"ill treatment" - Svensk översättning

EN

"ill treatment" på svenska

EN ill treatment
volume_up
{substantiv}

ill treatment (även: assault, mayhem, misuse, maltreatment)
We fear that they have been subjected to ill-treatment during their detention.
Vi fruktar att de under häktningstiden utsätts för misshandel.
There have, furthermore, been very serious complaints of violence, ill-treatment and torture.
Dessutom har det förekommit mycket allvarliga klagomål om våld, misshandel och tortyr.
This is deliberate exploitation and ill-treatment of animals and should be taken into account as well.
Detta är avsiktlig exploatering och misshandel av djur och bör också beaktas.

Liknande översättningar för "ill treatment" på svenska

ill substantiv
Swedish
ill adjektiv
ill adverb
treatment substantiv
to treat verb

Användningsexempel för "ill treatment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English127 of them subsequently claimed in court that they had suffered ill treatment or torture.
Efteråt hävdade 127 av dessa personer i domstol att de hade blivit misshandlade eller torterade.
EnglishThose arrested are being held in army prisons and are thought to be at serious risk of ill treatment.
De arresterade hålls fängslade i militärfängelser och anses löpa risk att behandlas illa.
EnglishThe ill-treatment of transported animals continues, and the Council of Agricultural Ministers is to blame.
Djurplågeriet i samband med djurtransporter fortsätter och det är Agrifin-rådets fel.
EnglishThe reports of ill-treatment of prisoners is absolutely shocking.
Rapporterna om hur illa fångarna behandlas är helt chockerande.
EnglishChildren who have suffered ill-treatment are not taken into care.
Man tar inte hand om de barn som har blivit illa behandlade.
English. - I condemn unreservedly the ill-treatment of people in Cuba (or anywhere else).
skriftlig. - (EN) Jag fördömer oreserverat den dåliga behandlingen av människor på Kuba (och även på andra platser).
EnglishFirst, there is enough ill treatment of copyright: pay-TV services only buy the rights for a particular Member State.
Mottagandet av krypterade digitala televisionstjänster över gränserna väcker åtskilliga svåra frågor.
EnglishThere is a constant flow of reports about the arrest, detention and ill-treatment of dissidents in Vietnam.
Ständigt kommer nya uppgifter och rapporter om att arresterade dissidenter övervakas och misshandlas i Vietnam.
EnglishWe are talking about crimes involving ill treatment, violence against a person, something which is a crime in all the countries of the Union.
Vi talar om misshandelsbrott, våld mot person, vilket är ett brott i alla unionens medlemsstater.
EnglishShe was punished by the Taliban because she could not bear the slavery and ill-treatment in her husband’s home any longer.
Det var ett straff från talibanerna för att hon inte längre hade stått ut med fångenskapen och misshandeln i sin makes hem.
EnglishThe bill would put them at greater risk of arbitrary arrest, detention, torture and ill-treatment.
Lagförslaget skulle medföra att dessa personer löpte större risk för att fängslas, frihetsberövas, torteras eller behandlas illa på godtyckliga grunder.
EnglishEven in Europe, the ill-treatment of disabled people is often a taboo subject, as is the very subject of disability itself.
Till och med i Europa är den bristande behandlingen av funktionshindrade ofta en tabubelagd fråga, precis som själva funktionshindren.
EnglishFirst, there is enough ill treatment of copyright: pay-TV services only buy the rights for a particular Member State.
För det första finns det tillräckligt med dåligt behandlad upphovsrätt: betal-TV-tjänster köper bara rättigheterna för en specifik medlemsstat.
EnglishIn September Mr Sharipov got out by letter allegations of his ill-treatment and of how he was threatened in prison by police and prison officers.
I september angav Sjaripov brevledes hur illa behandlad han blir och hur han hotas i fängelset av polis och fängelsevakter.
EnglishPotential ill treatment rarely comes to light because of the culture of secrecy which characterises the Department of Justice.
En potentiellt dålig behandling kommer sällan fram i ljuset på grund av den kultur av hemlighållande som karakteriserar justitiedepartementet.
EnglishIt aims at returning people to a country where sexual and gender-based violence is rife and police ill-treatment tolerated.
Avtalet syftar till att återsända personer till ett land där sexuellt och könsbaserat våld är vanligt förekommande och polisbrutalitet tolereras.
EnglishMoreover, we call on Nepal to stop this harassment and ill-treatment of political refugees, and simply to respect their rights.
Vi uppmanar dessutom Nepal att stoppa trakasserierna och den dåliga behandlingen av politiska flyktingar och helt enkelt respektera deras rättigheter.
EnglishWhile the public, without a doubt, fear unemployment, they also worry about not always getting the best possible treatment when ill and away from home.
Allmänheten fruktar utan tvivel arbetslösheten, men de oroar sig även över att inte få bästa möjliga vård när de blir sjuka utomlands.
EnglishWe join the international community in expressing our deepest concern at the cases of alleged torture and ill-treatment of Iraqi prisoners.
Vi delar världssamfundets inställning och uttrycker den djupaste oro över de påstådda fallen av tortyr och omänsklig behandling av irakiska fångar.
EnglishFinally, the persistent problem of ill treatment in psychiatric hospitals in Romania needs to be addressed immediately.
Vi har kraftfullt rekommenderat de rumänska myndigheterna att mental hälsa ska bli ett prioriterat område och att de måste anslå tillräckliga resurser för detta ändamål.