EN

hand {substantiv}

volume_up
1. allmänt
hand (även: agency, mitt, touch)
Institutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the European Union.
Institutionella reformer går hand i hand med utvidgningen av Europeiska unionen.
However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
Dessa diplomatiska ansträngningar måste dock gå hand i hand med insatser i området.
To my mind, competition and the internal market are married; they go hand in hand.
Konkurrens och den inre marknaden är enligt min mening förenade; de går hand i hand.
The system was inconceivably cruel, something I saw at first hand.
Systemet var ofattbart grymt, vilket jag har egen erfarenhet av.
As an Austrian, I am well aware of the problems facing our farmers from first-hand experience.
Som österrikare och av egen erfarenhet är jag väl medveten om de problem som våra jordbrukare står inför.
Det har jag erfarenhet av.
hand (även: area, block, quarter, square)
This is a hand-lettered sign that appeared in a mom and pop bakery in my old neighborhood in Brooklyn a few years ago.
Det här är en handskriven skylt som dök upp i ett traditionellt bageri i mitt gamla kvarter i Brooklyn för några år sedan.
hand (även: clap)
Ladies and gentlemen, a big hand please for the Prime Minister of the Czech Republic.
En stor applåd för Tjeckiens premiärminister.
Seriously -- give that one a hand, it's pretty great.
Seriöst -- ge den en applåd, den är ganska lysande.
let's have a big hand for President Ashley Roach Clip!
Ge en stor applåd för president Ashley Roach Clip!
hand (även: blue, sailor, seaman)
2. "in card game"
hand
volume_up
parti {neut.} (i kortspel)
We, on the other hand, love Hungary, think highly of the Hungarian Government and, what is more, are shamelessly cheering your party on.
Vi å andra sidan älskar Ungern, har höga tankar om Ungerns regering och stöder oblygt ditt parti.
The electronic media are also in the hands of Prime Minister Hun Sen's party.
De elektroniska medierna är också i händerna på premiärminister Hun Sens parti.
On the one hand, any of us could pick up on a whole cluster of inflammatory remarks by the leader of the Freedom Party.
Å ena sidan kan vem som helst av oss samla ihop ett antal upproriska meningar från det österrikiska liberala partiet.
3. "clock"
hand (även: finger)
volume_up
visare {utr.} (klocka)
4. bildligt
The Koukiadis report will be a great help in the work in hand.
Koukiadis-betänkandet kommer att vara till stor hjälp vid det återstående arbetet.
This collection of websites can give you a hand in achieving your educational goals.
Med hjälp av de här webbplatserna kan du komma ett steg på vägen mot dina utbildningsmål.
On the other hand, there are the employees, who are in need of help.
Å andra sidan har vi arbetstagarna, som behöver hjälp.
The UN, on the other hand, has referred to the fact that in a few years ' time there will be a shortfall of 40 million workers as a result of demographic change.
FN å sin sida har påpekat att det om ett par år kommer att råda en brist på fyrtio miljoner arbetare i Europa på grund av den demografiska utvecklingen.
On the one hand, if we establish quotas for women, why do we also not create quotas according to age or ethnic group, quotas of Catholics, of workers, of those who wear glasses.
Å ena sidan, om vi upprättar kvoter för kvinnor, varför skulle vi då inte också upprätta kvoter utifrån ålder eller etniskt ursprung, kvoter för katoliker, arbetare, glasögonbärare.
The German newspaper printed on its front page a photo of a Polish worker standing in front of a wall with his hands up against the wall, being inspected by customs and finance officers.
Den tyska tidningen hade på sin förstasida ett foto av en polsk arbetare som stod framför en mur med händerna uppsträckta mot muren och kontrollerades av tulltjänstemän och finansinspektörer.
SV

