EN

hold {substantiv}

volume_up
1. allmänt
hold (även: bite, grasp, grip, purchase, clench)
As a result, the Arabs are also continually itching to get hold of nuclear weapons.
Som ett resultat av detta är araberna nu också hela tiden angelägna om att få tag på kärnvapen.
There is a lack of transparency, so new competitors also cannot get hold of the information.
Det finns en brist på insyn och öppenhet, så att nya konkurrenter inte kan få tag på information.
Listen, how do I get a hold of you if I need you?
Hur får jag tag på dig om jag behöver dig?
Words have a genuine hold on the real world.
Orden har stor makt över den reella världen.
Autocratic regimes can only maintain their hold on power by means of repression and by restricting freedom.
Enväldiga regimer kan endast hålla kvar sitt grepp om makten genom förtryck och genom att begränsa friheten.
It will then be even easier for them to hold on to power because they will have money.
På så sätt blir det ännu lättare för dem att sitta kvar vid makten, eftersom de får pengar.
Théoden has a strong hold but I fear for him.
Théoden har ett fast grepp men jag räds för honom.
Instead, they continue their firm hold on power in a most disgustingly pompous and irritating manner.
Tvärtom fortsätter deras fasta grepp om makten på ett högst motbjudande pompöst och irriterande sätt.
This is precisely what history teaches us: we have never had a permanent hold on democracy.
Det är precis detta som historien lär oss: vi har aldrig haft ett stabilt grepp om demokratin.
This allows governments to control spending and hold it up.
Detta tillåter regeringar att ha kontroll över utgifterna och hålla tillbaka dem.
This will allow us to hold an annual debate in Parliament and to impose democratic control on future Community measures.
Detta tillåter oss att hålla en årlig debatt i parlamentet och utöva en demokratisk kontroll över de framtida gemenskapsåtgärderna.
Although the state held only 28% of the company, the company was fully controlled by the Government.
Även om staten endast ägde 28 procent av bolaget hade den full kontroll över bolaget.
The old state philosophy, the old type of Kemalism, still holds considerable sway as can be seen in this trial.
Den gamla statsfilosofin, den gamla sortens kemalism, har fortfarande ett avsevärt inflytande, vilket denna rättegång visar.
The EU should not hold any sway over the content of vocational training or, for that matter, any form of training.
EU bör inte ha något inflytande på yrkesutbildningarnas innehåll och naturligtvis inte heller när det gäller andra utbildningar.
The EU is now an international player holding considerable sway.
EU är i dag en aktör med stort inflytande på den internationella arenan.
hold (även: clincher)
We have no hold over the Japanese or the others.
Vi har ingen hållhake på japanerna eller de andra.
(CS) Madam President, this measure confirms the old saying that a financier has a hold on the state like a rope has a hold on a man who has been hung.
Denna åtgärd bekräftar det gamla talesättet att en finansiär har en hållhake på staten liksom repet har en hållhake på den hängde mannen.
2. "climbing"
hold
volume_up
fäste {neut.} (klättring)
The recovery has taken hold and is currently progressing in the real economy.
Återhämtningen har börjat få fäste och börjar nu sprida sig till den verkliga ekonomin.
It may already have taken hold in the area.
Det kan redan ha fått fäste i området.
On the one hand, the recovery in the real economy has taken hold and is becoming more solid and self-sustaining.
Å ena sidan har återhämtningen i realekonomin fått fäste och håller på att bli kraftigare och mer självständig.
3. sjöfart
We shall avoid the tragedies that occur on the coasts of southern Spain every day, with boats laden with human beings reaching our shores and with people dying in their holds.
På så sätt kan vi undvika de tragedier som dagligen inträffar i södra Spanien, där fartyg fullastade med människor anländer till våra kuster och människor dör i fartygens lastrum.

Användningsexempel för "hold" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Man behöver inte hålla något toppmöte för att fastställa en strategi för Afrika.
EnglishThe OSCE also brings us closer to the states which hold the rotating chairmanship.
OSSE för oss också närmare de stater som innehar det roterande ordförandeskapet.
EnglishHowever, it is also essential to denounce the aggressors and hold them responsible.
Det är dock av största vikt att vi fördömer angriparna och håller dem ansvariga.
EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Det är nu tid för handling och parlamentet är mycket besviket över detta stopp.
EnglishI think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
Jag tycker att det är synd och skam att vi måste föra en sådan debatt här i dag.
EnglishThe seven who do not hold on to power back home can then share jobs in Brussels.
De sju som inte kan fortsätta där hemma kan då dela på arbetstillfällena i Bryssel.
EnglishThe political interventionism of the European institutions is rapidly taking hold.
EU-institutionernas politiska interventionism utvecklas i galopperande hastighet.
EnglishThat is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
På så sätt försöker byar och städer hålla fast vid stora delar av sina budgetar.
EnglishThe Services Directive is about how Europe is to hold its own in a globalised world.
Tjänstedirektivet handlar om hur Europa skall klara sig i en globaliserad värld.
EnglishHold down the Command key (Ctrl) while dragging the draw object to copy the object.
Om du håller ner Kommando Ctrl -tangenten när du drar ritobjektet kopieras det.
EnglishYou may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
Ni undrar kanske varför dessa länders anslutningsutsikter är en hjärtefråga för mig.
EnglishHowever, we do not hold market liberalisation alone responsible for the difficulties.
Men vi anser inte att problemen enbart har orsakats av marknadsliberaliseringen.
EnglishWe would not like to see any disagreement on budget amounts hold up ratification.
Vi vill inte se att meningsskiljaktigheter om budgetbelopp fördröjer ratificeringen.
EnglishTo select multiple cells, hold down the Command Ctrl key as you click each cell.
Det gör du genom att hålla ner Kommando Ctrl -tangenten medan du klickar på cellerna.
EnglishWe then proceeded to the vote and the words were: ' To hold the ECB to account' .
Vi fortsatte sedan till omröstning och ordalydelsen var: " Att göra ECB ansvarigt" .
EnglishAnd to hold everyone's presents...... his sled would be bigger than an ocean liner.
Och om alla julklappar skulle få plats måste släden vara större än ett fartyg.
EnglishOn 8 and 9 May, we are going to hold the first Interparliamentary Forum here.
Den 8 – 9 maj kommer vi att hålla det första interparlamentariska forumet här.
EnglishThe country to hold the presidency is also offering to cooperate in this regard.
Ordförandelandet erbjuder också sin egen samarbetshjälp i detta sammanhang.
EnglishWe then proceeded to the vote and the words were: ' To hold the ECB to account '.
Vi fortsatte sedan till omröstning och ordalydelsen var: " Att göra ECB ansvarigt ".
EnglishIn this strategy, the educational component will hold a very important place.
I denna strategi kommer utbildningskomponenten att ha en mycket framträdande plats.

"hold a gala" på svenska

volume_up
hold a gala
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"hold a grudge" på svenska

volume_up
hold a grudge
Swedish
Mera chevron_right

"hold an auction" på svenska

volume_up
hold an auction
Swedish
Mera chevron_right