EN indent
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

indent (även: indentation)
volume_up
indrag {neut.}
Here, you can search for the Indent attribute (from left, from right, first line).
Här söker du efter attributet Indrag (Från vänster, Från höger, Första raden).
For the first line, an extra indent can be specified.
Du kan definiera ett separat indrag för den första raden.
This icon on the right of the ruler marks the right indent of the current paragraph.
Symbolen till höger på linjallisten visar höger indrag för det aktuella stycket.
The first point concerns paragraph 9, third indent, where Mr Martens wants contracts to replace the unmanageable accumulation of multiple conditionalities.
Den första punkten gäller punkt 9, tredje strecksatsen, där Martens önskar att man skall byta ut det stora antalet villkor i avtalet.
indent (även: chip, cut, hack, notch)
volume_up
hack {neut.}
indent (även: boss, buckle, bulge, dent)
volume_up
buckla {utr.}

2. brittisk engelska

indent (även: order, requisition)

3. handel, brittisk engelska

indent

Synonymer (engelska) till "indent":

indent
dent

Användningsexempel för "indent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(FR) In paragraph 7, after the first paragraph, the first indent should now read:
(FR) I punkt 7 ska den första strecksatsen efter det första stycket lyda som följer:
EnglishI ask the House to resist this pressure and approve the third indent.
Jag ber mina kollegor att trots detta tryck bifalla denna tredje strecksats.
English   Mr President, we have the same technical problem with the sixth indent of paragraph 15.
   – Herr talman! Vi har samma tekniska problem med den sjätte strecksatsen i punkt 15.
EnglishThis applies to the first indent of the Barón Crespo/Brok report.
Detta gäller den första strecksatsen i Barón Crespos och Broks betänkande.
EnglishThere is an indent that was worded as follows: 'intensify the elimination of barriers'.
Där finns en punkt som var formulerad på följande sätt: ”intensifiera undanröjandet av hinder”.
English(SV) Mr President, under paragraph 65 we had no vote on indent 5.
Herr talman! Under punkt 65 så hade vi ingen omröstning om strecksats 5.
EnglishSo please now present your oral amendment to paragraph 5, indent 2.
Var därför vänlig och lägg fram ert muntliga ändringsförslag till punkt 5, andra strecksatsen.
EnglishLikewise, our Group will have a free vote on paragraph 7, indent 1, on African lions.
Vår grupp kommer dessutom att ha en fri omröstning om punkt 7, första strecksatsen, om afrikanska lejon.
EnglishLikewise, our Group will have a free vote on paragraph 7, indent 1, on African lions.
Vår grupp kommer dessutom att ha en fri omröstning om punkt 7, första strecksatsen, om afrikanska lejon.
EnglishWe cannot therefore support what is said in paragraph 20, indent 4.
Vi kan därför inte stödja innehållet i punkt 20, strecksats 4.
EnglishIn the seventh indent, the figure of EUR 4.5 billion should be replaced by the figure EUR 4.7 billion.
I den sjunde strecksatsen bör beloppet 4,5 miljarder euro ersättas med 4,7 miljarder euro.
EnglishMr Sonik has just spoken on recital A, but he is supposed to be speaking on paragraph 5, indent 2.
Bogusław Sonik har just talat om skäl A, men han förväntas tala om punkt 5, andra strecksatsen.
EnglishThe figure of EUR 2.5 billion in the seventh indent should be replaced by the figure of EUR 2.7 billion.
I den sjunde strecksatsen bör beloppet 2,5 miljarder euro ersättas med 2,7 miljarder euro.
EnglishIn the seventh indent, the figure of EUR 4.5 billion should be replaced by the figure EUR 4.7 billion.
Sedan vill jag uppmärksamma er på ändringsförslag 6 till punkt 31.
EnglishThat is right, Mr Pomés, therefore let us proceed with the vote on paragraph 65, except for indent 4.
Det stämmer, herr Pomés. Låt oss därför gå vidare med omröstningen om punkt 65, förutom strecksats 4.
EnglishThis relates to the first indent of Amendment No 179.
Det handlar om den första strecksatsen i ändringsförslag 179.
EnglishWith this function the left indent of the current paragraph is increased and set to the next tab stop.
Med den här funktionen ökar du det vänstra indraget för det aktuella stycket till nästa tabulatorposition.
EnglishThe figure of EUR 2.5 billion in the seventh indent should be replaced by the figure of EUR 2.7 billion.
Om den andra delen av ändringsförslag 6 antas, vill jag be er att anta den som ett tillägg till punkt 31.
EnglishWe will be voting against the first indent at that point.
Här kommer vi att rösta emot den första strecksatsen.
EnglishThis is just one of the reasons why I would like to give wholehearted support to the first indent of paragraph 14.
Detta är bara ett av skälen till varför jag helhjärtat stödjer den första strecksatsen i punkt 14.