"harbour" - Svensk översättning

EN

"harbour" på svenska

volume_up
harbour {substantiv}

EN harbour
volume_up
{substantiv}

1. brittisk engelska

harbour (även: dock, dockside, harbor, haven)
volume_up
hamn {utr.}
He says the Commission assured him this harbour could be constructed.
Han säger alltså att kommissionen har försäkrat att denna hamn kan byggas.
A harbour without ships is like a sea without fish.
En hamn utan skepp är som ett hav utan fiskar.
Indeed, the town of Strasbourg and in particular its harbour has undergone considerable expansion.
Det är faktiskt så att det har skett en avsevärd expansion av staden Strasbourg, i synnerhet av dess hamn.
harbour (även: harbor, haven, refuge, repair)
The threat posed by Pakistan, particularly by harbouring terrorists, to India over Kashmir also poses a grave threat to the whole region.
Det hot som Pakistan utgör - i synnerhet som tillflyktsort för terrorister - gentemot Indien, till följd av Kashmirkonflikten, utgör också ett allvarligt hot mot hela regionen.

Synonymer (engelska) till "harbour":

harbour

Användningsexempel för "harbour" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPrivacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
Integriteten får inte äventyras så som skedde i fallet med Harbour-betänkandet.
EnglishI also want to emphasise what Mr Harbour said about the 'must carry ' principle.
Jag vill också understryka vad Malcolm Harbour sade om principen must carry.
EnglishIn both cases I worked with Mr Harbour and Mrs Gebhardt, as well as many others.
I båda fallen arbetade jag med Malcolm Harbour och Evelyne Gebhardt, och många andra.
EnglishTo finish off, Mr President, I really valued the observation made by Mr Harbour.
Avslutningsvis, herr talman, Harbours kommentar som jag uppskattade mycket.
EnglishI also want to emphasise what Mr Harbour said about the 'must carry' principle.
Jag vill också understryka vad Malcolm Harbour sade om principen must carry.
EnglishTo conclude, I should like to thank the rapporteurs, especially Mr Harbour.
Avslutningsvis skulle jag vilja tacka föredragandena, särskilt Malcolm Harbour.
EnglishBy the way, Mr President, I fully support the remarks made by Malcolm Harbour.
Förresten, herr talman, så stöder jag till fullo Malcolm Harbours uttalande.
English   Mr President, we harbour great concern at the worsening situation in Iraq.
   –Herr talman! Vi är mycket oroade över den förvärrade situationen i Irak.
EnglishI can only hope that Mr Harbour's report meets with broad support tomorrow.
Jag kan bara hoppas att Harbours betänkande också får ett brett stöd i morgon.
EnglishHere I would also refer to Mr Harbour's remarks, with which the Commission agrees.
Här vill jag även hänvisa till Harbours anmärkningar, i vilka kommissionen instämmer.
EnglishIf I am not mistaken, Mr Harbour said that he was opposed to our amendment.
Om jag inte misstar mig, sade ledamot Harbour att han är emot vårt ändringsförslag.
EnglishI am following the messages of my colleagues Mr Hökmark and Mr Harbour.
Jag instämmer i budskapen från mina kolleger Gunnar Hökmark och Malcolm Harbour.
EnglishMr Harbour also raised the question about offsets, which is a very complex issue.
Malcolm Harbour tog även upp frågan om kvittning, som är mycket komplex.
EnglishThis concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
Detta begrepp verkar innebära stora risker när det gäller arbetarskyddet.
EnglishWe therefore harbour grave reservations about supporting these directives.
Därför hyser vi allvarliga reservationer när det gäller stödet till dessa direktiv.
EnglishMr President, I have a comment that I would like to direct to Mr Harbour.
Herr talman! Jag har en kommentar som jag skulle vilja ställa till Malcolm Harbour.
EnglishMany harbour entrances are silted up, which frequently poses a risk to fishermen's lives.
Många hamninlopp har slammat igen, vilket ofta leder till livshotande tillbud.
EnglishI wish also to thank, in particular, Mrs McCarthy and Mr Harbour and also Mr Carraro.
Jag vill också tacka, i synnerhet, McCarthy och Harbour, och även Carraro.
EnglishI tell Mr Harbour that Finland has better consumer protection than the UK.
Jag säger till Malcolm Harbour att Finlands konsumentskydd är bättre än det brittiska.
EnglishMr Harbour, our shadow rapporteur, described this as a good day for European citizens.
Vår skuggföredragande Malcolm Harbour beskrev detta som en bra dag för EU-medborgarna.