"government body" - Svensk översättning

EN

"government body" på svenska

EN government body
volume_up
{substantiv}

government body (även: agency, arm, authority, command)
The Swedish Consumer Agency (Konsumentverket) is a government body tasked with safeguarding consumers' interests.
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att tillvarata konsumenternas intressen.
government body
It is not a government body: it represents all the organisations in the country and it is hugely successful.
Det är inte bara ett statligt organ, utan representerar alla landets organisationer och är en stor succé.
The technical criteria must be completely open and easy to monitor, and checks must be carried out independently, either by a government body or by an officially approved body.
En oberoende kontroll måste utövas, endera av ett statligt organ eller av en av staten godkänd instans.

Användningsexempel för "government body" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe too regard the EMEA as to some extent a government body.
Vi anser också att EMEA delvis är en myndighetsinstans.
EnglishHas any government or any competition body of any Member State asked the Commission to intervene so far?
Har någon regering eller något konkurrensorgan i någon medlemsstat hittills bett kommissionen att ingripa?
EnglishIt is in fact unfortunate that the Management Board is organized as if it were a government consultation body.
Det är egentligen olyckligt att styrelsen är uppbyggd som om det gällde ett organ för överläggningar mellan regeringar.
EnglishThe Union must ask itself why a Member State is trying to take control of the operation of the government body of the judiciary.
Unionen måste fråga sig varför en medlemsstat försöker ta kontroll över verksamheten i rättsväsendets styrande organ.
EnglishIndeed, paragraph 7 of Article I-26 stipulates that members of the Commission must not receive any instructions from any government, institution or body.
I punkt 7 i artikel I-26 fastslås faktiskt att kommissionens ledamöter inte får ta emot instruktioner från någon regering, någon institution eller något organ.
EnglishIndeed, paragraph 7 of Article I-26 stipulates that members of the Commission must not receive any instructions from any government, institution or body.
I artikel 296 i konstitutionen förklaras att den utrikespolitiska avdelningen skall inrättas genom en rådsresolution efter det att parlamentet har hörts och efter kommissionens godkännande.
EnglishIndeed, public access is directly linked to the democratic content of an institution and guards a government body from underhand politics, nepotism and financial irregularities.
Öppenhet har ju också ett direkt samband med en institutions demokratiska innehåll och skyddar ett myndighetsorgan mot svågerpolitik och mot ekonomiska oegentligheter.
EnglishWithout prejudice to Article 18(2), the members of the Commission shall neither seek nor take instructions from any Government or other institution, body, office or entity.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.2 får kommissionens ledamöter varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå.
EnglishThe Commission is now having to act and order the Danish Government to establish a body that will ensure that Danish women do not fall further behind with regard to equal treatment and equal pay.
Kommissionen måste nu agera och beordra Danmarks regering att inrätta ett organ som ser till att danska kvinnor inte blir ännu längre efter när det gäller likabehandling och lika lön.