"governs" - Svensk översättning


Infinitiv av governs: to govern
EN

"governs" på svenska

EN to govern
volume_up
[governed|governed] {verb}

But we must have rules and institutions that are able to govern the globalisation process.
Men vi måste ha regler och institutioner som kan styra globaliseringsprocessen.
This delay is not in keeping with the spirit of solidarity which should govern us.
Förseningen står inte i samklang med den solidaritetsanda som borde styra oss.
The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
En parlamentsledamots uppgift är inte att styra måste jag dessvärre säga.
Because fundamentally I believe in the right of Member States to govern within their boundaries that which affects their citizens.
I grunden tror jag nämligen på medlemsstaternas rätt att inom sina gränser bestämma över det som påverkar landets medborgare.
We assert the right of the UK as a nation state to govern itself and make its own laws, transport and environment laws being no exception.
Vi hävdar Storbritanniens rätt att bestämma över sin egen nation och stifta sina egna lagar, inklusive transport- och miljölagar.
So an extremely resolute approach is required: it is no longer enough to let ourselves be overtaken by events; we must attempt to govern such events.
Det krävs alltså ett extremt positivt förhållningssätt, att inte längre bara låta sig dras med av händelserna utan att försöka bestämma över dessa händelser.
No government can control or govern its people's thinking.
Ingen regering kan kontrollera eller styra sitt folks tänkande.
By virtue of the rules governing the granting of Structural Funds aid, it is the Commission's task to see that no distortions occur.
Enligt de regler som är grunden för beviljande av stöd via strukturfonderna är det kommissionens uppgift att kontrollera att några snedvridningar inte förekommer.
By virtue of the rules governing the granting of Structural Funds aid, it is the Commission' s task to see that no distortions occur.
Enligt de regler som är grunden för beviljande av stöd via strukturfonderna är det kommissionens uppgift att kontrollera att några snedvridningar inte förekommer.
We know that numbers are useful for us when we advertise, manage, govern, search.
Vi vet dessa siffror är användbara för oss när vi annonserar, leder, härska och söker.

Användningsexempel för "governs" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNo person in power should seek to be served by those he governs, as is the case in Cuba.
Ingen ledare får kräva att bli tjänad av sina underlydande, vilket sker i Kuba.
EnglishDirective 2001/95/EC governs the general safety requirements applicable to goods.
Direktiv 2001/95/EG styr de allmänna säkerhetskrav som gäller för varor.
EnglishPatent law governs the legal relationship between the inventor and third parties.
Det yrkesmässiga rättsskyddet reglerar rättsförhållandet mellan uppfinnare och tredje person.
EnglishThis is also dictated by the freedom of the markets which governs the internal market.
Dessa styrs även av de fria marknaderna, som styr den inre marknaden.
EnglishIt is used by all centre-right and centre-left governments, and governs capital in the EU.
Den används av alla center-höger- och center-vänsterregeringar, och styr kapitalet i EU.
EnglishIt is apparent that when the hurricane governs the ocean, everything collapses.
Vi står därför på er sida, herr rådsordförande, i kampen mot alla försök att minska EU: s budget.
EnglishHence this basic premise and own resources ceiling of 1.27 % which governs the overall thinking.
Det är den sortens antagande och taket på 1, 27 % som styr hela tankearbetet.
EnglishWe already have the NEAFC, which governs the international waters of the North-East Atlantic.
Vi har redan NEAFC, som reglerar Nordostatlantens internationella vatten.
EnglishIt is apparent that when the hurricane governs the ocean, everything collapses.
Om orkanerna får styra över havet kollapsar givetvis allting.
EnglishThis is the article which governs the appearance of officials before committees of inquiry.
Det är denna artikel som reglerar tjänstemännens inställelse inför undersökningskommittén.
EnglishIt is this that governs our approach, rather than something I am negotiating in these talks.
Det är detta som styr vårt förhållningssätt, snarare än något jag förhandlar om i dessa samtal.
EnglishHowever, it is difficult not to notice the contradiction which governs EU's policy.
Det är emellertid svårt att inte fästa uppmärksamhet vid den motsägelsefullhet som råder i EU: s politik.
EnglishSecondly, Rule 19 governs order and the conduct of the House.
För det andra styr artikel 19 ordningen och uppförandet i parlamentet.
EnglishThe reality that governs the situation of women in the world of science is not the same everywhere, though.
Den verklighet som styr kvinnors situation inom vetenskapen ser dock inte likadan ut överallt.
EnglishThe management board of a regulatory agency governs and supervises the agency.
I vilken utsträckning kan/ska Europaparlamentets position vid tillsättningen av direktörer för tillsynsmyndigheter stärkas?
EnglishThis depends, to a crucial degree, on who governs in Tehran.
Detta beror till stor del på vem som styr i Teheran.
EnglishCould the Commission please explain why a non-EU member is being referred to in a Treaty which only governs EU states?
Kan kommissionen förklara varför ett tredjeland nämns i ett fördrag som reglerar EU-stater?
EnglishThe principle that governs and will always govern international life is the pre-eminence of sovereignties.
Den princip som styr och alltid kommer att styra det internationella systemet är suveräna staters företräde.
EnglishIn short, when the centre-right governs, the press is at risk, and when the centre-left governs, there are no problems.
Kort sagt när mitten-högern regerar löper pressen risk och när mitten-vänstern regerar är det inga problem.
EnglishIt is this amendment which governs all the rest.
Det är detta ändringsförslag som styr resten.