EN

grant {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Fortunately, we are mainly a provider of direct grant assistance and not loans.
Tur nog är vi huvudsakligen givare av direkta bidrag och inte av lån.
CONTENT OF THE ACTIONS, BUDGET AND SELECTION OF GRANT APPLICATIONS
INNEHÅLLET I INSATSERNA, BUDGET OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR OM BIDRAG
For the purposes of this grant aid, a small and medium-sized enterprise is a company that employs less then 250 people.
Detta statliga bidrag gäller små och medelstora företag som har mindre än 250 anställda.
A grant of up to 32 million ECU's may also be provided for the Raphael programme.
Man föreskriver också ett anslag som uppgår till 32 miljoner ecu, alltså mer än vad som anslogs till Rafael-programmet.
It is much better to discuss allocations and grant them without analysing them in minute detail.
Det är mycket klarare att diskutera anslag, och fördela dem utan att öronmärka dem i detalj.
However, it refused to grant the corresponding appropriations for paying salaries for those positions.
Rådet vägrade emellertid att bevilja motsvarande anslag för löner till innehavarna av dessa tjänster.
I have asked the ministers to make sure that a larger grant is given to the poorest students.
Jag har bett ministrarna att se till att ett större stipendium beviljas de fattigaste studenterna.
I got a small little grant at Stanford.
Jag fick ett litet stipendium från Stanford.
Those who need the money should be given adequate grants.
Men de som är i behov av stipendium, bör få en tillräckligt stor summa.
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.”
I detta sammanhang bör man komma ihåg att tidigare tillstånd, licens eller koncession inte kan användas som försvar under sådana omständigheter.'
In the case of non-profitable services, in remote geographical areas for example, they may be made a compulsory part of the consideration for the franchises granted.
När det handlar om icke lönsamma tjänster, exempelvis i avlägsna geografiska områden, kan de införas som krav i de tilldelade koncessionerna.
grant (även: fief)
The granting of nationality is an exclusive competence of the Member States.
Förläning av medborgarskap är en exklusiv behörighet för medlemsstaterna.
grant
2. juridik
SV

granat {utrum}

volume_up
1. allmänt
2. militärt
granat
volume_up
shell {substantiv}
Det råder en märklig tystnad om kemiska granater och bomber från andra världskriget i stora mängder, som ligger och rostar och väntar på sin egen undergång.
There is a strange silence about chemical shells and bombs from World War II lying in huge quantities, rusting and waiting for their own Armageddon.
Detta utarmade uran har använts i Cumbria fram till år 1995 och man tror att så många som 1 400 granater med utarmat uran har avlossats in i Solway Firth, som är ett sund i Irländska sjön.
This depleted uranium has been used in Cumbria up to 1995, and it is believed that as many as 1400 depleted uranium shells have been fired into the Solway Firth, which is an inlet of the Irish Sea.
3. mineralogi
granat

Användningsexempel för "grant" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNevertheless, my group will align itself with those who wish to grant discharge.
Trots det kommer min grupp att ansluta sig till dem som vill bevilja ansvarsfrihet.
EnglishIn fact the Commission proposals represent a reduction on existing grant rates.
Kommissionens förslag innebär i praktiken en sänkning av de nuvarande stödnivåerna.
EnglishEurope must grant farmers from developing countries full access to the market.
Europa måste ge jordbrukare från utvecklingsländerna full tillgång till marknaden.
EnglishUnder the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
Enligt fördraget är de grekiska myndigheterna tvungna att bevilja MAT:s begäran.
EnglishMs Bellamy, who directed UNICEF after Mr Grant, was forced to resign last year.
Carol Bellamy, som efterträdde Grant som chef för Unicef, tvingades avgå förra året.
EnglishThere is no reason why, against this background, we should agree to grant discharge.
Det finns inget skäl till att vi mot denna bakgrund skulle bevilja ansvarsfrihet.
EnglishFinally, the Union must grant itself financial resources that match its ambitions.
Avslutningsvis måste unionen anslå finansiella medel i höjd med ambitionerna.
EnglishWhy, then, did I vote in committee not to grant discharge to the Commission?
Varför röstade jag då i utskottet för att inte bevilja kommissionen ansvarsfrihet?
EnglishAre we to play the part of supplicants, imploring the Council to grant us more rights?
Är vi något slags petitionärer, som tigger om ytterligare rättigheter hos rådet?
EnglishThe grant for a one-year course is EUR 21 000, and EUR 42 000 for two years.
Bidraget för ettåriga program är 21 000 euro, och 42 000 euro för tvååriga program.
EnglishThat is - did she say that we would now grant recognition and go on from there?
Sade hon att vi nu skulle garantera ett erkännande och fortsätta därifrån?
EnglishNow Spain intends to grant legal status to up to 700 000 illegal immigrants.
Nu tänker Spanien bevilja rättslig ställning för 700 000 illegala invandrare.
EnglishTo this day, Moscow is refusing to grant access to the archives on the Katyń massacre.
Ännu i dag vägrar Moskva att bevilja tillträde till arkiven om massakern i Katyń.
EnglishBut I grant the Commission the freedom and wisdom to select another date.
Men jag unnar även kommissionen friheten och visheten att välja ett annat datum.
EnglishThis does mean, however, that the user should grant permission to set this up.
Det betyder då visserligen att användaren måste ge sitt tillstånd till det.
EnglishI grant you everlasting life...... youth...... and the power to serve me.
Jag ger dig evigt liv, så att du förblir vacker och kan tjäna mig i all framtid.
EnglishRefusing to grant a discharge is not to target one Commissioner or another.
Att inte bevilja ansvarsfrihet innebär inte att man angriper en viss kommissionär.
EnglishOur political commitment will be judged according to the resources that we grant it.
Vårt politiska engagemang kommer att bedömas enligt de resurser vi beviljar reformen.
EnglishThe question we are faced with for the moment is: should we grant a discharge today?
Frågan som ställs till oss gäller nu: Skall vi i dag bevilja ansvarsfrihet?
EnglishThe Council should, for example, grant the necessary funding for research into BSE.
Till exempel måste rådet bevilja nödvändiga medel till forskningen om BSE.

"grant access to" på svenska

grant access to
Swedish
  • bevilja tillgång till
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"grant a concession" på svenska

grant a concession
Swedish
  • bevilja en koncession
Mera chevron_right

"grant a divorce" på svenska

grant a divorce
Swedish
  • bevilja skilsmässa
  • bevilja äktenskapsskillnad
Mera chevron_right