EN

to indicate [indicated|indicated] {verb}

volume_up
We will indicate the way and have made our basic position quite clear.
Vi kommer att visa vägen och vår grundläggande inställning är helt klar.
The aim of this report is to indicate the direction which the Parliament wants the discussion to take.
Syftet med detta betänkande är att visa vilken riktning parlamentet vill att diskussionen skall ta.
You must use brackets to indicate the desired result.
Du måste visa vad Du önskar genom parenteser.
Could the Commission indicate when exactly these quotas will be achieved?
Vänligen ange specifika tidsramar – när kommer kvoterna att vara uppfyllda?
Could the Council indicate when exactly these quotas will be achieved?
Vänligen ange specifika tidsramar – när kommer kvoterna att vara uppfyllda?
 Can the Council indicate the timetable which applies to the Lisbon seats?
 Kan rådet ange vilken tidsplan som gäller för platserna enligt Lissabonfördraget?
We wish once again to indicate the position of principle we adopt on this issue.
.– Vi vill än en gång markera vår principiella inställning i denna fråga.
He must nonetheless indicate, politically and in terms of the action he takes, that that is his ambition.
Ändå måste han politiskt och handlingsmässigt markera att det är hans ambition.
I am delighted to indicate my support for this Report and for the extension of the PEACE Programme.
Det gläder mig att markera mitt stöd för betänkandet och för en förlängning av Peaceprogrammet.
That is what we tried to indicate and that is what the rapporteur put in his report.
Det är vad vi försökte antyda och det är vad föredraganden tog upp i sitt betänkande.
If this is the intention of the report, it should at least indicate so.
Om detta skulle vara avsikten med betänkandet borde det åtminstone antyda detta.
Why do we not have the nerve to indicate what we believe we are able to succeed with by saying 'no'?
Varför vågar vi inte antyda vad vi tror vi kan uppnå genom att säga ”nej”?
To suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Att påstå något annat skulle tyda en total fixering vid EU.
Is this supposed to indicate recalcitrant behaviour?
Skulle detta tyda motsträvigt beteende?
The contributions from the extreme right in the House seem to indicate that it is not on the same planet as the rest of us.
Extremhögerns bidrag i detta parlament tycks tyda att den inte befinner sig på samma planet som oss andra.
to indicate (även: to expel)
This study would indicate whether EU harmonisation is really required.
Denna studie får utvisa om en gemensam EU-harmonisering verkligen behövs.
Future accounts reports and reviews must indicate how responsibly and successfully recipients handle EU aid.
Framtida revisionsrapporter och granskningar måste utvisa hur ansvarsfullt och framgångsrikt mottagarna hanterar EU-biståndet.
Practical experience will tell, I would say, but the prime reason for setting the short or medium term was not to indicate the urgency of the problems identified.
Erfarenheten kommer väl att utvisa det, skulle jag vilja säga, men kort och lång sikt är inte i första hand till för att ange angelägenhetsgraden för de identifierade problemen.
to indicate (även: to derive)
I need only make passing reference to the outbreak of SARS to indicate the degree of panic it can generate.
Jag behöver bara hänvisa till utbrottet av SAL för att visa vilken panik det kan väcka.
In order to do so politics must take the lead, indicating the future prospects and obstacles to be overcome.
För att göra detta måste politiken ta ledningen och visa framtida möjligheter och de hinder som måste övervinnas.
The report contributes to improving this policy by indicating a range of issues impeding the dynamic development of the market.
Betänkandet bidrar till att förbättra denna politik genom att visa en rad punkter som hämmar marknadens dynamiska utveckling.
It may indicate that your key database file has been corrupted, in which case you should try to get it from of a backup, if possible.
Det kan indikera att din nyckeldatabasfil har skadats.
I am pleased to indicate that work on the proposal for a defence directive is well advanced.
Det gläder mig att kunna tillkännage att arbetet med förslaget till försvarsdirektiv är långt framskridet.
A few amendments were accepted at committee and I would urge the Commission to indicate that it would take them on board.
Några ändringsförslag antogs i utskottet, och jag uppmanar kommissionen att tillkännage att man tar med dem.
Secondly, I would point out that there is a mistake in Amendment No 15 on the euro, which states that three prices shall be indicated, whereas the recital says that they may be indicated.
För det andra vill jag också tillkännage att det står ett fel i ändringsförslag 15 vid euron.

Användningsexempel för "to indicate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIts conclusions indicate that Romania meets all the Schengen acquis requirements.
Dess slutsatser visar att Rumänien uppfyller alla kraven i Schengenregelverket.
EnglishThe statements by President Santer indicate that the Commission is ready to do so.
Uttalandena från ordförande Santer visar på att kommissionen är beredd till det.
EnglishThe Commissioner seemed to indicate that this was an internal Chinese matter.
Kommissionsledamoten verkade mena att detta var en intern kinesisk angelägenhet.
EnglishThe most recent reports indicate that Mr Kabila's ADFL is closing in on Kinshasa.
De senaste beskeden pekar på att Kabilas AFDL rycker fram vidare mot Kinshasa.
English Can the Commission indicate the tanker's previous port of call before the sinking?
 Kan kommissionen ge besked om vilken hamn tankern avseglat från innan den sjönk?
EnglishThe European Parliament's recommendations indicate long-term solutions to the problem.
Europaparlamentets rekommendationer visar på långsiktiga lösningar på problemet.
EnglishThey indicate that Commissioners claimed nearly EUR 4 million in that year.
Av dessa redovisningar framgår att utgifterna uppgår till nästan 4 miljoner euro.
EnglishThe most recent statistics indicate a 57 % fall in income in my region during 1998.
Den senaste statistiken anger 57-procentig inkomstsänkning i min region under 1998.
EnglishThey indicate that Member States urgently need to reinforce their control systems.
Det visar att medlemsstaterna snabbt behöver förstärka sina kontrollsystem.
EnglishMoreover, the Commission must indicate the components of the method it wants to use.
Dessutom måste kommissionen ange vilka delar av metoden som den vill använda.
English Can the Council indicate the timetable which applies to the Lisbon seats?
 Kan rådet ange vilken tidsplan som gäller för platserna enligt Lissabonfördraget?
EnglishIt is therefore useful to indicate the Council’ s position on this score.
Rådet har inte tagit ställning för 1 procentsmetoden, det måste stå helt klart.
English(PT) Mr President, all the signs indicate that 2009 will be a year of opportunities.
(PT) Herr talman! Alla tecken tyder på att 2009 kommer att bli ett möjligheternas år.
EnglishWe wish once again to indicate the position of principle we adopt on this issue.
   .– Vi vill än en gång markera vår principiella inställning i denna fråga.
EnglishThey will indicate how Community assistance fits in with what other donors are doing.
Av dem kommer det att framgå hur gemenskapsstödet stämmer med vad övriga givare gör.
EnglishThe effects of the crisis on world trade indicate a possible 10% decline in 2009.
Finanskrisens påverkan på världshandeln ser ut att ha minskat med 10 procent under 2009.
EnglishIf this is the intention of the report, it should at least indicate so.
Om detta skulle vara avsikten med betänkandet borde det åtminstone antyda detta.
EnglishThat is what we tried to indicate and that is what the rapporteur put in his report.
Det är vad vi försökte antyda och det är vad föredraganden tog upp i sitt betänkande.
EnglishLegislators have the responsibility to indicate clearly which limits should be observed.
Lagstiftaren har till uppgift att tydligt ange vilka gränser som måste iakttas.
English   Mr President, although it is now a bit late, I did indicate earlier.
   – Herr talman! Även om det nu är lite sent så har jag antytt detta tidigare.