EN humble
volume_up
{adjektiv}

humble (även: lowly, meek, submissive, suppliant)
Humble combined with action, in full control of the planning - and then skiing, skiing and skiing again.
Ödmjuk i kombination med action, full koll på planeringen - och så skidor, skidor och skidor igen.
Let humble reflection on the tragedy of Auschwitz cleanse the guilty and be a warning to today’ s world.
Låt ödmjuk eftertanke över tragedin i Auschwitz rena de skyldiga och bli en varning för världen i dag.
In terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.
När det gäller galna ko-frågan känner jag mig fortfarande ytterst blygsam och ödmjuk.
humble (även: demure, modest, unassuming)
At the moment, I feel truly humble, I must say.
I dagens läge känner jag mig verkligen blygsam, det måste jag säga.
In terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.
När det gäller galna ko-frågan känner jag mig fortfarande ytterst blygsam och ödmjuk.
The real problem is to attract long-term, humble, down-to-earth funding for the necessary investments.
Det verkliga problemet är att locka långsiktig, blygsam och jordnära finansiering för de investeringar som behövs.
humble (även: base, bass, blue, conservative)
volume_up
låg {adj.}
humble (även: artless, coarse, common, crude)
volume_up
enkel {adj.}
humble (även: mean, modest, petty, poor)
volume_up
ringa {adj.}
In my humble opinion these matters are relatively small - perhaps as small as these pieces of carrot.
Enligt min ringa mening är dessa frågor förhållandevis små - kanske lika små som de här morötterna.
humble (även: modest, unassuming)
That always makes me feel very small and humble and I try not to say much; but at the end of the day the issue is always the people who live in this world, this Europe.
Sådant gör alltid att jag känner mig anspråkslös och mycket liten och jag försöker att inte säga så mycket, men slutligen handlar det ju om människorna som lever i den här världen, i Europa.
humble (även: insignificant, mean)
humble (även: obsequious, subservient)
If they make optimistic noises, then it is my duty as their humble servant to pass these on faithfully to the European Parliament.
Om dessa lät höra optimistiska tongångar vid sammanträdet är det min plikt som underdånig tjänare att i korrekt form återge detta för EU-parlamentet.

Synonymer (engelska) till "humble":

humble

Användningsexempel för "humble" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFocusing the work of the European Parliament on my humble self borders on the pathetic.
Att fokusera parlamentets verksamhet på min enkla person gränsar till patetiskt.
EnglishA rather more humble attitude may in actual fact be necessary in the future.
En något ödmjukare inställning kan faktiskt bli nödvändig inför framtiden.
EnglishIn my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.
Enligt min ödmjuka uppfattning saknas något annat - nämligen säkerhet.
EnglishThe problem is that politicians are very often less humble than scientists.
Problemet är att politikerna ofta är mindre ödmjuka än vetenskapsmän.
EnglishOnce you start down at this very humble level, then you can start finding ways to see things.
Som jag ser på det, kan vi inte lära oss att se förrän vi erkänner att vi är blinda.
EnglishI heard prayers of the Sufi -- humble Muslims, hated by the Taliban.
(Kamera) Jag hörde Sufiernas böner - enkla muslimer, hatade av talibanerna.
EnglishThat is why humble fishermen have always been unwittingly engaged in sustainable development.
Därför har havets bönder alltid medverkat till hållbar utveckling, utan att veta om det.
EnglishThe humble potato -- and I've spent a long time, 25 years, preparing these.
Och jag har spenderat en lång tid -- 25 år -- att laga dessa.
EnglishLet us be humble enough to admit that years of humanitarian aid have not reduced dependency.
Låt oss vara ödmjuka nog att erkänna att åratal av humanitärt bistånd inte har minskat beroendet.
EnglishTherefore, innovative factors like this one, however humble, must not be undervalued by anyone.
Därför bör inte innovationsfaktorer nedvärderas av någon, hur obetydliga de än må vara, som denna.
EnglishWho sold you to Humble Pie for 50 bucks and a case of beer?
Vem sålde dig till Humble Pie för 500 spänn och en back öl?
EnglishLet humble reflection on the tragedy of Auschwitz cleanse the guilty and be a warning to today’s world.
Låt ödmjuk eftertanke över tragedin i Auschwitz rena de skyldiga och bli en varning för världen i dag.
EnglishHow long will you refuse to humble yourself before God?
Hur länge tänker du undlåta dig att underkasta dig Gud?
EnglishNow, I know in your country it's polite to remove your shoes when you visit someone's humble abode...
Jag vet att det anses artigt att ta av sig skorna, i ert land...... när ni besöker någons anspråkslösa boning.
EnglishMy humble report, and the motion for a resolution, will certainly not inspire a similar debate.
Mitt blygsamma betänkande kommer förvisso inte att leda till samma diskussion, vilket även gäller resolutionsförslaget.
EnglishThree lovely ladies in the custody of Humble Pie.
Tre vackra damer i säkert förvar hos Humble Pie.
English. - Mr President, I feel rather humble in the presence of this galaxy of rapporteurs and draftsmen.
för PPE-DE-gruppen. - (EN) Herr talman! Jag känner mig ganska ödmjuk bland alla dessa föredragande.
EnglishIt makes me feel very humble and I am delighted to have the chance to present the Council's draft general budget to you.
Jag känner stor ödmjukhet inför det och det ska bli spännande att få presentera rådets budgetförslag för er.
EnglishThank you very much and my humble apologies.
Tack så mycket och jag ber ödmjukast om ursäkt.
EnglishOur liberal colleague from the Netherlands is quite humble when it comes to assessing tolerance in her country.
Vår liberala kollega från Nederländerna är ganska återhållsam när det gäller att utvärdera toleransen i sitt eget land.