EN

go {substantiv}

volume_up
Have a go, ladies and gentlemen, at using what we are debating here.
Försök en gång, ärade kolleger, att utnyttja det som vi beslutar här!
However, I will make sure that we have a go then and see how the land lies.
Men jag skall se till att man då gör ett försök att se hur det ser ut.
It is an attempt to go further towards fiscal and tax harmonisation.
Det är ett försök att gå mot ytterligare harmonisering av skatter och avgifter.
As I said, I cannot go into all these amendments one after another.
Som sagt, jag kan inte gå igenom alla dessa ändringsförslag i tur och ordning.
Presidencies come and go, but fortunately Europe remains.
Ordförandeskapen kommer och går, men EU består, som tur är.
In turn, lower incomes mean more health problems, and so the vicious circle goes on.
Sämre inkomster innebär i sin tur mer hälsoproblem, och så fortsätter den onda cirkeln.
go (även: furore, strike)
This is particularly going to affect the quality of life of those living in coastal regions and on island communities.
Detta är en succé som många inte skulle ha trott på för bara några år sedan.
Recently I went to the European Youth Opera in Baden Baden to see that launched and it is a great success.
Nyligen besökte jag Europeiska ungdomsorkestern i Baden Baden för att se den sätta igång, och det är en stor succé.
After the success of "Titanic," I said, "OK, I'm going to park my day job as a Hollywood movie maker, and I'm going to go be a full-time explorer for a while."
Efter succén med "Titanic" så sa jag :"Okej, jag ska ta semester från mitt vardagsjobb som filmskapare i Hollywood, och jag ska bli en upptäcktsresande på heltid för ett tag".
SV

go {neutrum}

volume_up
1. vardagligt

Användningsexempel för "go" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
EnglishThe Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
De österrikiska reglerna går betydligt längre än miniminivån i detta betänkande.
EnglishWe cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
Vi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
EnglishClearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
En plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
EnglishThey also have to be punished by the authorities, while the perpetrators go free.
Sen ska man dessutom straffas av myndigheterna, samtidigt som förövarna går fria.
EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Jag vill även tacka våra vänner i Europaparlamentets socialdemokratiska grupp.
EnglishLuckily, the Commission did not go along with this totally unrealistic proposal.
Lyckligtvis gick inte kommissionen med på detta fullständigt orealistiska förslag.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Vad händer om värmepannan går sönder och uppvärmningsräkningarna stiger i taket.
EnglishFirstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
För det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
EnglishBecause in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.
Eftersom i ballongen, liksom i livet, rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
English(Applause) Forty seven years on, we must go on tirelessly repeating that message.
(Applåder) 47 år senare måste vi fortfarande oförtröttligt upprepa detta budskap.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishAnd as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Och när går uppåt, så ser du de större försöken, så dessa har mindre osäkerhet.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
De strukturella obalanser som krisen har förvärrat handlar om mer än bara skulder.
EnglishThere were many humanitarian crises in 2010: Haiti, Pakistan, and I could go on.
Under 2010 inträffade ett antal humanitära kriser, bl.a. i Haiti och Pakistan.
EnglishLet us go beyond our national selfishness which is leading straight into disaster.
Låt oss se bortom vår nationella själviskhet som leder oss rakt mot katastrofen.
EnglishMr President, our prayers and sympathy go to the 118 sailors and their families.
Herr talman! Vår bön och vår medkänsla gäller de 118 sjömännen och deras familjer.
EnglishI think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.
Jag menar att vi måste fortsätta att ta upp denna fråga och förbättra situationen.
English(FI) Mr President, ladies and gentlemen, my thanks go to the three rapporteurs.
(FI) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka de tre föredragandena.
EnglishI could go on giving you all the details, because I have listened very carefully.
Jag skulle kunna fortsätta med alla detaljer, för jag har lyssnat mycket noga.