EN honest
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

honest (även: aboveboard, candid, plain, scrupulous)
volume_up
ärlig {adj.}
We are indeed an honest broker and we should be vigorous in that approach.
Vi är faktiskt en ärlig mäklare, och vi bör vara kraftfulla i detta sammanhang.
If labelling were honest, consumers would not buy the products.
Om man skulle tillämpa ärlig märkning skulle konsumenterna inte köpa dessa varor.
To be completely honest, I have to say that this varies from country to country.
För att vara helt ärlig måste jag säga att det varierar från land till land.
honest (även: aboveboard, broad, candid, clear)
volume_up
öppen {adj.}
We need open and honest dialogue and need to look to ourselves internally first.
Vi behöver en öppen och ärlig dialog. Dessutom behöver vi först och främst se om vårt eget hus.
All these elements must have their place in an honest and open debate.
Alla dessa beståndsdelar har sin plats i en ärlig och öppen debatt.
Finally, there must be clear, honest and transparent information available.
Slutligen måste tydlig, ärlig och öppen information finnas tillgänglig.
honest (även: candid, devout, direct, downright)
An honest search for the things which unite us is also a search for our centre.
En uppriktig strävan efter vad som förenar oss är också ett sökande efter ett centrum.
We in this House expect the Commission to be honest about this.
Vi förväntar oss i detta parlament att kommissionen är uppriktig i den här frågan.
Please be honest and make it clear that there is no funding.
Var snäll och var uppriktig och klargör att det inte finns några ekonomiska resurser.
honest
It may be said of the Constitution that we are debating in this House today that it is not honest about the intentions behind it.
Det kan påpekas att den konstitution som vi i dag debatterar i kammaren inte är sanningsenlig när det gäller konstitutionens bakomliggande intentioner.
We are here not to hold on to one ideological viewpoint, but to give what we consider to be a fair, honest and truthful account of what is contained within the text of the Treaty.
Vi är inte här för att hålla fast vid en ideologisk ståndpunkt utan för att ge en i vårt tycke rättvis, ärlig och sanningsenlig redogörelse för fördragstextens innebörd.
honest (även: direct, erect, straight, upright)
volume_up
rak {adj.}
The discussion over dinner with Russian President Vladimir Putin was very honest and frank.
Diskussionen under middagen med Rysslands president Vladimir Putin var mycket ärlig och rak.
This means being open, honest and frank where those governments are failing to live up to international standards.
Det innebär att rådet måste vara öppet, uppriktigt och rakt på sak i de fall då dessa regeringar inte lever upp till internationella normer.
I am delighted that it is a more straightforward and honest system, so that Members will no longer be able to profit from the unfair travel expenses system currently in operation.
Det gläder mig att det är ett rakare och mer ärligt system som inte ger möjlighet för ledamöter att göra privata vinster på ett sjukt reseersättningssystem, som det är idag.
honest
volume_up
redlig {adj.}
honest (även: square, straight)
So what we have to do is to show respect for the rules of Parliament and to conduct a fair and honest debate.
Och det som vi bör göra är då att uppbåda respekt för detta parlaments regler och hålla en ärlig och rättvis debatt.
honest
volume_up
redligen {adj.} [föråld.]

2. "person"

honest (även: respectable, stand-up)
volume_up
helylle {adj.} (hederlig/pålitlig person)

Synonymer (engelska) till "honest":

honest

Användningsexempel för "honest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.
EU förväntar sig att samarbetet med dess partner präglas av tillit och ärlighet.
EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Låt oss vara uppriktiga, Michael Gahler. Adrian Severin menade något helt annat.
EnglishI regard this report on the military equipment industry as very frank and honest.
Jag anser att betänkandet om försvarsindustrin är mycket uppriktigt och ärligt.
EnglishConsumer protection is really not against the interests of honest businessmen.
Konsumentskydd står inte alls i motsättning till ärliga näringsidkares intressen.
EnglishTo be honest, a few months ago the dossier appeared technically insurmountable.
För några månader sedan verkade materialet ärligt talat vara tekniskt oöverstigligt.
EnglishOnce again I beg you, be positive, but be honest and make things plain too.
Ännu en gång ber jag er att vara positiva, ärliga och också göra saker tydliga.
EnglishTo be honest, the Commission has more or less a procedural role in that respect.
Kommissionen har ärligt talat en i stort sett rent procedurmässig roll i sammanhanget.
EnglishI am deeply convinced that most of the farmers are conscientious and honest.
Jag är helt övertygad om att de flesta jordbrukare är samvetsgranna och hederliga.
EnglishSo there is no point asking you questions, because can we get an honest answer?
Så det är ingen idé att ställa frågor till dig, för kommer vi att få ett ärligt svar?
EnglishIt is an unfortunate technical slip-up, but I accept it was an honest mistake.
Det är ett olyckligt tekniskt misstag, men jag godtar att det var ett ärligt misstag.
EnglishI believe that the report is very honest and reveals the problems facing the sector.
Jag menar att rapportens innehåll är uppriktigt och avslöjar fiskesektorns problem.
EnglishIn a climate of honest competition, monopolists can show what they are made of.
I en rättvis konkurrenssituation kan monopolister visa att de förstår sig på sitt yrke.
EnglishSomething, therefore, is not working, and we have to be honest and admit it.
Det finns därför sådant som inte fungerar, och vi måste vara ärliga och tillstå det.
EnglishNevertheless, we must be honest, not only with ourselves, but also with our citizens.
Vi måste dock vara ärliga, inte bara mot oss själva, utan även mot våra medborgare.
EnglishTrue Europeans, honest democrats and sincere lovers of freedom should vote against it.
Sanna européer, ärliga demokrater och uppriktiga frihetsälskare bör rösta mot den.
EnglishBut let us be honest, she had to spend nine long days in a detention cell.
Men låt oss säga sanningen, hon tvingades tillbringa nio långa dagar i häkte.
EnglishLet us be honest, the train has remained stuck in the nineteenth century.
Tvärtom, om vi skall vara ärliga: tåget har blivit stående i artonhundratalet.
EnglishLet us be honest, Europe's armed forces have a woefully depleted capability.
Låt oss vara uppriktiga: Europas väpnade styrkor har en bedrövligt åderlåten förmåga.
EnglishWe in the European Union and the European Parliament want to be honest brokers of peace.
Vi i Europeiska unionen och i Europaparlamentet vill vara ärliga fredsmäklare.
EnglishThe chairs, in producing their negotiation proposal, have done an honest job.
Ordförandena gjorde ett noggrant arbete med framställandet av sina förhandlingsförslag.