"impression" - Svensk översättning

EN

"impression" på svenska

volume_up
impression {substantiv}

EN impression
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

impression (även: effect)
volume_up
intryck {neut.}
This unpleasant impression was subsequently reflected in media comments on the event.
Detta oangenäma intryck avspeglades senare i mediernas kommentarer till händelsen.
There is really no reason to give the impression that this is the case.
Det finns verkligen ingen anledning att göra intryck av att så är fallet.
In fact, the impression given by the press is that not even our government knows.
Enligt det intryck massmedia ger verkar inte ens vår regering känna till denna plan.
impression (även: channel, evidence, furrow, line)
volume_up
spår {neut.}
I have the impression that the discussion on the Constitutional Treaty is precisely such an obstruction.
Jag har intrycket av att diskussionen om konstitutionsfördraget är exakt en sådan spärr.
The dioxin crisis that struck Belgium over a year ago made a deep impression on people all over Europe.
Den dioxinkris som drabbade Belgien för mer än ett år sedan har satt sina spår hos folk, och det i hela Europa.
I well remember how hard we fought in this very Parliament for an inquiry committee on the Prestige to be set up: it certainly made an impression.
Jag kommer mycket väl ihåg hur hårt vi kämpade här i parlamentet för att en undersökningskommitté om ”Prestige” skulle inrättas; det satte verkligen sina spår.
impression (även: affection, emotion, expression, feeling)
But there is a difference between being clear and giving the impression of unfairness.
Men det är en sak att tala klarspråk och en annan sak att inge en känsla av orättvisa.
It is my impression that this intolerable situation is not manifesting itself in Greece alone.
Jag har en känsla av att denna oacceptabla situation inte bara förekommer i Grekland.
I have the impression that we can already express our condolences.
Jag har en känsla av att vi redan nu kan framföra våra kondoleanser.
impression (även: badge, brand, dent, device)
volume_up
märke {neut.}
You might notice that the number of impressions that the Keyword Tool or Traffic Estimator proposes is larger than the actual number of impressions your ads receive.
Du kanske märker att Sökordsverktyget eller Trafikkalkylatorn anger fler visningar än vad dina annonser faktiskt får.
These tabs show the last clicks, assist clicks, and assist impressions tied to particular conversions.
Du kanske märker att de här bilderna bidrar till omvandlingar genom att påminna kunderna om ditt varumärke.
impression (även: hallmark, mold, stamp, touch)
It is already easy to get the impression that a large part of the Commission's text bears the hallmarks of lobbyists.
Man kan nog ibland få det intrycket att en stor del av kommissionens text bär lobbyisternas prägel.
impression (även: press, pressure, squeeze)
impression
volume_up
avtryck {neut.}
A very unfair impression has been left here by these three cases.
De tre målen har lämnat ett icke-rättvisande avtryck efter sig här.
Det finns avtryck på varje rad -
impression (även: apery, imitation, simulacrum, impersonation)

2. "feeling"

impression
volume_up
förnimmelse {utr.} (känsla)
These last few months have certainly confirmed this impression.
De senaste månaderna har verkligen bekräftat denna förnimmelse.

3. tryckteknik

impression
volume_up
nytryck {neut.}

4. tryckteknik: "book"

impression
volume_up
omtryckning {utr.} (bok)

Synonymer (engelska) till "impression":

impression

Användningsexempel för "impression" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI do not have the impression that public policies are changing at the same rate.
Jag får inte den uppfattningen att den offentliga politiken förändras i samma takt.
English   Mr President, I have the impression that we did not vote for Amendment 15.
   – Herr talman! Jag fick intrycket att vi inte röstade om ändringsförslag 15.
EnglishHowever, we all have the impression, you and I, that we are going backwards.
Ändå har vi alla känslan av, ni, jag med, att vi ständigt ligger ett steg efter.
EnglishMr Wathelet is a little sad; he has the impression that too little has been done.
Melchior Wathelet är lite ledsen. Han har intrycket av att det har gjorts för lite.
EnglishThe report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
Betänkandet ger en falsk bild av verkligheten och jag lägger därför ned min röst.
EnglishThis vote on approval would not give the impression of being a forced vote.
Denna omröstning skulle inte få rykte om sig att vara en framtvingad omröstning.
EnglishIt has got to give the impression that it is in the driving seat to solve the problem.
För att kunna lösa problemet måste EU ge intrycket av att vara den som bestämmer.
EnglishI do not have the impression that anything has improved at CEPOL in the meantime.
Jag har inte intrycket av att något har förbättrats vid CEPOL under tiden.
EnglishThat seems to give the impression that we are against enlargement when we are not.
Det får det att se ut som om vi vore mot en utvidgning när vi inte är det.
EnglishI got the impression that it was as if we were only at the beginning of the debate.
Jag fick intrycket att det var som om vi bara befann oss i början av den här debatten.
Englishbut I have the impression that you have not just come here to listen to me.
Men jag får intrycket att ni inte bara har kommit hit för att lyssna på mig.
EnglishIt is unfortunately my impression that most evaluations are simply binned.
Jag har tyvärr intrycket av att de flesta utvärderingar helt enkelt bara arkiveras.
EnglishIt's not true, of course, but that's the media impression, and that's like what you get.
Det är såklart inte sant, men det är mediebilden och det är liksom vad ni får.
EnglishI have the impression that the Committee's proposals will be widely endorsed tomorrow.
Min uppfattning är att utskottets förslag kommer att få stort stöd i morgon.
EnglishPublic opinion has received a very negative impression of the European institutions.
Ett negativt budskap om de europeiska institutionerna har förmedlats till allmänheten.
EnglishI have the impression that your approach is quite technocratic and elitist.
Jag har intrycket att er inställning är ganska teknokratisk och elitistisk.
EnglishI have the impression that we would have a great deal to say on the subject of Japan.
Jag har intrycket av att vi skulle ha en hel del att säga i fråga om Japan.
EnglishThe overriding impression is that this is a catalogue of good political intentions.
Det dominerande intrycket är att detta är en förteckning över goda politiska föresatser.
EnglishWe need to give the Americans the impression that we are not necessarily reliant on them.
Vi måste ge amerikanerna intrycket att vi inte till varje pris är beroende av dem.
EnglishGive us that impression today and you have the real message for ordinary people.
Ge oss det intrycket i dag, och ni har ett verkligt budskap att förmedla till vanligt folk.