to be able to be executed without delay, whether it has been issued by a Spanish judge or a French judge, against an individual who is sought in one or other of the countries.
En juridisk begäran som utfärdas av en spansk eller en fransk domare måste genomföras utan dröjsmål om den person begäran avser befinner sig i något av dessa länder.