EN image
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

image (även: aspect, depiction, metaphor, painting)
volume_up
bild {utr.}
To report an image, simply click on the image thumbnail on the Place Page.
Klicka på miniatyrbilden på platssidan om du vill rapportera en bild.
Please re-upload the image to Picasa Web Albums or choose a new image.
Överför bilden till Picasa webbalbum igen eller välj en annan bild.
We can violate your expectations on representation -- what an image represents.
Vi kan överträda dina förväntningar på innebörd -- vad en bild representerar.
image
volume_up
image {utr.}
In Belgium it has a positive image, while in the Netherlands it is more negative.
I Belgien har den en positiv image, i Nederländerna en mer negativ.
It does not enhance the image of the European Union when we have a situation like this.
En situation som denna förhöjer inte den Europeiska unionens image.
Mark this option if the object is a server site image map.
Markera det här alternativet om objektet är en image map på serversidan.
image
The European Union suffers from a bad image among many citizens.
Europeiska unionen har en dålig framtoning för många medborgare.
There is nothing you can do to change this, but it gives Europe a negative image.
Det finns inget du kan göra för att ändra på detta, men det ger EU en negativ framtoning.
They can mainly be traced back to Belgrade's image problem.
De kan nämligen hänföras till att Belgrad har problem med sin framtoning.
image (även: section)
volume_up
profil {utr.}
I am convinced that it will enable Latvia to overcome its negative image.
Jag är övertygad om att det kommer att göra det möjligt för Lettland att komma ifrån sin negativa profil.
Kan EU förstärka sin profil som drivande kraft?
That is why it is crucial to raise domestic workers' professional profile and improve their image.
Därför är det viktigt att ge hushållsarbetarna en skarpare yrkesmässig profil och högre status.
Right behind the President, you see the image of Europe with the twelve stars.
Strax bakom talmannen ser ni Europeiska unionens symbol med de tolv stjärnorna.
China is not just a myth or an image; China has become a reality to all of us and is a symbol of change.
Kina är inte bara en myt eller en bild; Kina har blivit verklighet för oss alla och en symbol för förändring.
That image represents the final lifting of the artificial barriers that separated eastern and western Europe for so long.
Den bilden är en symbol för det slutliga avlägsnandet av de konstgjorda skiljemurar som delade Öst- och Västeuropa under så lång tid.
Europe's image and our notion of solidarity at EU level are at stake!
Bilden av EU och vår föreställning om solidaritet på EU-nivå står på spel!
This idea of compassion comes to us because we're made in the image of God, who is ultimately the compassionate one.
Vi har en föreställning om empati eftersom vi är gjorda till Guds avbild.
It is a question of attacking the image of smoking.
Det gäller att angripa föreställningen om rökning.
volume_up
idé {utr.}
The paradox, continues Lundström-Hübinette, lies in the fact that the image of Sweden, both the “old” and the “good” Sweden were built on the idea of the superiority of Swedish whiteness.
Det paradoxala, fortsätter Lundström-Hübinette, är att båda Sverigebilderna, ”det gamla” och ”det goda” Sverige, byggde på idén om den svenska vithetens överlägsenhet.
volume_up
avbild {utr.}
Man could be seen as being created in the image of God.
Man skulle kunna tala om människan som Guds avbild.
This idea of compassion comes to us because we're made in the image of God, who is ultimately the compassionate one.
Vi har en föreställning om empati eftersom vi är gjorda till Guds avbild.
This is also expressed in biblical vocabulary when we are taught that we were created in the divine image.
Detta uttrycks också i bibliska termer när vi får lära oss att vi är skapade i Guds avbild.
image (även: reflection)
It is a mirror image of the situation in Czechoslovakia in the 1930s and its German minority.
Det är en spegelbild av situationen i Tjeckoslovakien på 1930-talet och dess tyska minoritet.
The critical development in inpatient care is a mirror image of the community outside the hospital walls.
Den kritiska utvecklingen i slutenvården är en spegelbild av samhället utanför sjukhusväggarna.
Now move the axis a bit or further until you see a dashed mirror image of the 2D object on the other side of the axis.
Flytta nu axeln ett stycke tills en streckad spegelbild av 2D-objektet syns på andra sidan.
image (även: parable)
To use an image, there is still fire smouldering under the ashes!
För att använda en liknelse, det pyr fortfarande under askan!
The President of the Standing Committee of European Doctors (CPME) used a very good image - the patient planet Earth is like a person suffering from a serious illness.
Ordföranden för ständiga kommittén för europeiska läkare använde en mycket bra liknelse - patienten jorden kan liknas vid en person som lider av en allvarlig sjukdom.
image (även: companion, match, parallel, twin)
image (även: effigy, imaging)
Medical image science comprises techniques and processes intended to create images of a person for medical purposes.
Radiologi innebär avbildning av människokroppens inre med syftet att ställa diagnos.
Fragmentation size measurement in LHD buckets using 3D surface imaging
Fragmentering storlek mätning i LHD hinkar med 3D-yta avbildning
In parallel medical imaging technologyis developing, allowing tumours to be detected and diagnosed even earlier.
Samtidigt utvecklas tekniken kring medicinsk avbildning vilket gör att tumörer kan upptäckas och diagnosticeras allt tidigare.
image (även: emblem, sign, type, figuration)
image
image

