EN

hard {adverb}

volume_up
hard (även: nastily, severely)
The reason for the higher profile of this issue is not hard to see.
Det är inte svårt att se skälet till varför denna fråga har en hög profil.
It will be hard under such circumstances for a civil society to emerge.
Det blir under alla omständigheter svårt för ett civilsamhälle att växa fram.
And that's hard to -- that's hard to create -- but it is coming.
Och det är svårt att - det är svårt att skapa - men det är på väg.
This system is a hard one, undoubtedly, perhaps a very hard one, but an inevitable one.
Det är ett hårt system, säkerligen mycket hårt, men det är oundvikligt.
Road transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Vägtransportföretagen har drabbats hårt av den finansiella och ekonomiska krisen.
The candidate countries are working hard in order to be ready for accession.
Kandidatländerna arbetar hårt för att bli klara för anslutning.
We are currently working hard to enlarge this to include ever more Member States.
Den arbetar vi just nu intensivt för att utvidga till att omfatta alltfler medlemsländer.
The Commission needs to work hard to produce these indicators.
Kommissionen måste arbeta intensivt för att ta fram sådana indikatorer.
It is a directive on which we have worked hard throughout the Swedish Presidency.
Det är ett direktiv som vi har arbetat intensivt med under hela det svenska ordförandeskapet.
Collective price-fixing and capacity regulation are by definition hard-core restrictions to competition.
Kollektivt fastställda priser och kapacitetsreglering är per definition kraftigt konkurrensbegränsande.
Även jag motarbetade detta kraftigt.
At the Nice Summit, Denmark fought hard against changing Article 42 and against majority voting in connection with Article 42.
På toppmötet i Nice kämpade Danmark kraftigt emot en ändring av artikel 42 och emot majoritetsbeslut i enlighet med artikel 42.
It throws into doubt rights which have been hard fought for.
Det ifrågasätter rättigheter som har tillkämpats med svårighet.
You were an elected Member of this House, Madam Commissioner, and anyone elected is the spokesperson for men and women who find it hard to earn a living in our coastal regions.
Ni har valts in i denna kammare, ärade kommissionsledamot, och när man är invald är man också ett språkrör för de män och kvinnor som med svårighet försörjer sig i kustområdena.

Användningsexempel för "hard" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhere will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Tack så mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Vi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
EnglishThey know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
Det vet hur mycket hårt arbete som fordrades för att gå med i Europeiska unionen.
EnglishThe Council also worked hard to prepare the response to the Commission's report.
Rådet arbetade också hårt på att förbereda responsen på kommissionens rapport.
EnglishRoad transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Vägtransportföretagen har drabbats hårt av den finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishBut of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
Men trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
EnglishBoth countries have worked hard and they have achieved enormous progress so far.
Båda dessa länder har arbetat hårt, och de har gjort enorma framsteg hittills.
EnglishIt is particularly hard for us to prove that discrimination takes place at work.
Särskilt svårt är det dock för oss att bevisa att det sker på arbetsplatserna.
EnglishMr Belder has written a very pointed report that takes a stone-hard line on Iran.
Han har skrivit ett mycket vasst betänkande som intar en stenhård linje mot Iran.
EnglishWe actually pushed very hard for this event, which took place in July in Geneva.
Vi utövade stora påtryckningar inför denna konferens, som ägde rum i Genève i juli.
EnglishThere is one thing, however, that I, like many other Members, find hard to digest.
Men det finns en sak som jag, liksom många andra ledamöter, har svårt att smälta.
EnglishOtherwise, we will be doing all the hard work and they will be doing nothing.
Annars kommer vi att uträtta allt det tunga arbetet medan de inte gör någonting.
EnglishThis threshold will hit particularly hard regional airports such as Newcastle.
Denna tröskel kommer att drabba regionala flygplatser som Newcastle särskilt hårt.
EnglishI should like to thank all of the MEPs who have worked so very hard on these texts.
Jag skulle vilja tacka alla ledamöter som har arbetat så hårt med dessa texter.
EnglishI can assure the honourable Member that we are working very hard to achieve that.
Jag kan försäkra ledamoten om att vi arbetar mycket hårt för att uppnå detta.
EnglishIt is hard to believe that Romania will be able to achieve this target by 2020.
Det är svårt att tro att Rumänien kommer att kunna uppnå detta mål till 2020.
EnglishThis is hard for us to accept, but foodstuffs and chemicals are not the same thing.
Detta har vi svårt att acceptera, men livsmedel och kemikalier är inte samma sak.
EnglishThe Northern Ireland fishing industry has received many hard blows from this Union.
Fiskeriindustrin på Nordirland har fått utstå många motgångar från denna union.
EnglishCommissioner, I know you to be a clever and hard-working budget Commissioner.
(DA) Fru kommissionär! Jag känner er som en duktig och flitig budgetkommissionär.

"hard-working guy" på svenska

hard-working guy
Swedish
  • hårt arbetande kille
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"hardy geraniums" på svenska

hardy geraniums
Swedish
  • hardy pelargoner
  • härdiga pelargoner
Mera chevron_right