EN

grade {substantiv}

volume_up
1. allmänt
grade (även: level, plane)
In short, this e-commerce initiative makes A grade business sense.
Kort sagt, detta initiativ för elektronisk handel är meningsfulla för att göra affärer på högsta nivå.
234 nivå (5 with 6-bitars hemlig nyckel)
4 nivå (5 med 6-bitars hemlig nyckel)
And out the end of that part of the process come little flakes of plastic: one type, one grade.
Och vid slutet av denna process kommer små flagor av plast: en typ, en grad.
We use a very highly automated process to sort those plastics, not only by type, but by grade.
Vi använder en väldigt automatiserad process för att sortera plasten, inte enbart genom typ, men genom grad.
These targets were exceeded with three new appointments being made to the A1 grade and seven new appointments to the A2 grade.
Dessa mål överträffades, och tre nya tillsättningar gjordes till A1-graden och sju nya till A2-graden.
grade (även: form)
Four student representatives (two from each grade) If unable to attend the meeting appoints the entrant replacement.
Fyra studentrepresentanter (två från vardera årskurs) Om förhinder att delta i möte utser deltagaren själv ersättare.
Så villken årskurs går du?
The supervisor was a little hard as they where on different levels althoug they were in the same grade.
För handledaren var det lite svårt att bedöma vart de låg kunskapsmässigt fastän de gick samma årskurs.
You know, it's been proven that 35 to 40 hours a year with one-on-one attention, a student can get one grade level higher.
Ni vet, det har bevisats att 35 till 40 timmar om året ägnat åt individuell uppmärksamhet, kan få en elev att förbättra sin betygsnivå med ett steg.
grade (även: degree, echelon, place, rank)
grade
volume_up
betyg {neut.} (på prov)
The grade for the doctoral thesis is decided by an examination board which should consist of three or five members.
Betyg för doktorsavhandling ska bestämmas av en betygsnämnd som ska bestå av tre eller fem ledamöter.
I couldn't be happier if they were based on real grades.
Jag kunde inte vara gladare om dom var baserade på riktiga betyg.
I had a school project and got the highest grade.
Jag hade ett skolprojekt och fick bästa betyget.
2. näringsliv
3. amerikansk engelska
The grade for the doctoral thesis is decided by an examination board which should consist of three or five members.
Betyg för doktorsavhandling ska bestämmas av en betygsnämnd som ska bestå av tre eller fem ledamöter.
I couldn't be happier if they were based on real grades.
Jag kunde inte vara gladare om dom var baserade på riktiga betyg.
I had a school project and got the highest grade.
Jag hade ett skolprojekt och fick bästa betyget.
After entering a grade number the weight of the heaviest child in that grade appears.
Efter varje inmatning visas som resultat vikten för det tyngsta barnet i respektive klass.
I also put you in first grade when you were five, and I never told you.
Jag lät dig också börja i första klass när du var fem, det har jag inte talat om.
Neal, I haven't seen sheets like this since the third grade.
Neal, jag har inte sett sådana här lakan sedan fjärde klass.
SV

grader {pluralis}

volume_up
grader
Historiskt har medelvärdet för januari varit -0.5 grader C. Förra månaden var det 4.2 grader C.
Historical average for January is 31 degrees. ~~~ Last month was 39.5 degrees.
Omvänt omvandlas radianer till grader genom multiplikation med 180 / p.
To convert radiants in degrees, it has to be multiplied with 180/Pi correspondingly.
Med det här alternativet roterar du tecknen 270 grader moturs.
This option rotates the character by 270 degrees counter-clockwise.

Användningsexempel för "grade" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the same period 19 appointments involving promotion to grade A2 have been made.
Under samma period har det skett 19 utnämningar som innebar befordran till kategori A2.
EnglishThe projects support chemical destruction and the disposal of weapons-grade plutonium.
Projekten stöder kemisk förstörelse och hantering av plutonium avsett för kärnvapen.
EnglishI also put you in first grade when you were five, and I never told you.
Jag lät dig också börja i första klass när du var fem, det har jag inte talat om.
EnglishAfter entering a grade number the weight of the heaviest child in that grade appears.
Efter varje inmatning visas som resultat vikten för det tyngsta barnet i respektive klass.
EnglishYou see, in this business...... the keys to the kingdom is weapons-grade plutonium.
Du förstår i denna bransh... är nycklen till framgång... kärnvapen.
EnglishAnd out the end of that part of the process come little flakes of plastic: one type, one grade.
Och vid slutet av denna process kommer små flagor av plast: en typ, en grad.
EnglishEnter " Age " instead of " Grade " and you will get Frank's age.
Du kan även skriva " ålder " i stället för "klass ", och får då Franks ålder.
EnglishTogether they will produce one bomb's worth of weapons-grade uranium a year.
Tillsammans kommer de årligen att tillverka så mycket höganrikat uran som krävs för en atombomb.
EnglishThe game is not over -- it's over by the eighth grade, it's not beginning.
Det är inte slutet som är problemet, utan avsaknaden av en början.
EnglishThe meeting results in a report where the grade pass or fail is given.
Sammanträdet resulterar i ett beslutsprotokoll med betygsättningen godkänt eller underkänt.
EnglishThe new concern is the largest producer of high-grade paper in Europe.
Den nya koncernen är den största finpappersproducenten i Europa.
EnglishEverything you see in this picture is commercial grade: copper, lead, silver, zinc and gold.
Ni tittar på en guldgruva. ~~~ Koppar, bly, silver, zink och guld.
EnglishThe place fairly reeked of high-grade Formica and plastic palm trees.
Det här stället tämligen stank av plastlaminat och plastpalmer.
EnglishTo this end high-grade databases must be developed and used.
För detta ändamål ska förstklassigt datamaterial tas fram och användas.
EnglishWould that be possible in future for these low-grade wines?
Skulle det vara möjligt i framtiden för dessa viner av lägsta kvalitet?
EnglishAs a result, you will see the sum of the distances to school of all the children who are in second grade, i.e.
Som resultat visas summan av skolvägarna för alla barn ur 2:a klass, nämligen 1950.
EnglishIn short, this e-commerce initiative makes A grade business sense.
Kort sagt, detta initiativ för elektronisk handel är meningsfulla för att göra affärer på högsta nivå.
EnglishThe content of the thesis and its public defence should be taken into account the grade is set.
Betygssättningen har dels att ta hänsyn till innehållet i avhandlingen och dels försvaret av densamma.
EnglishIn row 14, under Grade, enter 1, 2, 3, etc. one after the other.
På rad 14 under Klass skriver Du nu i en följd 1, 2, 3 osv.
EnglishThe US market in particular offers good opportunities for their high-grade and innovative pliers.
I synnerhet den amerikanska marknaden erbjuder goda möjligheter för innovativa tänger av hög kvalitet.

"grade average" på svenska

grade average
Swedish
  • betyg genomsnitt
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"grade class" på svenska

grade class
Swedish
  • klass
  • klass för betyg
Mera chevron_right

"grade classroom" på svenska

grade classroom
Swedish
  • klass klassrum
  • betygsklassrum
Mera chevron_right