2. språkvetenskap

image
I would like to make this very clear, thinking about the very useful image that Mrs Breyer used.
Jag vill verkligen klargöra detta och jag tänker på Hiltrud Breyers mycket förtjänstfulla metafor.
Some might think it is clever to use early television images of pan-European friendship as a metaphor for EU cultural integration.
En del kanske tycker att det är intelligent att använda tidiga TV-bilder av alleuropeisk vänskap som en metafor för EU:s kulturella integration.

3. religion

image

4. religion: "in the bible"

image
volume_up
kopia {utr.} (i Biblen)
Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.
Det är alltid bara en lokal kopia som redigeras i dokumentet, även om du har infogat en bild som länk.
Save copies of images to the page's location.
Spara kopior av bilderna på samma plats som sidan.

5. psykologi

image
And you can see in the images afterward, we've managed to reconstruct her successfully.
Ni ser på efterbilderna att vi har lyckats rekonstruera henne framgångsrikt.

Användningsexempel för "image" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers' money.
EU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
EnglishAs soon as the Picasa team fixes the issue, your background image should return.
Så snart Picasa-teamet har åtgärdat problemet kommer bakgrundsbilden tillbaka.
EnglishSubject: Image of the various European countries in the other EU Member States
Angående: Bilden av de enskilda europeiska länderna i EU: s övriga medlemsstater
EnglishThe EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers ' money.
EU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
EnglishThere are two options for reporting inappropriate photos based on the image source.
Det finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.
EnglishWe failed because we presented ourselves with a negative and punitive image.
Vi misslyckades för att vi framställde oss själva som negativa och bestraffande.
EnglishSuch things are unacceptable and only damage Iran's image as a civilised country.
Sådana saker är oacceptabla och skadar bara Irans anseende som ett civiliserat land.
EnglishThey do not fit into the image of a prosperous Europe with enormous growth potential.
De passar inte in i bilden av ett välmående Europa med en hög tillväxtpotential.
EnglishBelarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.
Bilden av Vitryssland är att det är en kvarleva, en rest, från Sovjetimperiet.
EnglishAutomated image analysis of iron-ore pellet structure using optical microscopy
Automatiserad bildanalys av järnmalm pellets struktur med hjälp av optisk mikroskopi
EnglishThere are three options for reporting inappropriate photos based on the image source.
Det finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.
EnglishThis is an exotic destination for Europeans with its image of the 'silk route'.
Detta är ett exotiskt resmål för européer med dess associationer till " sidenvägen" .
EnglishThis is an exotic destination for Europeans with its image of the'silk route '.
Detta är ett exotiskt resmål för européer med dess associationer till " sidenvägen ".
EnglishAbove all, it bears witness to an image of man which does not appeal to me.
Det vittnar framför allt, herr talman, om en människobild som inte tilltalar mig.
EnglishOnly in this way can the European Parliament live up to the image it seeks to have.
Bara på så sätt kan Europaparlamentet leva upp till det oberoende som krävs av det.
EnglishWe can shape globalisation and shape it, to some extent, in our own image.
Vi kan forma globaliseringen och när vi gör det har vi möjlighet att påverka den.
EnglishSome are global leaders such as Sectra with its medical image management systems.
Vissa är världsledande, till exempel Sectra med sina medicinska bildbehandlingssystem.
EnglishIn this box, define the number of colors to which the image is to be reduced.
I det här fältet väljer du antalet färgnivåer som bilden ska reduceras till.
EnglishNext, place the cursor on your homepage where you want to insert the graphic image.
Sätt markören på det ställe på hemsidan där du vill infoga ett grafikobjekt.
EnglishThe effect upon the brand image of seafood products is hard to calculate today.
Den skada som har tillfogats havsprodukternas anseende är fortfarande svår att värdera.