EN

good {adjektiv}

volume_up
They are good for Spain and what is good for Spain is also good for Europe.
Det är bra för Spanien och det som är bra för Spanien är också bra för Europa.
I would like to thank the rapporteur for a good report and a good initiative.
Jag vill gärna tacka föredraganden för ett bra betänkande och ett bra initiativ.
A communication policy cannot replace good content or good policymaking.
En kommunikationspolitik kan inte ersätta bra innehåll eller bra beslutsfattande.
REPEAT("Good morning "; 2) returns Good morningGood morning.
REP("God morgon"; 2) ger resultatet God morgonGod morgon.
First of all, good legislative arrangements are based on good information.
För det första bygger en god lagstiftning på god information.
I would also like to turn that round: a good social policy is also a good economic policy.
Jag skulle gärna vilja vända på det: En god socialpolitik är en god ekonomisk politik.
good (även: scrummy, well)
The idea of parliamentary control on foreign policy has perhaps been buried for good.
Tanken med parlamentskontroll över utrikespolitiken har väl begravts för gott.
With good work and good cooperation, we can tackle these ghosts of the past.
Med ett gott arbete och bra samarbete kan vi hantera dessa andar från det förflutna.
However, OLAF has good working relations with the Ukrainian customs authorities.
OLAF har emellertid ett gott samarbete med de ukrainska tullmyndigheterna.
good (även: correct, exact, just, proper)
Good to have people in the right country, but it upsets the timetable.
Det är ju bra med rätt folk i rätt länder, men det rubbar tidtabellen.
Providing information in good time is a sign of transparency, which breeds trust...
Information i rätt tid betyder klarhet, som skapar förtroende...
The motion is good in that it indicates that adequate safety measures must be taken.
Man gör rätt i att i resolutionen påpeka att vi måste vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
I am sure that our partnership approach will deliver much good.
Jag är säker på att vår partnerskapsstrategi kommer att föra mycket gott med sig.
I am sure there are good examples, but the RUC is not one of them.
Jag är säker på att det finns bra exempel, men RUC är inte ett av dem.
So I am confident that the opinion expressed by them is a good opinion.
Jag är alltså säker på att yttrandet från kommittén är ett bra yttrande.
good (även: enough, somewhat)
We are against this and think it is totally unnecessary in an otherwise quite good report.
Detta går vi emot och anser vi vara onödigt i ett annars ganska bra betänkande.
Unfortunately, it will be a good many years before the chemicals policy comes into force.
Tyvärr dröjer det ganska många år innan kemikaliepolitiken träder i kraft.
I think that the common position gives us good control of the risks.
Jag tror att vi med den gemensamma ståndpunkten har ett ganska bra grepp om riskerna.
I think that there is still a good measure of misconception in this regard.
Jag tror att det fortfarande råder en hel del missuppfattningar på detta område.
We talk a good deal about conflict prevention and crisis management.
Vi talar en hel del om konfliktförebyggande och krishantering.
The report contains a large number of good, important points.
Betänkandet innehåller en hel del viktiga och bra synpunkter.
Mr President, you speak very good English, as you have amply demonstrated.
Du talar en mycket god engelska, vilket du mer än nog har visat.
These proposals are a good starting point, but I need a few more things on top of that.
Dessa förslag är en bra utgångspunkt, men jag anser att det behövs mer än så.
Every failed summit does more harm than good, as it brings on a mood of resignation.
Alla misslyckade toppmöten stjälper mer än de hjälper, efter som de leder till resignation.
Whether this package will be a good birthday present remains to be seen.
Det återstår att se om det här paketet kommer att bli en fin födelsedagspresent.
Would that not be an act of good faith with the ACP?
Skulle inte det vara en fin gest gentemot AVS-länderna?
Lyckligtvis har de en mycket fin säkerhetshistoria.
Thanks are due not least to the rapporteurs for their good and cooperative approach to our work together.
Inte minst vill jag tacka föredraganden för ett bra och fungerande samarbete.
Good governance is a key issue in the LDCs.
God förvaltning är en nyckelfråga för de minst utvecklade länderna.
Europe is threatened by the most devastating change in its climate for a good 5 000 years.
Europa hotas av den mest förödande klimatförändringen på minst 5 000 år.
This has proven to be a good formula in my own country, Finland, for example.
I till exempel mitt eget land Finland har detta visat sig vara en fungerande metod.
Working nation-states do not make a good basis for the construction of Europe.
Fungerande nationalstater bildar inte en bra grund för byggandet av Europa.
I am counting on good and comprehensive cooperation in this area.
Jag räknar med ett väl fungerande och långtgående samarbete på det här området.
It is a good week for this point to be brought to our attention.
Det är en lämplig vecka för att uppmärksamma denna fråga.
One good approach is to make territorial cohesion the main objective.
En lämplig strategi är att göra den territoriella sammanhållningen till det främsta målet.
I think the solution adopted is quite a good and proper solution.
Jag anser att den antagna lösningen är en ganska bra och lämplig lösning.
Alfred's a good mechanic, but...... these need a lot of work.
Alfred är riktigt duktig, men... det krävs mycket jobb.
I do not know what the record is, but you have been very good.
Jag vet inte vad rekordet är, men ni har varit mycket duktig.
He is a very good looking, extremely clever young man, and we congratulate him on this report!
Det är en mycket stilig ung man och han är mycket duktig, och vi gratulerar till betänkandet!
Our action, as she was good enough to acknowledge, owes nothing to prejudice.
Våra åtgärder, vilket hon vara vänlig nog att tillstå, har inget med fördomar att göra.
Then be so good as to tell him... that I wish to have speaks with him.
Kan ni vara vänlig att hälsa honom att jag önskar tala med honom?
I am usually kind to your good self but I have to protest.
Jag är vanligtvis vänlig mot er men jag måste protestera.
Without them, the Lisbon Strategy will remain little more than a nice list of good intentions.
Utan dem blir Lissabonstrategin inte mycket mer än en trevlig lista över goda avsikter.
Trevlig resa, herr tjänstgörande rådsordförande.
Have a good flight and kiss the soil when you land.
Jag önskar er en trevlig flygresa och kyss jorden när ni landar.
Well, if our values are real, it is through them that we will put in place the co-operation that we want.
Om våra värderingar är äkta så är det de som skall hjälpa oss att genomföra det samarbete vi vill ha.
Jag vill bli äkta vara.
Democracy is much less a type of state and much more a genuine service offered by everyone to the community and for the common good.
Demokrati är mycket mindre en statsform och mycket mera en äkta tjänst som erbjuds samhället av alla för allas bästa.
The free movement of goods provides healthy competition, and that is good for the consumer.
Den fria rörligheten för varor skapar nyttig konkurrens och det är bra för konsumenterna.
The Commission comes here from a far-off building, which in itself is good physical exercise.
Kommissionen kommer från en byggnad långt härifrån, vilket i sig är en nyttig fysisk träning.
We also congratulate you for using olive oil, which is very good for the health.
Vi vill också ge er komplimang för att ni är en konsument av olivolja som är så nyttig för hälsan.

