EN heading
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

heading (även: caption, head, headline, rubric)
volume_up
rubrik {utr.}
A few points should be emphasised heading by heading.
Några enstaka frågor bör lyftas fram särskilt, rubrik för rubrik.
I now wish to say something about the various budget headings; starting with heading 1, agriculture.
Först och främst rubrik 1 om jordbruket.
If we do this, then heading 7 would be increased accordingly but heading 4 would be decreased by the same amount.
Om vi gör det skulle rubrik 7 ökas och rubrik 4 minskas med motsvarande belopp.
heading (även: championship, head)
volume_up
titel {utr.}
It is made up of any available current title and chapter heading.
Den hämtas från eventuellt befintlig titel och från kapitelöverskriften.
The way the services formulated the heading, which only says 'Part A ', is therefore confusing.
Den titel som enheterna satt - man skrev bara del A - är därför vilseledande.
The way the services formulated the heading, which only says 'Part A', is therefore confusing.
Den titel som enheterna satt - man skrev bara del A - är därför vilseledande.
heading (även: bit, cake, chip, cut)
volume_up
stycke {neut.}
Ändrar stil för stycke eller rubrik
All of the paragraphs up to the maximum defined are included until the next paragraph with a Heading Style is reached.
Av det angivna antalet övertas högst så många stycken som krävs för att nå nästa stycke med formateringen " Överskrift ".
Up to the defined maximum, all paragraphs preceding the next paragraph formatted with a Heading Style will be included.
Av det angivna antalet överförs högst så många stycken som krävs för att nå nästa stycke med formateringen " Överskrift ".
heading (även: chapter, head, ch)
volume_up
kapitel {neut.}
The Commission's priorities for future action are grouped under four main headings.
Kommissionen har delat upp sina prioriteringar för framtida agerande i fyra kapitel.
The format " Chapter " sets an outline numbering and a suitably formatted heading above the figure.
Formatet " Kapitel " förutsätter en kapitelnumrering och en motsvarande formaterad överskrift ovanför illustrationen.
The corresponding chapters move along with the headings.
På så vis flyttar du samtidigt motsvarande kapitel i dokumentet.
heading (även: caption, head, headline, rubric)
Enter text in a long document and apply the style " Heading 1 " to chapter headings.
Skriv ett längre dokument där du använder styckeformatmallarna " Överskrift 1 " för kapitelnamnen.
The title will then be used as a heading for this index in the document.
Rubriken visas som förteckningens överskrift i dokumentet.
Apply the style Heading 2, for example, to the headings of the individual sections of the document.
Använd t.ex. mallen Överskrift 2 för överskrifterna till enskilda avsnitt i dokument.
heading (även: article, batch, body, branch)
The second heading establishes an obligatory system of labelling of meat and two stages for its implementation.
I avdelning två föreskrivs å andra sidan ett obligatoriskt märkningssystem samt två tillämpningsfaser.
Heading the course is Peter Hallberg, Department of Machine Design, and also the Faculty Advisor for the ELiTH project.
Kursansvarig är Peter Hallberg, avdelningen för maskinkonstruktion, som också är så kallad Faculty Advisor för ELiTH-projektet.
heading (även: address, induction, speech, headship)

2. "letter"

heading
volume_up
överstycke {neut.} (brev)

Användningsexempel för "heading" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThus, there is money in this heading which everybody knows is not being spent.
Kategorin innehåller alltså pengar som - vilket alla känner till - inte används.
EnglishHowever, no appropriations are available under the internal assistance heading.
Det finns emellertid inga anslag tillgängliga under rubriken internt bistånd.
EnglishIt might be said that we did this under the heading of ‘from reflection to action’.
Det kan sägas att vi gjorde detta under rubriken ”från eftertanke till handling”.
EnglishMr President, if I am not mistaken, the world economy is heading for recession.
Herr ordförande, om jag inte har fel går den globala ekonomin mot en nedgång.
EnglishThis report itself is heading in a generous direction regarding asylum policy.
Just detta betänkande går i en generös riktning vad gäller flyktingpolitiken.
EnglishBut to me, it just prolongs the agony and keeps us heading in the wrong direction.
Men för mig förlänger det bara plågan och tvingar oss att fortsätta i fel riktning.
EnglishThis will bring pressures for budget heading 3, ‘Internal Policies’, in particular.
Detta kommer att medföra påfrestningar, särskilt för budgetrubrik 3, Inre politik.
EnglishThe delegation of powers to the Commission is also heading in this direction.
Delegeringen av befogenheter till kommissionen går också i riktning mot detta.
EnglishIs it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Rör det sig i riktning mot ett mångkulturellt Europa eller mot en panislamisk stat?
EnglishI am sorry to say this, but I think we are heading towards the wrong direction.
Jag är ledsen över att säga detta, men jag tror att vi går i fel riktning.
EnglishThe big question, however, is from what budget heading should this aid be financed?
Den stora frågan är snarare under vilket budgetområde denna hjälp skall finansieras.
EnglishIt is strictly a Community policy and, therefore, should remain under heading 3.
Det är en strikt gemenskapspolitik och således hör den till budgetpost 3.
EnglishSo I would ask you whether we could change the vote on Thursday and delete this heading.
Jag undrar därför om vi på torsdag kan ändra omröstningen och stryka denna post?
EnglishThis then refers to a quality heading other than the purely organic production.
Det innebär då en annan kvalitetskategori än enbart biologisk produktion.
EnglishThey worry me because we are heading for an economy which is no longer as strong.
Det bekymrar mig därför att vi är på väg in i en ekonomi som inte är lika stark längre.
EnglishI believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
Jag tror att detta väntar vid vägs ände, om man inte slår in på ett nytt spår redan nu.
EnglishWe are heading in the same direction as Parliament in terms of combating the crisis.
Vi har samma målsättningar som parlamentet när det gäller krisbekämpningen.
EnglishThe second step is that we see one heading toward us, we have to stop it.
Det andra steget är att hitta dom som är på väg emot oss. ~~~ Vi måste stoppa dem!
EnglishThe next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
De kommande åren kommer att vara avgörande för jordbrukets utveckling.
EnglishThat would be necessary to make it clear where the European Union is heading.
Det skulle behövas för att tydliggöra vart Europeiska unionen är på väg.