"highly-developed" - Svensk översättning

EN

"highly-developed" på svenska

EN highly-developed
volume_up
{adjektiv}

As a result, highly developed defence-related products are becoming increasingly expensive, while the defence budget remains the same or is even getting smaller.
Till följd av detta blir välutvecklad försvarsmateriel allt dyrare, medan försvarsbudgeten förblir densamma eller till och med sänks.

Synonymer (engelska) till "highly-developed":

highly-developed
English

Användningsexempel för "highly-developed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTherefore it is essential to have permanent and highly developed international cooperation.
Därför är det viktigt med ett ständigt och starkt utvecklat internationellt samarbete.
EnglishEuropeans have a highly developed sense of human dignity and of respect for the individual.
Européerna har en högt utvecklad känsla av mänsklig värdighet och respekt för individen.
EnglishHighly developed countries are managing to maintain an almost unchanged environmental situation.
Industriländerna lyckas upprätthålla en nästan oförändrad miljösituation.
EnglishThe proposal is based upon a highly developed method of analysis applied by certain laboratories.
Förslaget bygger på en högt utvecklad analysmetod, som tillämpas av vissa laboratorier.
EnglishIt is a highly developed country which acts as a model for the entire region of South-East Asia.
Det är ett högt utvecklat land som fungerar som förebild för hela regionen i sydöstra Asien.
EnglishBut many people who were driven out have now returned, and democracy there is very highly developed.
Emellertid har många fördrivna återvänt, och det är en demokrati som utvecklas mycket starkt.
EnglishOn the other hand, mass production requires highly developed technology.
Massproduktionen däremot förutsätter avancerad teknik.
EnglishLooking at the region as a whole, Turkey is the country with the most highly developed democracy and rule of law.
Samtidigt är kemalismen, av flera skäl, ett hinder för medlemskap i Europeiska unionen.
EnglishWe are not dealing with a developing country here; this is sophisticated technology in a highly developed country.
Här gäller det inte ett utvecklingsland, det gäller ett högteknologiskt utvecklat land.
EnglishIs it not the case that a single fuel price favours highly developed countries over less developed ones?
Är det inte så att ett gemensamt bränslepris gynnar högt utvecklade länder framför de mindre utvecklade?
EnglishEurope has a highly developed quality control system that mainly relates to the state of animal health.
Europa har ett högt utvecklat kvalitetskontrollsystem som huvudsakligen hänför sig till tillståndet för djurhälsan.
EnglishFourthly, around 75% of funding for research and development is set aside for highly-developed countries.
För det fjärde avsätts cirka 75 procent av finansieringen för forskning och utveckling till högt utvecklade länder.
EnglishThe blow which started with the seventh directive has been fatal for Greece's highly-developed shipbuilding industry.
Bakslaget som började med det sjunde direktivet var förödande för Greklands mycket utvecklade varvsindustri.
EnglishSeveral highly-developed countries can achieve the Kyoto Protocol targets for reasons unconnected with climate policy.
Flera högutvecklade länder kan uppfylla Kyotoprotokollets mål av skäl som inte är kopplade till klimatpolitik.
English- (SK) Mr President, the Chernobyl disaster showed us the importance of having a highly-developed information system.
- (SK) Herr talman! Tjernobylkatastrofen visade oss hur viktigt det är att ha högutvecklade informationssystem.
EnglishThe biggest barrier to trade between our highly developed economies is different rules and approaches to regulation.
De största hindren mot handeln mellan våra högt utvecklade ekonomier är olika regler och lagstiftningsstrategier.
EnglishLooking at the region as a whole, Turkey is the country with the most highly developed democracy and rule of law.
Om man ser till regionen som helhet är Turkiet det land som har den högst utvecklade demokratin och rättssäkerheten.
EnglishBut we should also point out that other highly developed countries in this world really must make greater efforts too.
Men vi bör även påpeka att det finns fler högt utvecklade länder i världen som äntligen borde bry sig lite mer.
EnglishAll of them agree that highly-developed social protection systems are important, worth keeping and worth building on.
Alla är överens om att högt utvecklade sociala skyddssystem är viktiga och värda att bevara och bygga vidare på.
EnglishIn addition I must mention the problem of increasing poverty in countries exploited by rich and highly developed ones.
Dessutom måste jag nämna problemet med den ökande fattigdomen i länder som utnyttjas av rika och högutvecklade länder.