EN initial
volume_up
{substantiv}

As far as I know, no country has put its initials on a single page of ACTA.
Såvitt jag vet har inget land satt sin signatur på någon enda Acta-sida.
initial
Citizens will be able to receive initial treatment in any Member State, and doctors will not be able to withhold treatment.
Medborgarna kommer att kunna få initial behandling i vilken medlemsstat som helst och läkare ska inte kunna vägra behandling.
The fund must concentrate on immediate costs during the initial stage of major natural disasters.
Fonden bör koncentreras till omedelbara kostnader för stora naturkatastrofer i det initiala skedet.
They are talking about an Iraq where the automatic effects of the initial strategic error are all too evident.
De talar om ett Irak där de automatiska följderna av det initiala strategiska misstaget blott är alltför uppenbara.
initial
initial (även: drop cap)
volume_up
anfang {utr.}

Synonymer (svenska) till "initial":

initial
Swedish

Användningsexempel för "initial" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Commission's initial proposal gave rise to objections and misunderstandings.
Kommissionens ursprungliga förslag gav upphov till invändningar och missförstånd.
EnglishMr President, it will in the initial position be coordinated by the Commission.
Herr ordförande! Det kommer i inledningsskedet att samordnas genom kommissionen.
EnglishThe directive also takes into account the initial situation on energy efficiency.
I direktivet beaktas även den ursprungliga situationen för energieffektiviteten.
EnglishWe must not deviate from the initial reasoning proposed by the European Commission.
Vi får inte gå från det ursprungliga resonemang som lagts fram av kommissionen.
EnglishIt is true, however, that initial responsibility lies with the United States.
Det är emellertid sant att det ursprungliga ansvaret vilar på Förenta staterna.
EnglishThe initial investments in ERTMS have been made, and many are sure to follow.
De initiala investeringarna i ERTMS har gjorts, och fler kommer säkert att följa.
EnglishThe Council had already shortened the deadlines contained in the initial proposals.
Rådet har redan förkortat tidsfristerna som angavs i de ursprungliga förslagen.
EnglishSpending was already below 1 % of GDP in the initial draft by the Commission.
Utgifterna låg redan under 1 procent av BNP i kommissionens ursprungliga förslag.
EnglishI have heard that there are already initial amendments seeking to remove it.
Jag har hört att det redan finns tidiga ändringsförslag där man vill ta bort den.
EnglishWe therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
Vi stöder därför det ursprungliga resolutionsförslaget som har lagts fram här.
EnglishSpending was already below 1% of GDP in the initial draft by the Commission.
Utgifterna låg redan under 1 procent av BNP i kommissionens ursprungliga förslag.
EnglishThe initial constitutional problems of certain Member States have been overcome.
De ursprungliga konstitutionella problemen i vissa medlemsstater har lösts.
EnglishIn fact, the Council has reworded a number of paragraphs in the initial proposal.
Rådet har faktiskt formulerat om vissa punkter i det ursprungliga förslaget.
EnglishIn the field Value, you can select a new initial value for the entire number range.
I fältet Värde kan du definiera ett nytt startvärde för hela nummersekvensen.
EnglishThe reform that is now in its initial stages will change absolutely nothing.
Den reform som nu inleds kommer inte att innebära någon som helst förändring.
EnglishInitial funding to the tune of EUR 2 million is currently being prepared.
Initialfinansiering till ett belopp om 2 miljoner euro förbereds för närvarande.
EnglishI am not convinced that the report's initial proposals met this requirement.
Jag är inte övertygad om att betänkandets ursprungliga förslag uppfyller detta krav.
EnglishI indicated to your officials at the initial stage that I had a supplementary.
Jag upplyste era tjänstemän vid inledningen om att jag hade en följdfråga.
EnglishThis text, of course, does not fulfil the initial ambitions in all respects.
Denna text uppfyller naturligtvis inte de ursprungliga ambitionerna i alla avseenden.
EnglishI will be presenting this review report and an initial proposal shortly.
Låt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.