EN

guarantee {substantiv}

volume_up
1. allmänt
They are not going to get a French guarantee, they are going to get the Danish guarantee.
De kommer inte att få en fransk garanti, utan en dansk garanti.
Access to information is an essential guarantee of consumer protection.
Tillgång till information är en grundläggande garanti för konsumentskydd.
The fact that negotiations begin is of course no guarantee that accession will be granted.
Att förhandlingarna inleds är naturligtvis ingen garanti för anslutning.
In particular, I would appeal for a guarantee for the safety of church personnel.
I synnerhet skulle jag vilja be om en garanti för kyrkopersonalens säkerhet.
The discussions will take place - and this is a further guarantee - in the presence of the Commission.
Diskussionerna kommer att äga rum - och det är ytterligare en säkerhet - i närvaro av kommissionen.
We believe this is the best guarantee for safety.
Vi anser att detta är den bästa garantin för säkerhet.
guarantee (även: guarantor, sponsor)
It must also be a guarantee of our social security system.
Den bör också vara en garant för vårt socialskyddssystem.
The United Nations system is a guarantee of peace, and weakening this system is in nobody's interests.
FN-systemet är en garant för fred och ingen har intresse av att försvaga det.
Europe was a guarantee for peace and prosperity for a long time.
Europa var länge en garant för fred och välstånd.
That guarantee was written in black and white into the Amsterdam Treaty.
Denna försäkran har formulerats skriftligt i Amsterdamfördraget.
We need a guarantee from the Commission that the dialogue it is engaging in will be balanced and transparent.
Vi behöver en försäkran från kommissionen att den kommer att föra en balanserad och öppen dialog.
We need a guarantee from the Commission that this secrecy and backdoor dealing with powerful organisations will cease.
Vi behöver en försäkran från kommissionen att detta hemlighetsmakeri och dessa hemliga förbindelser med mäktiga organisationer kommer att upphöra.
2. juridik
3. näringsliv
guarantee (även: bail)
We have voted in favour of a report on securities and guarantees for traditional own resources.
Vi har röstat för ett betänkande om ställande av säkerhet och borgen för traditionella egna inkomster.
The recipients of loans benefit from the EU guarantees in the form of interest rates that are lower than market rates.
EU: s borgen gagnar kredittagarna genom räntor som är lägre än marknadsräntorna.
The recipients of loans benefit from the EU guarantees in the form of interest rates that are lower than market rates.
EU:s borgen gagnar kredittagarna genom räntor som är lägre än marknadsräntorna.

Användningsexempel för "guarantee" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
Men samtidigt vill vi garantera konsumtionsvillkoren och våra konsumenters hälsa.
EnglishAs the Commissioner said, it is very important to guarantee a level playing field.
Det är, som kommissionsledamoten sa, mycket viktigt att lika villkor garanteras.
EnglishConfidence means stability and with that we can guarantee Europe a good future.
Förtroende innebär stabilitet som i sin tur leder till en bra framtid för Europa.
EnglishWhy do we need new registers and annual reports to provide a guarantee of origin?
Varför behöver vi nya register och årsrapporter för att ge en ursprungsgaranti?
EnglishThey are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
Det behövs för att trygga såväl livsmedelsförsörjningen som en hållbar utveckling.
EnglishWe must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
Vi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
EnglishIt is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.
Det är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.
EnglishBy inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.
Genom att infoga denna text i EU:s lagstiftning garanterar vi dess effektivitet.
EnglishUnquestionably, the European Union has to guarantee freedom for all its citizens.
Utan tvivel måste Europeiska unionen garantera frihet för alla sina medborgare.
EnglishUnquestionably, the European Union has to guarantee freedom for all its citizens.
Utan tvivel måste Europeiska unionen garantera frihet för alla sina medborgare.
EnglishFor the EU, it will also serve to guarantee compliance with Community legislation.
För EU:s del kommer det också att innebära att gemenskapslagstiftningen uppfylls.
EnglishIn Darfur, direct armed protection is needed to guarantee the humanitarian efforts.
I Darfur behövs ju direkt vapenskydd för att garantera de humanitära insatserna.
EnglishIt should include action which will guarantee peaceful coexistence in the future.
Det bör omfatta åtgärder som kan garantera en fredlig samexistens i framtiden.
EnglishThe Council's agreement has some deficiencies and therefore cannot guarantee this.
Rådets överenskommelse har vissa svagheter och kan därför inte garantera detta.
EnglishIts primary objective should be to guarantee that the Union is governed openly.
Dess primära mål skall vara att garantera att unionen styrs på ett öppet sätt.
EnglishBut the present legal basis for the Guarantee Fund does not make that possible.
Den nuvarande rättsliga grunden för garantifonden omöjliggör emellertid detta.
EnglishWhat we do is to guarantee that there is a system of monitoring and measuring.
Vad vi gör är att garantera att det finns ett system för övervakning och mätning.
EnglishI argue in favour of full European harmonisation of deposit guarantee schemes.
Jag förordar full europeisk harmonisering av systemen för garanti av insättningar.
EnglishThe Treaty of Lisbon in itself offers absolutely no guarantee, just an opportunity.
Lissabonfördraget i sig erbjuder absolut ingen garanti, utan enbart en möjlighet.
EnglishHow can the reference price really guarantee a price on the European markets?
Hur kan referenspriset verkligen garantera ett pris på de europeiska marknaderna?

"guarantee access to" på svenska

volume_up
guarantee access to
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"guarantee a delivery" på svenska

volume_up
guarantee a delivery
Swedish
Mera chevron_right

"guarantee admission" på svenska

volume_up
guarantee admission
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "guarantee":

guarantee