"half-a-dozen" - Svensk översättning

EN

"half-a-dozen" på svenska

volume_up
half-a-dozen {substantiv}

EN half-a-dozen
volume_up
{substantiv}

half-a-dozen
Some half-a-dozen copies are now available from the President.
Man kan nu hämta ett halvdussin exemplar på talmannens kansli.

Liknande översättningar för "half-a-dozen" på svenska

half substantiv
half adjektiv
Swedish
half adverb
A substantiv
A adjektiv
Swedish
a artikel
dozen substantiv

Användningsexempel för "half-a-dozen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere are quite a few - more than half a dozen -countries in the second group at this moment.
Det finns ganska många länder - mer än sex stycken - i den andra gruppen just nu.
EnglishA number of difficulties arise in this and I shall highlight half a dozen:
Det finns svårigheter och jag vill betona sex stycken av dessa:
EnglishHe said that there had been 1 170 amendments, 200 interviews and half a dozen trialogue meetings.
(EN) Han berättade att 1 170 ändringsförslag, 200 intervjuer och sex trepartsdialoger ingick i arbetet.
EnglishIn the US, the leading media market, no more than half a dozen companies control the media market.
I Förenta staterna, den ledande mediamarknaden, kontrollerar endast ett halvt dussin företag hela marknaden.
EnglishIt includes half a dozen flagship priority actions.
Den innehåller ett halvt dussin prioriterade åtgärder.
EnglishIn the coming debate, we will only have one S&D speaker but I think half a dozen EPP speakers.
I kommande debatt kommer vi bara att ha en talare från S&D-gruppen, men jag tror ett halvt dussin talare från PPE-gruppen.
EnglishThere are at least half a dozen reasons why these things may be happening, and research is absolutely necessary.
Det finns minst ett halvt dussin möjliga orsaker till varför detta händer och det är absolut nödvändigt med forskning.
EnglishHell, I buy half a dozen, I even get a discount.
EnglishI have half a dozen ideas.
EnglishThis would actually unblock half a dozen directives.
I en artikel i en spansk tidning läste jag att det går åt rätt håll, och det skulle släppa ett halvt dussin direktiv som varit blockerade.
EnglishA nation is being massacred so that half a dozen trusts, whether they are oil companies or not, can redistribute the cards and the markets amongst themselves.
Man massakrerar ett folk för att en handfull storföretag, oljebolag och andra, skall dela upp områden och marknader mellan sig.
English(FI) Mr President, Minister, I will only speak about energy, because one cannot speak about everything, and I want to raise half a dozen points or so.
(FI) Herr talman, fru minister! Jag kommer enbart att tala om energi, för man kan inte tala om allting, och jag vill ta upp en handfull punkter.
EnglishMr President, in the last 200 years there have been at least half a dozen attempts to create single currencies or fixed exchange rate mechanisms.
(EN) Herr talman! Under de senaste 200 åren har det förekommit minst ett halvt dussin försök att inrätta gemensamma valutor eller fastställa växelkursmekanismer.
EnglishWhat began as a simple pact among a half a dozen nations to create a common market for coal and steel grew into an economic and political powerhouse.
Det som började med ett enkelt fördrag mellan sex nationer för att skapa en gemensam marknad för kol och stål växte till ett ekonomiskt och politiskt centrum.
EnglishIf you were lucky enough to be born in Okinawa, you were born into a system where you automatically have a half a dozen friends with whom you travel through life.
Om du var lycklig nog att vara född på Okinawa så föddes du in i ett system där du automatiskt har ett halvt dussin vänner som du färdas genom livet tillsammans med.
EnglishHowever good intentions are all the report contains, and the annexes on the cases of half a dozen countries where these types of practices take place speak for themselves.
Goda avsikter är emellertid allt som finns i betänkandet, och bilagorna med fall från ett halvt dussin länder där dessa sedvänjor finns talar för sig själva.
EnglishThis would take out small and medium winemaking facilities at one fell swoop, and once again leave a market so culturally ours in the hands of half a dozen or so multinationals.
Detta skulle slå ut små och medelstora vinodlingsföretag i ett enda slag, och åter lämna denna vår kulturmarknad i händerna på en handfull multinationella företag.
EnglishIn Portugal, more than one hundred of the main national media organisations are in the hands of half a dozen large companies, which, at the very least, is an alarming state of affairs.
I Portugal styrs över hundra av de största nationella medieorganisationerna av ett halvt dussin stora företag, vilket minst sagt är ett mycket oroande faktum.
EnglishToday, if a firm is part of a group and has its own experts, it can readily find the answers to a vast number of questions, but for a small firm of under half a dozen people, this is impossible.
Många frågor som är enkla för ett koncernföretag och dess experter att besvara är omöjliga att besvara för ett litet företag på två eller fem personer.
EnglishHalf a dozen informal trialogues took place under the Spanish Presidency during the first half of 2010 in order to facilitate the exchange of information on the progress of the work.
Ett halvt dussin informella trepartsmöten har ägt rum under det spanska ordförandeskapet under första halvåret 2010 för att underlätta informationsutbytet om arbetets framåtskridande.