"impact" - Svensk översättning

EN

"impact" på svenska

volume_up
impact {substantiv}
EN

impact {substantiv}

volume_up
What will be the impact of a possible price cut for producers on consumer prices?
Vilken effekt har en eventuell prissänkning för producenter på konsumentpriser?
At heart, it is political decisions that govern the impact of globalisation.
Det är politiska beslut som i grunden styr vilken effekt globaliseringen har.
And what about the impact of liberalisation on rail safety, Commissioner?
Och vilken effekt får avregleringen på järnvägarnas säkerhet, herr kommissionsledamot?
impact (även: effect, effectiveness, efficiency)
volume_up
verkan {enb. sing.} (bestämd form)
It imposed a trade embargo, although that has not yet had the desired impact.
Den införde ett handelsembargo, som dock ännu inte har haft avsedd verkan.
This will have even less of an impact on all 27 European Union Member States.
De kommer att få ännu mindre verkan på alla de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen.
The impact of the death penalty in preventing crime is not even proven.
Verkan av dödsstraffet för att förhindra brott har inte ens bevisats.
No reactor could withstand the impact of a Boeing 747.
Ingen reaktor skulle kunna hålla stånd mot en kollision med en Boeing 747.
Neither Sellafield nor la Hague was designed to withstand the impact of a commercial jet.
Varken Sellafield eller la Hague har utformats för att stå emot en kollision med ett trafikflygplan.
In the case of a slight impact, protection is also provided by a part fitted with a shock absorber.
Vid en mindre kollision skyddas fotgängaren av en del som är utrustad med stötdämpare.
impact (även: blast, blow, bruise, buffet)
Force and deformation of a specimen placed between two bars loaded by an impact can be determined with this method.
Med hjälp av denna teknik kan kraft och deformation bestämmas för en provkropp placerad mellan två stänger som belastas av en stöt.
In the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey.
Vad gäller fångstspiralen så måste den vara töjbar för att klara av stöten av flygande byten.
But by having really, really stretchy capture spiral silk, the web is actually able to absorb the impact of that intercepted prey.
Men genom att ha riktigt riktigt töjbart silke i fångstspiralen kan nätet absorbera stöten från det fångade bytet.

Synonymer (engelska) till "impact":

impact

Användningsexempel för "impact" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishThe level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Utbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
EnglishThis type of technology be used with caution because of the huge impact it has.
Denna typ av teknik användas försiktigt på grund av den enorma inverkan den har.
EnglishWhen it came forward two years ago there was no cost impact assessment attached.
När direktivet lades fram för två år sedan hade ingen kostnadsbedömning bifogats.
EnglishHere, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.
Här har direktivet om miljökonsekvensbedömningar genomförts på ett dåligt sätt.
EnglishThe economic crisis is having an impact even on drawdowns of money from EU funds.
Den ekonomiska krisen påverkar till och med utnyttjande av pengar från EU-fonder.
EnglishAnd the impact of the learning landscape has been pretty surprising and amazing.
Effekterna av lärandelandskapet har varit ganska överraskande och fantastiska.
EnglishIt is worried about the impact of illegal fish on price in the North of Scotland.
Den är bekymrad över den illegala fiskens påverkan på priserna i norra Skottland.
EnglishCommunity assistance enhances the impact of the CFSP assistance, and vice versa.
Gemenskapsstödet ökar det inflytande som stödet från GUSP har, och vice versa.
EnglishMr Primakov has already spoken of lessening the impact of the NATO enlargement.
Primakov talar redan om en minskning av effekterna av en NATO-utvidgning österut.
EnglishIt is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
Det räcker inte att göra sociala konsekvensanalyser av europeisk lagstiftning.
EnglishAny existing differences should not have an inordinate impact on our relations.
De olikheter som finns bör inte få någon större inverkan på våra förbindelser.
EnglishI underscore everything that has been said here in regard to impact assessment.
Jag vill framhäva allt som har sagts här när det gäller konsekvensbedömningar.
EnglishI do not agree that the EU does not have an impact on international negotiations.
Jag håller inte med om att EU inte kan påverka de internationella förhandlingarna.
EnglishSeveral speakers have mentioned economic growth and its impact on the environment.
Flera talare har tagit upp den ekonomiska tillväxten och dess påverkan på miljön.
EnglishWe need to know the impact on areas which are going to suffer, including my own.
Vi behöver få vetskap om effektera för de regioner som drabbas, inklusive min eget.
EnglishThere is also likely to be a negative impact on the multilateral trading system.
Det är också troligt att det multilaterala handelssystemet påverkas negativt.
EnglishThe events of 11 September and subsequent events greatly impact on that policy.
Händelserna den 11 september och därefter har stora följder för den politiken.
EnglishIt developed in Northern Ireland but has an impact across many European countries.
Den utvecklades i Nordirland, men har haft en inverkan i många europeiska länder.
EnglishFirstly, there are general requirements for impact assessments at European level.
Det första avsnittet handlar om allmänna krav på konsekvensbedömningar på EU-nivå.