"to imagine" - Svensk översättning

EN

"to imagine" på svenska

EN to imagine
volume_up
[imagined|imagined] {verb}

One might imagine that it was an administrative debate, but that is not the case.
Man skulle kunna tro att det är en administrativ debatt.
You should not imagine that I am ignorant of the role played by high culture.
Nu skall ingen tro att jag inte känner till den roll som finkulturen har.
It is hard to imagine these facilities being challenged in the short or medium term.
Man har svårt att tro att sådana anläggningar skulle ifrågasättas på kort eller medellång sikt.
to imagine (även: to fancy, to suppose, to think)
It is not hard to imagine the effects this will have on the welfare state and pensions.
Man kan mycket väl tänka sig konsekvenserna för välfärdsstaten och för pensionerna.
Can the Commission imagine withdrawing EU subsidies or withdrawing structural funds?
Kan kommissionen tänka sig att dra tillbaka EU-bidrag eller strukturfonder?
For urgent, more guaranteed results, one could imagine three options:
För att snabbt nå garanterade resultat skulle man kunna tänka sig tre alternativ:
The figures are so huge that it is hard to imagine the scale of the problem.
Siffrorna är så enorma att det är svårt att föreställa sig problemets vidd.
It is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Det är svårt att föreställa sig hur detta skulle gå till i EU:s tätbefolkade områden.
It is enough to imagine a road on which vehicles are maintaining the same speed.
Enklast är att föreställa sig en väg där fordonen håller samma hastighet.
One may perhaps dare to imagine a light at the end of the tunnel, but the journey there will not be smooth.
I tunnelns slutända kanske man vågar ana solljuset, men resan dit går inte på räls!
You can't even imagine the positions we get ourselves into.
Du kan inte ana vilka positioner vi tar oss an.
Iran is a large nation and a great culture that has more similarities with us than we can imagine.
Iran är en stor nation och en storslagen kultur som har fler likheter med oss än vi kan ana.
Do we imagine, then, that the cost would disappear if we were not to adopt this directive?
Tror vi då att kostnaden försvinner, om vi inte skulle anta detta direktiv?
The Council has no means, as you can imagine, of obliging Turkey to adopt any legislation.
Ni förstår att rådet inte har någon möjlighet att tvinga Turkiet att anta några lagar.
Imagine you are a mother in Udaipur District, Rajasthan.
Anta att du är en mamma i Udaipur-distriktet i Rajasthan.
to imagine (även: to suppose)
Members of the European Parliament, sitting in their ivory tower, can imagine what they want to imagine.
Europaparlamentarikerna kan inbilla sig vad de vill där de sitter i sitt elfenbenstorn.
Offenders should not imagine themselves to be safe in some law-free zone.
Förövarna får inte inbilla sig att de är i säkerhet, och att de befinner sig i ett rättslöst område.
Often, when parents express concern they are ignored or told to stop imagining things.
Föräldrar som uttrycker oro blir ofta ignorerade eller uppmanas att sluta inbilla sig saker.
to imagine
volume_up
inbilla sig {refl. vb}
Members of the European Parliament, sitting in their ivory tower, can imagine what they want to imagine.
Europaparlamentarikerna kan inbilla sig vad de vill där de sitter i sitt elfenbenstorn.
Offenders should not imagine themselves to be safe in some law-free zone.
Förövarna får inte inbilla sig att de är i säkerhet, och att de befinner sig i ett rättslöst område.
Often, when parents express concern they are ignored or told to stop imagining things.
Föräldrar som uttrycker oro blir ofta ignorerade eller uppmanas att sluta inbilla sig saker.
I imagine that other speakers would have experienced such unpleasant surprises, too.
Jag skulle gissa att det är fler än jag som har drabbats av denna obehagliga överraskning.
to imagine (även: to occur to)
för sig att vi.... du vet.
Madam President, to read the EU action plan for Afghanistan and Pakistan, you would imagine that the whole situation depended on what the EU does.
När man läser EU:s handlingsplan för Afghanistan och Pakistan kan man för sig att allt hänger på vad EU gör.

Användningsexempel för "to imagine" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI can imagine that every member of the Council will have a different priority.
Jag antar att varje enskild ledamot av rådet kommer att ha en egen prioritering.
EnglishImagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Döm om min förvåning: den optimala sammankopplingen saknas vid den tyska gränsen.
EnglishUnless we remain alert, there will be cloned human beings sooner than we imagine.
Om vi inte ser upp kommer det att finnas klonade människor fortare än vi tror.
EnglishThen I can imagine that voluntary agreements at European level might make sense.
Då kan jag föreställa mig att frivilliga avtal på europeisk nivå är vettiga.
EnglishYou can imagine my astonishment to hear from him while I was packing Daddy up.
Du kan tänka dig min förvåning att höra ifrån honom när jag packade åt pappa.
EnglishImagine the effort that will be needed for this, particularly in budgetary terms.
Tänk vilka insatser som måste till för det ändamålet, särskilt när det gäller budget.
EnglishJust imagine a Member State of the EU in which terror has reigned for 25 years.
Ni kan ju bara tänka er en medlemsstat i EU där terror har härskat i 25 år.
EnglishHowever, imagine that you had been one of the negotiating partners on the other side.
Tänk er emellertid att ni vore en av förhandlingsparterna från den andra sidan.
English(FR) Madam President, let us imagine a city that is regularly plunged into darkness.
(FR) Fru talman! Låt oss föreställa oss en stad som regelbundet försänks i mörker.
EnglishI cannot imagine that any business in this world would apply that criteria.
Jag kan inte tänka mig att något företag i världen skulle tillämpa det kriteriet.
EnglishDo you imagine that other parts of Germany, or of Belgium do not suffer from it?
Vad tror ni att andra delar av Tyskland och Belgien har för transittrafik?
EnglishAs you can imagine, I am as sensitive as you are to the issue of employment.
Som ni förstår är jag lika känslig som ni när det gäller frågan om sysselsättning.
EnglishAnd as you can imagine, I hated that moment of ripping with incredible intensity.
Som ni säkert kan föreställa er, så hatade jag den timmen otroligt mycket.
EnglishWhat form of discrimination does the Council imagine a church could be subject to?
Vilken form av diskriminering föreställde sig rådet, att man kunde hamna i som kyrka?
EnglishImagine for one moment the European system without the European Parliament.
Föreställ er för ett ögonblick det europeiska systemet utan Europaparlamentet.
EnglishI can imagine that Ireland or Greece will find themselves in huge difficulty here.
Jag kan förställa mig att Irland eller Grekland kommer att få enorma svårigheter här.
EnglishWe might imagine all sorts of threatening scenarios, but there is some good news.
Vi kan föreställa oss alla möjliga hotande scenarier, men det finns några goda nyheter.
EnglishCan you imagine that a black female wheelchair user can feel discriminated against?
Kan ni föreställa er att en svart rullstolsbunden kvinna kan känna sig diskriminerad?
EnglishLet us imagine hospitals with no drugs and schools with no educational supplies.
Låt oss föreställa oss sjukhus utan mediciner och skolor utan läromedel.
EnglishHowever, we should not imagine that this was an ideal world in which to live.
Vi bör emellertid inte föreställa oss att det var en idealvärld att leva i.