"guidance" - Svensk översättning

EN

"guidance" på svenska

volume_up
guidance {substantiv}

EN guidance
volume_up
{substantiv}

guidance
What guidance does the Commission intend to give the Member States in this regard?
Vilken vägledning tänker kommissionen ge medlemsländerna i detta avseende?
Such guidance from the European Parliament would undoubtedly be helpful.
Sådan vägledning från Europaparlamentet skulle otvivelaktigt vara till stor hjälp.
provision of guidance and information to health care workers and the public;
vägledning och information till anställda inom hälso- och sjukvården och allmänheten,
guidance (även: conveyance, direction, government, heading)
We greatly appreciated his expert guidance as we tackled this subject.
Vi har mycket uppskattat hans sakkunniga ledning under behandlingen av detta ämne.
It is being used for geopolitical engineering purposes, apparently under the guidance of the intelligence services.
Den används för geopolitisk manipulation, till synes under ledning av underrättelsetjänsterna.
Who knows whether more far-reaching coordination and guidance will be possible in the time to come.
På lång sikt är det måhända också möjligt att åstadkomma en mer omfattande samordning och ledning.
guidance (även: governance, steering)
In the deluge of information available we need guidance and signposts, so that anyone can get the answer they require.
Man behöver styrning och vägskyltar i informationsfloden om var och en skall få ett svar på sin egen fråga.
In sum, it reads rather like a routine bureaucratic document without serious political leadership or guidance.
Betänkandet framstår kort sagt som ett byråkratiskt rutindokument utan verkligt politiskt ledarskap eller styrning.
Such arrangements for managing fishing effort must be taken into account in the results of the multiannual guidance programmes.
Sådana regleringar för styrning av fiskeverksamheten måste inberäknas i resultaten av de fleråriga orienteringsprogrammen.
There is an urgent need for European-level guidance on HIV testing and counselling.
Det finns ett akut behov av riktlinjer på EU-nivå när det gäller hiv-tester och rådgivning.
Guidance for patients is fundamental and guidance is urgently needed.
Rådgivning till patienter är både viktigt och brådskande.
Considerable simplification is needed, along with timely advice and guidance from the Commission.
För detta krävs en avsevärd förenkling samt rådgivning och anvisningar från kommissionen på ett tidigt stadium.
guidance (även: coaching, supervision, tutorial)
I consider that these initiatives improve the authorising officer's guidance and control.
Dessa initiativ förbättrar utanordnarens handledning och kontroll.
Vi erbjuder individuell handledning i att
That is why I have followed up on the suggestion made by some of you that the Commission should provide user-friendly guidance explaining our rules clearly and simply.
Jag har därför utvecklat förslaget från några av er att kommissionen borde ge ut en lättförståelig handledning som tydligt och klart förklarar våra riktlinjer.
guidance

Synonymer (engelska) till "guidance":

guidance

Användningsexempel för "guidance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt concerns electronic guidance, computer workstations and directions to rooms.
Det gäller elektronisk orientering, datorstationer och vägvisare till rummen.
EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
En expertgrupp på kemikalier har också inrättats för att vägleda kommissionen.
EnglishThe European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) upprättas.
EnglishPeople complain about the Multi-Annual Guidance Programme and say it is not working.
Folk klagar på det fleråriga utvecklingsprogrammet och säger att det inte fungerar.
EnglishCan you give some guidance to members on the implications for tonight's session.
Kan ni ge några riktlinjer till ledamöterna på vad det betyder för kvällens sammanträde.
EnglishIt provides information, guidance and advice to EU citizens and businesses.
Den riktar sig till allmänheten och företagen i EU med råd och information.
EnglishIt is important now that the guidance included in this report be implemented.
Nu är det viktigt att riktlinjerna i detta betänkande faktiskt genomförs.
EnglishAnd those principles will be my guidance in my assessment in the Opel case.
Dessa principer kommer att vara vägledande i min bedömning av Opel-fallet.
EnglishPlease read the Google Help Forum Terms of Service for further guidance.
Läs användarvillkoren för Googles hjälpforum om du behöver ytterligare hjälp.
EnglishI believe that this will also provide some important guidance for the business sector.
Jag anser att detta även kommer att ge företagssektorn viktiga riktlinjer.
EnglishWe have adopted guidance for Member States on the enactment of sanctions and other measures.
Vi har antagit en riktlinje för medlemsstaterna om sanktioner och andra åtgärder.
EnglishYou are too poor a bunch of soldiers to give others guidance on security.
Ni är alltför usla militärer för att vägleda andra i vad säkerhet innebär.
EnglishThe guidance device is now reality at Sikfors power plant in Pite River in northern Sweden.
Nu har smoltavledaren blivit verklighet vid Sikfors kraftstation i Piteälven.
EnglishThe policy guidance and recommendations should be adopted by the Council before the summer.
Den politiska vägledningen och rekommendationerna ska antas av rådet före sommaren.
EnglishThey want and expect to be offered sound guidance on policy and procedure.
De vill ha och förväntar sig tydliga riktlinjer för de regler och förfaranden som gäller.
EnglishThe representatives of the Union in Hanoi have received guidance in this connection.
Unionens företrädare i Hanoi har fått riktlinjer i detta sammanhang.
EnglishWhat further guidance will it consider issuing in the light of this incident?
Vilka ytterligare riktlinjer kommer kommissionen att fastställa mot bakgrund av denna händelse?
EnglishIndeed, good mental and physical guidance of the victims is urgently required.
Det behövs brådskande en bra mental och fysisk hjälp för offren.
EnglishYou will know that these new formulations give greater weight to economic guidance.
Ni är medvetna om att dessa nya tillvägagångssätt ger större tyngd åt den ekonomiska politiken.
EnglishHow is the Commission implementing its Guidance Note on Disability and Development?
Hur genomför kommissionen sitt vägledande meddelande om funktionshinder och utvecklingssamarbete?