Användningsexempel för "good" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBy that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
I det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
EnglishI should like to congratulate the rapporteur on a very good and thorough report.
Jag vill gratulera föredraganden till ett väldigt bra och grundligt betänkande.
EnglishCompanies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
Aldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
EnglishAt least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Kineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.
EnglishToday is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kvinnor bör inte få sämre förutsättningar än män utan goda och välgrundade skäl.
EnglishThat is the first good answer I have received from the Council on this subject.
Det var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
EnglishIt is not certain that the new compromise proposal will be as good as this was.
Det är inte säkert att det nya förslaget kommer att vara lika bra som detta var.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishJobs, sustaining good business and political good sense are a recipe for growth.
Arbete, livskraftiga företag och sunt politiskt förnuft är recepten för tillväxt.
EnglishIt is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
Därför är det viktigt att besättningarna får en bra utbildning i säkerhetsfrågor.
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
Utskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid. "
EnglishIt would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
Det vore bra om detta positiva steg inte medför några nya administrativa bördor.
EnglishThe European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
Europeiska unionen måste vara en god förebild genom att inta en enad ståndpunkt.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishConfidence means stability and with that we can guarantee Europe a good future.
Förtroende innebär stabilitet som i sin tur leder till en bra framtid för Europa.
EnglishThe economic results are good, and there is success in the area of legislation.
De ekonomiska resultaten är goda och det sker framsteg på lagstiftningsområdet.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
De betänkanden som vi nyss har diskuterat utgör en god grund för denna process.
EnglishThis means we want our consumers to be offered good, correctly labelled products.
Det betyder att vi vill erbjuda konsumenterna bra och korrekt märkta produkter.
EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Det som kan vara bra praxis i Skandinavien är inte lämpligt för resten av Europa.

"good access to" på svenska

good access to
Swedish
  • god tillgång till
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"good acting" på svenska

good acting
Swedish
  • bra skådespeleri
Mera chevron_right

"good advice" på svenska

good advice
Swedish
  • goda råd
Mera chevron_right