hand {utrum}

volume_up
Institutionella reformer går hand i hand med utvidgningen av Europeiska unionen.
Institutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the European Union.
Dessa diplomatiska ansträngningar måste dock gå hand i hand med insatser i området.
However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
Konkurrens och den inre marknaden är enligt min mening förenade; de går hand i hand.
To my mind, competition and the internal market are married; they go hand in hand.
Vi bör även överväga vilka uppgifter kommissionen själv kan ta hand om och huruvida det ens behövs en byrå.
We should also be considering which tasks the Commission itself can take responsibility for and whether an agency is needed at all.
Byråerna måste i första hand vara ansvariga inför Europaparlamentet, och det medför vissa skyldigheter.
The agencies must firstly be responsible to Parliament, and that entails obligations.
Denna byrå, denna struktur - och här vänder jag mig i första hand till Nisticò - måste absolut stå i kontakt med medborgarna.
This agency, this structure - and here I am addressing Mr Nisticò in particular - absolutely must be in contact with the citizens.
hand (även: näve, labb, karda, tumvante)
volume_up
mitt {substantiv}
Man kan inte hela tiden använda uttrycket ”med lätt hand” och sedan belasta näringslivet så hårt.
You cannot use the term 'light touch' all the time and then overburden business.
Needs a woman's touch, though.
Jag vill ge statsminister Fredrik Reinfeldt en eloge för att han med så säker hand styrt skutan i hamn.
I would like to pay tribute to Prime Minister Reinfeldt for his sure touch in bringing this ship into port.

Användningsexempel för "hand" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn the other hand, there is a corporate and protectionist continental tradition.
På den andra sidan står en korporativ och protektionistisk kontinental tradition.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sedan lägger vi fram hela fördraget för folket och säger: vad anser ni om det?
EnglishOn the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
Men å andra sidan vill vi också att dessa frågor skall få en fortsatt behandling.
EnglishInstitutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the European Union.
Institutionella reformer går hand i hand med utvidgningen av Europeiska unionen.
EnglishThe Union cannot live hand-to-mouth: it has to have this long-term perspective.
Unionen kan inte leva ur hand i mun: den måste ha detta långsiktiga perspektiv.
EnglishIt must do so resolutely, even if it means taking the Quartet firmly by the hand.
Detta måste göras resolut, även om det innebär att ta kvartetten stadigt i handen.
EnglishWe have to agree that development of the EU has gone hand in hand with enlargement.
Vi måste instämma i att EU:s utveckling har gått hand i hand med utvidgningarna.
EnglishOn the other hand non-British hauliers pay nothing when travelling in Britain.
Å andra sidan betalar icke-brittiska åkare ingenting när de kör i Storbritannien.
EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Å andra sidan, kan vi fuska lite och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.
EnglishOn the other hand we have very good experience of cooperation between authorities.
Vi har å andra sidan riktigt goda erfarenheter av samarbetet med myndigheterna.
EnglishLast year I experienced its operation directly, having broken my hand in Brussels.
Förra året upplevde jag systemet i verkligheten, när jag bröt handen i Bryssel.
EnglishMy thanks to the Czech Presidency, on the other hand, are somewhat more ambivalent.
Mitt tack till det tjeckiska ordförandeskapet är å andra sidan något mer blandat.
EnglishOn the other hand, the effects on the employees have clearly been problematic.
Å andra sidan har konsekvenserna för arbetstagarna helt klart varit problematiska.
EnglishOn the other hand, it may weaken the Regulation's content, making it useless.
Det skulle däremot kunna försvaga förordningens innehåll och göra den meningslös.
EnglishOn the one hand we cannot afford to waste any time in taking a stance on this issue.
Vi har å ena sidan inte råd att slösa tid i väntan på att ta ställning i frågan.
EnglishPerhaps the right hand does not know what the left hand is doing, or vice versa.
Kanske vet inte den högra handen vad den vänstra sysslar med, eller tvärtom.
EnglishSo far, it is only the Slovak Government that has offered the hand of friendship.
Hittills är det bara den slovakiska regeringen som har sträckt ut handen i vänskap.
EnglishOn the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
Å andra sidan kommer sjömännen att i hög grad börja användas som syndabockar igen.
EnglishOn the other hand, the report has become too broad in scope and too detailed.
Dock har betänkandet blivit för detaljerat och tillämpningsområdet alltför brett.
EnglishOn the other hand, it often made a point of showing its muscle to Parliament.
Å andra sidan agerade den ofta som om den vore den starka gentemot parlamentet.

"handed a gift" på svenska

handed a gift
Swedish
  • gav en gåva
  • räckte en gåva
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"hand gesture" på svenska

hand gesture
Swedish
  • hand gest
Mera chevron_right

"hand grab" på svenska

hand grab
Swedish
  • hand grab
  • hand hugg
Mera chevron_right