"to give way" - Svensk översättning

EN

"to give way" på svenska

EN to give way
volume_up
{verb}

1. allmänt

to give way (även: to bend, to submit, to yield)
If this is to be a truly valid exercise, however, realism should never give way to idealism.
Men om detta ska vara riktigt meningsfullt så får realismen aldrig ge vika för idealismen.
Since then, French political inquisitors have been the factor that has forced you to give way.
Sedan blev de franska politiska inkvisitorerna den faktor som tvingade er att ge vika.
In some cases they have been forced to give way to wishy-washy, colourless and insipid compromises.
I vissa fall har de tvingats ge vika för urvattnade, färglösa och intetsägande kompromisser.
to give way (även: to cave in, to fail, to give in, to relent)
It is, I think, permissible to say that it is this minority that has to give way.
Det bör vara tillåtet att säga att det är minoriteten som är tvungen att ge efter.
At a time of crisis, there is always a tendency to give way to the temptation of protectionism.
I kristider finns det alltid en tendens att ge efter för protektioniska frestelser.
To confuse them would be to give way to populist rhetoric.
Att blanda ihop dem är att ge efter för demagogin.
As Mr Bourlanges said, the technocrat culture must give way to a culture of democracy.
Såsom Bourlanges sade, bör en demokratisk kultur ersätta den teknokratiska kulturen.
to give way (även: to break, to burst, to burst in, to crack)
to give way
to give way (även: to make way)

2. fordonsteknik

to give way

Användningsexempel för "to give way" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMilitary violence must immediately give way and priority to a political solution.
Det militära våldet måste omedelbart lämna plats för en prioriterad politisk lösning.
EnglishMadam President, I can ask the honourable Member if he can give way to me.
(EN) Fru talman! Jag kan fråga den ärade ledamoten om han kan lämna plats åt mig.
EnglishHuman rights must never give way to economic relations in the European Union.
De mänskliga rättigheterna får aldrig hamna i skymundan för ekonomiska förbindelser i EU.
EnglishThis is one way to give expression to the sort of quality standards we need.
Det är ett sätt att uttrycka den sorts kvalitetsnormer som vi behöver.
EnglishThe PPE-DE Group will not give way on this point. It is opposed to the oral amendment.
PPE-DE-gruppen vill insistera på detta, och motsätter sig det muntliga ändringsförslaget.
EnglishIf Turkish politicians do not give way on this, the negotiations must be discontinued.
Om de turkiska politikerna inte ger med sig på den punkten måste förhandlingarna avbrytas.
EnglishIn the end it is the theoretical expert who must give way to practice.
Till syvende och sist är det han som är fackmannen som måste prioritera sina erfarenheter.
EnglishYet if you really want them to go, you have to give them a way out.
Men om ni verkligen vill att de ska lämna det måste ni ge dem en möjlighet att göra det.
EnglishAt all events, I expect him to give way to the amendment which I am re-submitting to Parliament.
Dock förväntar jag mig att han accepterar det ändringsförslag som jag har lagt fram igen.
EnglishProtecting the very youngest among us is also the way to give every chance to the Europe of tomorrow.
Att skydda våra allra yngsta är också en möjlighet att ge morgondagens EU alla chanser.
English(PL) Madam President, I would like to give reasons for the way I voted on Mrs de Brún's report.
(PL) Herr talman! Jag vill motivera mitt handlande i omröstningen om Bairbre de Brúns betänkande.
EnglishI think the EU was right not to give way on carbon sinks.
Jag tycker att EU gjorde rätt som inte gav efter vad gäller kolsänkor.
EnglishParliament, for its part, will give its opinion either way.
Parlamentet kommer i vilket fall som helst att avge sitt yttrande.
EnglishI refuse to accept that politics should give way upon this issue.
Jag vägrar att tro att politiken måste ge upp i denna fråga.
EnglishDictators like Lukashenko only give way under pressure.
Diktatorer som Lukasjenko ger bara med sig om de utsätts för press.
EnglishI think they are much too important and much too historical to give way to party political polemics.
Jag anser att de är alldeles för viktiga och historiska för att överlämnas åt partipolitisk polemik.
EnglishWe believe that competition rules need to give way to general-interest services, and not the reverse.
Vi anser att konkurrensregler måste bereda väg för tjänster i allmänhetens intresse, inte det omvända.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, solidarity in speech must now give way to solidarity in action.
Herr talman, mina damer och herrar! Nu måste solidariteten i tal också följas av solidaritet i handling.
EnglishI believe that the Conglomerates Directive can, in this respect, lead the way and give a good example.
Jag tror att direktivet om de finansiella konglomeraten kan visa vägen och tjäna som ett gott exempel.
EnglishGrants give way to helping people to help themselves.
Bidrag bör överges till förmån för hjälp till självhjälp.