"to get rid of" - Svensk översättning

EN

"to get rid of" på svenska

EN to get rid of
volume_up
{verb}

It wishes to get rid of the Christians in Turkey once and for all.
Det vill en gång för alla göra sig av med de kristna som lever i landet.
Mahmoud Abbas has to dismantle the terrorist structures and get rid of illegal arms and the tunnels.
Mahmoud Abbas måste avveckla terrorstrukturerna och göra sig av med de olagliga vapnen och tunnlarna.
I do feel, however, that the Commission is tempted to get rid of the smallest and favour the biggest.
Jag menar dock att kommissionen är frestad att göra sig av med de minsta och gynna de största.
to get rid of (även: to go)
The mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Uppdraget för de två skvadronerna var att bli av med alla Scudrobot-avfyrare.
However, it is this type of communication that we really need to get rid of.
Det är emellertid den här sortens kommunikation som vi verkligen behöver bli av med.
That is the sort of thing we have to look at if we are going to get rid of corruption.
Det är sådant vi måste se över om vi ska bli av med korruptionen.
to get rid of (även: to lose, to buck off)
The mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Uppdraget för de två skvadronerna var att bli av med alla Scudrobot-avfyrare.
However, it is this type of communication that we really need to get rid of.
Det är emellertid den här sortens kommunikation som vi verkligen behöver bli av med.
That is the sort of thing we have to look at if we are going to get rid of corruption.
Det är sådant vi måste se över om vi ska bli av med korruptionen.
to get rid of
This is one ideological prejudice that I would like to get rid of.
Detta är en av de ideologiska fördomar som jag vill bort.
That is why we need to get rid of those obstacles, one by one, starting now with contract law.
Vi måste därför bort dessa hinder ett efter ett, och vi börjar nu med avtalsrätten.
Get rid of this zero and talk to the hero.
bort den här nollan och prata med en hjälte.

Användningsexempel för "to get rid of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe should be able to get rid of many of the simplistic statements about tendering.
Vi borde kunna komma ifrån många av de onyanserade uttalandena om upphandlingar.
EnglishWe can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
vi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.
EnglishAnd that we can aim for much higher spirituality if we get rid of the religious dogmas.
Och om vi siktar högre spirituellt om vi gör oss av med de religösa lärosatserna.
EnglishWe must get rid of this deficit, which is why we need economic governance.
Vi måste göra oss av med detta underskott och därför behöver vi ekonomisk styrning.
EnglishThus, I support any initiative willing to get rid of the Strasbourg seat.
Därför stöder jag varje initiativ där man önskar bli kvitt sätet i Strasbourg.
EnglishEven if perhaps we are not about to implement it we should not get rid of it.
Även om vi kanske inte är beredda att genomföra det borde vi inte göra oss av med det.
EnglishLet us get rid of the inconsistencies, but let us get rid of them in the right direction.
Låt oss göra oss av med inkonsekvenserna, men låt oss göra det i rätt riktning.
EnglishIt is time to get rid of the kilojoule at last, which nobody can work out.
Det är hög tid att äntligen bli kvitt måttenheten kilojoule, som ingen ändå begriper.
EnglishThe Council asked Parliament to get rid of any reference to taxation.
Rådet har bett oss, parlamentet, att utelämna alla skattefrågor i detta ärende.
EnglishWhichever of the two misconceptions we are talking about, we must get rid of them both.
Vilken av de båda missuppfattningarna vi än talar om måste vi göra oss av med dem båda.
EnglishFinally, we are taking care to get rid of a number of bad, protectionist tendencies.
Slutligen vidtar vi åtgärder för att avskaffa ett antal dåliga protektionistiska tendenser.
EnglishThe sooner we find the human, the sooner I get rid of Mr. Stinky-drew-face.
Desto snabbare vi hittar människorna desto snabbare blir jag kvitt Mr.
EnglishMy conclusion from that is that equal treatment alone cannot get rid of inequality.
Av detta drar jag således slutsatsen att enbart lika behandling inte kan undanröja ojämlikhet.
EnglishOr should we go so far as to get rid of mobile phones and emergency telephones?
Eller bör vi kanske gå så långt att vi avskaffar mobiltelefoner och nödtelefoner vid motorvägar?
EnglishLet us get rid of protectionism, but protect consumers and working rights.
Låt oss bli kvitt protektionismen, men skydda konsumenternas och arbetstagarnas rättigheter.
EnglishWe had to get rid of Agent Clark...... so there could be a Robert Gant.
Vi var tvungna att göra oss av med agent Clark...... för att det skulle bli en Robert Gant.
EnglishI will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
Jag skall ge vår representant instruktioner om att ta bort logotypen på de två fordonen.
EnglishOn the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Men vi måste verkligen slopa det absurda kravet på 0,7 procent.
EnglishThese practices exist all over Europe and we must get rid of them.
Denna praxis finns runt om i Europa, och den måste vi komma bort från.
EnglishFor example, what we need to do, Mrs Palacio, is to get rid of the link between gas and oil prices.
Låt oss exempelvis koppla bort gaspriserna från oljepriserna, fru Palacio.