"highlydeveloped" - Svensk översättning

EN

"highlydeveloped" på svenska

EN highlydeveloped
volume_up
{adverb}

highlydeveloped (även: best-developed)
The blow which started with the seventh directive has been fatal for Greece's highly-developed shipbuilding industry.
Bakslaget som började med det sjunde direktivet var förödande för Greklands mycket utvecklade varvsindustri.
All of them agree that highly-developed social protection systems are important, worth keeping and worth building on.
Alla är överens om att högt utvecklade sociala skyddssystem är viktiga och värda att bevara och bygga vidare på.

Användningsexempel för "highlydeveloped" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFourthly, around 75% of funding for research and development is set aside for highly-developed countries.
För det fjärde avsätts cirka 75 procent av finansieringen för forskning och utveckling till högt utvecklade länder.
EnglishThe blow which started with the seventh directive has been fatal for Greece's highly-developed shipbuilding industry.
Bakslaget som började med det sjunde direktivet var förödande för Greklands mycket utvecklade varvsindustri.
EnglishSeveral highly-developed countries can achieve the Kyoto Protocol targets for reasons unconnected with climate policy.
Flera högutvecklade länder kan uppfylla Kyotoprotokollets mål av skäl som inte är kopplade till klimatpolitik.
English- (SK) Mr President, the Chernobyl disaster showed us the importance of having a highly-developed information system.
- (SK) Herr talman! Tjernobylkatastrofen visade oss hur viktigt det är att ha högutvecklade informationssystem.
EnglishAll of them agree that highly-developed social protection systems are important, worth keeping and worth building on.
Alla är överens om att högt utvecklade sociala skyddssystem är viktiga och värda att bevara och bygga vidare på.
EnglishFourthly, around 75 % of funding for research and development is set aside for highly-developed countries.
Sammanfattningsvis skulle vi handla på kant med de ekonomiska och sociala målsättningar som har proklamerats av EU om vi skulle anta förslaget till budgetplan.
EnglishToday aviation is a highly-developed industry, making 'flying machines' which are increasingly better equipped with an array of instruments.
I dag är luftfarten en sofistikerad industri som tillverkar bättre och bättre utrustade ”flygmaskiner” med en imponerande uppsättning instrument.
EnglishWe need, firstly, new and more highly-developed models of self-regulation, enabling the industry and the responsible Governments to work together on a common basis.
För det första: Vi behöver nya vidareutvecklade modeller för självreglering, enligt vilka industrin och de ansvariga regeringarna gemensamt kan medverka.
EnglishThis fact is all the more relevant inasmuch as in Portugal 55 % of the finance from the Fund has up to now been concentrated in its most highly-developed region.
Detta faktum är så mycket mer relevant som, 55 procent av Portugals finansieringar ur denna fond, fram tills nu koncentreras till dess mest utvecklade regioner.
EnglishIn certain areas, in fact, that mandate adopts the wording of the 2004 IGC, while in others it uses highly-developed legal and technical language.
På vissa områden har faktiskt ordalydelsen från 2004 års regeringskonferens införlivats i mandatet, medan välgrundade rättsliga och tekniska formuleringar används på andra områden.
EnglishFirstly: The divergence between Member States may well have decreased, but the differences within them - between highly-developed regions and weak ones - have increased.
För det första: Skillnaden mellan medlemsstaterna har visserligen minskat, men skillnaderna inom medlemsstaterna - mellan starkt utvecklade regioner och svaga regioner - har ökat.
EnglishAt the same time, we have found that those countries that have invested greater funds in education have advanced more rapidly and now rank amongst the most highly-developed countries.
Samtidigt har vi upptäckt att de länder som har investerat större summor i utbildning har gjort snabbare framsteg och de rangordnas nu bland de mest högutvecklade länderna.
EnglishMr President, I firmly believe that domestic violence casts shame on the democratic and highly-developed society we live in, as it constitutes violence committed against human dignity.
Herr talman! Jag är av den bestämda åsikten att våld i hemmet vanärar det demokratiska och högt utvecklade samhälle vi lever i, eftersom det utövas mot den mänskliga värdigheten.