"to go over" - Svensk översättning

EN

"to go over" på svenska

EN to go over
volume_up
{verb}

1. allmänt

We should, however, go over a number of points of assessment with each other.
Vi bör emellertid tillsammans igenom ett antal bedömningsgrunder.
First I will go over the structural points of this directive and the existing texts.
Jag kommer först att igenom de strukturella punkterna i direktivet och den befintliga texten.
Many other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
Betänkandet lyfter också fram många andra frågor, men jag hinner inte igenom samtliga.
Mr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.
Jag behöver inte upprepa mycket av vad föregående talare sade.
I am not going to go over what Mr Cassidy said because he explained it so lucidly.
Jag kommer inte att upprepa det Cassidy sade, för han förklarade det så överskådligt.
Why, then, do we constantly have to go over this discussion again and again?
Varför skall vi då ständigt upprepa denna diskussion?
Va en man och över.
For SEK 40 billion, two million Swedish workers could go over to a 35-hour working week and still receive the same wages.
För 40 miljarder skulle 2 miljoner lönearbetare i samma land kunna över till 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.
to go over (även: to convert, to convect)
to go over (även: to go down)

2. "check"

to go over (även: to control, to look over)

Användningsexempel för "to go over" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
Jag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
EnglishI would like to go back over four important points achieved in this directive.
Jag vill gå ta upp fyra viktiga punkter som uppnåtts genom detta direktiv.
EnglishGo all over Europe, not just to the capital cities but to every region of Europe.'
Att åka över hela Europa, inte bara till huvudstäderna utan till alla regioner i Europa.
EnglishI will not go back over hedge funds; I have already said that they need to be regulated.
Jag ska inte tala om hedgefonderna igen. Jag har redan sagt att de måste regleras.
English(PT) Mr President, I am going to go back over some things that have been said here.
(PT) Herr talman! Jag vill komma tillbaka till några saker som sagts här.
EnglishSome countries go over the top but some are not doing anything in this area.
Vissa länder uppnår målet medan andra inte gör någonting på detta område.
EnglishIts crimes have been outlined by previous speakers so I will not go over them.
Föregående talare har redan redogjort för regeringens brott, så jag ska inte gå in på dem.
EnglishI will not go back over that but I do want to give my opinion here.
Jag kommer inte att ta upp det igen, men jag skulle här vilja framföra min åsikt.
EnglishI would like to again go over the three points that I see as being the most important.
Jag skulle här än en gång vilja nämna de tre enligt min uppfattning viktigaste punkterna.
EnglishMr President, a great deal has already been said, and I will not go over everything again.
Herr ordförande! Mycket har redan sagts, så att jag återkommer därför inte till detta.
EnglishI will not go back over the various levels of negotiations that followed.
Jag skall inte återkomma till de olika förhandlingsetapper som följde.
EnglishI will not go over the conclusions and suggestions contained in that communication here.
Jag skall inte gå in på slutsatserna och förslagen i detta meddelande.
EnglishI am prepared to go back over this matter with the honourable Member in minute detail.
Jag är beredd att återkomma mera detaljrikt till denna fråga tillsammans med ärade ledamoten.
EnglishI would like to go over the various questions that were put to me concerning enlargement.
Jag skulle snabbt vilja ta upp de frågor som ställts till mig när det gäller utvidgningen.
EnglishSo if I go over my allotted time slightly, I would like to pick up some of her speaking time.
Så om jag överskrider min tid lite, tar jag gärna hennes minut i anspråk.
EnglishI shall not go back here over the reforms already carried out in the context of SEM 2000.
Jag skall inte här åter ta upp de reformer som redan har genomförts inom ramen för SEM 2000.
EnglishI will not go back over those which have already been mentioned by my colleagues.
Jag tänker inte nämna dem som mina kolleger redan har nämnt.
EnglishNone of us wants to go over the top in our descriptions of the dangers.
Ingen av oss vill gå för långt när det gäller att beskriva farorna.
EnglishI do not wish to go back over this question.
En annan fråga som tagits upp är Zimbabwe, men jag vill inte gå in på den igen.
EnglishI do not intend to go over the other issues that were explained so well by Mrs Lehtomäki.
Jag har inte för avsikt att ta upp de andra frågor som förklarades så väl av Paula Lehtomäki.