"government" - Svensk översättning

EN

"government" på svenska

volume_up
government {substantiv}
SV

EN government
volume_up
{substantiv}

government (även: majesty)
volume_up
regeringen {enb. sing.} (bestämd form)
The French government should follow the example of the British government.
Den franska regeringen borde följa den brittiska regeringens exempel.
We call on the government to reform itself into a government of national unity.
Vi uppfordrar regeringen att bilda en regering för nationell enhet.
If occupation continues, the government will not exclude violent resistance.
Om ockupationen fortsätter kommer regeringen inte att utesluta våldsamt motstånd.
government (även: administration)
We reject government by officials as much as we reject government by judges.
Vi säger därför nej till en regering av tjänstemän liksom till en regering av domare.
We call on the government to reform itself into a government of national unity.
Vi uppfordrar regeringen att bilda en regering för nationell enhet.
We condemn the government of Guatemala, the oligarchy and foreign intervention.
Vi fördömer Guatemalas regering, oligarkin och den utländska interventionen.
government (även: conveyance, direction, guidance, heading)
What we really need is, of course, not an emergency government.
Det vi verkligen behöver är självfallet inte en ledning i en nödsituation.
Bedöm den österrikiska regeringen med ledning av det den gör!
I freely admit that the government under President Berdymukhamedov has made progress.
Jag medger gärna att regeringen under ledning av president Gurbanguli Berdimuchammedov har gjort framsteg.
And our motto is: " Secrecy shows up the weakness of bad government, disclosure reveals the strength of sound government ".
Vårt motto i det avseendet lyder: " Hemlighållande visar svagheten i en dålig styrelse, öppenhet visar kraften i en bra styrelse ".
And our motto is: "Secrecy shows up the weakness of bad government, disclosure reveals the strength of sound government" .
Vårt motto i det avseendet lyder: "Hemlighållande visar svagheten i en dålig styrelse, öppenhet visar kraften i en bra styrelse".
Has the Commission received a reply from the Greek Government to the letter it sent five months ago?
Vem är behörig att se till att OTE:s styrelse avhåller sig från åtgärder av extraordinär karaktär tills ärendet har slutreglerats?
government (även: containment)
The government has created a dense network of ever wider motorways.
De styrande har skapat ett tätt nät av allt bredare motorvägar.
In general they have no voting rights, and cannot therefore be involved in electing government.
Dessa saknar i regel rösträtt och kan alltså inte delta i valet av de styrande.
Nu har vi IRA-terrorister i styrande ställning.
government (även: polity)
All countries, regardless of their size, influence or form of government should begin a process of decommissioning their nuclear arsenals as soon as possible.
Alla länder bör, oavsett storlek, inflytande eller statsskick, börja en process för att avveckla sina kärnvapenarsenaler så snart som möjligt.
Their crime was to express opposition to the present repressive government of Laos and call for peaceful change towards a pluralistic system of government.
Deras brott låg i att uttrycka opposition mot Laos makthavande förtryckarregering, och förespråka en fredlig förändring till ett pluralistiskt statsskick.
As immortalised by Victor Hugo's wisdom, it requires us to know how much of the future can be introduced into the present, as the secret of great government.
Som Victor Hugo har lärt oss krävs det att vi vet hur mycket av framtiden som vi kan föra in i nutiden - vilket är hemligheten bakom ett stort statsskick.
government
This boosts market confidence in its decisions and is a great example of open government.
Detta ökar marknadens tilltro till dess beslut och är ett bra exempel på ett öppet styrelsesätt.
The majority BNP Government, in power since 2001, has particular problems with economic reform as it is often blocked by political in-fighting and corruption.
Vi inom EU måste ha tålamod och ge Bangladesh allt politiskt och ekonomiskt stöd samt främja ett gott styrelsesätt och stödja kampen mot korruption och islamisk fundamentalism.
It is going to be hard to get that balanced package, but the public expect it of us and that is what democratic, responsible government is about.
Det kommer att bli tufft att få fram detta balanserade paket, men allmänheten förväntar sig att vi klarar det, och det är just vad ett demokratiskt, ansvarigt styrelsesätt handlar om.
government (även: administration, cabinet)
government
Federalism is a sensible form of government in the United States, Canada, Switzerland and Germany.
Federalism är en förståndig regeringsform i Förenta staterna, Kanada, Schweiz och Tyskland.

Användningsexempel för "government" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOne solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.
En lösning på detta dödläge kunde vara att utfärda statsobligationer på EU-nivå.
EnglishIt is obvious that the intention of the Zimbabwean Government is to silence them.
Det är uppenbart att den zimbabwiska regeringen har för avsikt att tysta ned dem.
EnglishIt was a precautionary measure that the Government of Ireland decided to take.
Det var en försiktighetsåtgärd som den irländska regeringen beslutade att vidta.
EnglishCompanies functioning in China face these pressures from the Chinese Government.
Företag som verkar i Kina märker av denna press från den kinesiska regeringen.
EnglishWe have seen promising signals, for example, from the new government in Japan.
Vi har sett hoppingivande signaler från till exempel den nya regeringen i Japan.
EnglishThe Government must also play its part and it is certainly not blameless in this.
Regeringen måste också delta och den är minsann inte utan skuld i sammanhanget.
EnglishAnd the stated goal was to increase popular support for the Afghan government.
Och det officiella målet var att öka det folkliga stödet för det Afganska styret.
EnglishThere is, of course, also a problem between the Belgian Government and the company.
Det finns förstås även ett problem mellan den belgiska regeringen och företaget.
EnglishIDABC provides a more comprehensive coverage of pan-European eGovernment services.
IDABC ger en mer heltäckande räckvidd för alleuropeiska e-förvaltningstjänster.
EnglishNevertheless, the communication totally fails to address the issue of ‘Government’.
Likväl underlåter meddelandet fullständigt att ta upp frågan om ”e-förvaltning”.
EnglishAs a Danish government minister I signed the Ottowa Treaty on behalf of my country.
Som danskt statsråd undertecknade jag Ottawakonventionen för mitt lands räkning.
EnglishIt is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.
Det är dags att dessa hänsynslösa regeringar slutar tömma företagen på livskraft.
EnglishI think that the Lula Government has taken important steps in this direction.
Jag tror att regeringen Lula har vidtagit viktiga åtgärder som går åt rätt håll.
EnglishEvidently, the government did submit a plan, but this was not forwarded in time.
Regeringen lämnade tydligen in en plan, men den vidarebefordrades inte i tid.
EnglishBoth the Greek Government and the Commission are aware of that potential risk.
Både den grekiska regeringen och kommissionen känner till denna potentiella risk.
EnglishI believe that this is genuinely a crucial time for Iran and for its government.
Jag menar att detta är en helt avgörande tidpunkt för Iran och dess regering.
EnglishOnly the Belgian Head of Government, Mr Verhofstadt, was a notable exception.
Det var endast den belgiska regeringschefen, Verhofstadt, var ett gott undantag.
EnglishThe Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
Myndigheternas föraktliga hållning sammanfattar algerierna i ett ord: " hogra ".
EnglishUnder the previous government's policy even the city water supply was privatized.
Där privatiserades rentav stadens vattenverk under den föregående regeringens tid.
EnglishThere is a body in Northern Ireland which is government -sponsored and -financed.
Det finns en organisation i Nordirland som sponsras och finansieras av staten.