EN

to get [got|got] {verb}

volume_up
1. slang
And get this -- you'll have an eight-week vacation of doing absolutely nothing.
Och lyssna på det här, du kommer få en åtta veckors semester där du inte behöver göra någonting alls.
Look, before you get all in a... tizzy hear her out, okay?
Innan du blir helt... galen, lyssna på henne, okej?
That is the only way to get the Kremlin to listen.
Det är enda sättet att få Kreml att lyssna.
2. annat
He is going to get more than the engagement: he is going to get us in codecision.
Han kommer att mer än engagemang: han kommer att oss som medbeslutande.
But we must get this done and get it through as soon as we possibly can.
Men vi måste detta gjort och igenom den så snart som möjligt.
Will we get more information from this sitting than we will be able to get from the media?
Kommer vi att mer information från sammanträdet än vad vi kan från media?
We must try to address that question, or at least get the Council to address it.
Vi måste försöka ta itu med den frågan eller åtminstone få rådet att ta itu med den.
So is that three hours to get all the way into the middle or just to get up to the top?
Är det tre timmar för att ta sig hela vägen till mitten.. eller bara för att ta sig till toppen?
There is an issue that I think the Finnish Presidency should get to grips with.
Det finns en fråga som jag tycker att det finländska ordförandeskapet ska ta tag i.
This is despite the fierce competition to get published in Science or in Nature.
Detta trots att konkurrensen att komma med i Science eller Nature är stenhård.
Our fellow MEPs tell us that ambulances are not allowed to get through, either.
Inte heller ambulanser får komma fram, enligt uppgifter från kollegerna.
We should be able to get rid of many of the simplistic statements about tendering.
Vi borde kunna komma ifrån många av de onyanserade uttalandena om upphandlingar.
Sometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Ibland krävs litet kunskap för att förstå problemet till fullo.
How are companies to get the message that they should invest in green technology?
Hur ska vi få företagen att förstå att de ska investera i grön teknik?
This list of explanations can help you get to the bottom of any discrepancies you encounter.
Denna lista med förklaringar kan hjälpa dig förstå eventuella avvikelser du ser.
It is interesting to hear the Commission say that they should not get involved.
Det är intressant att höra kommissionen säga att de inte bör blanda sig i.
Because you had to belong to the club or you did not get a look in.
Du var nämligen tvungen att höra till klubben, annars hade du inte en chans.
We gotta find a way to get close to him, get inside and hear what's going on.
Vi måste komma nära honom, höra vad det är som på gång.
To obtain valid Security Certificates from a Directory, press Get Certificates.
Välj Hämta certifikat om du vill hämta giltiga säkerhetscertifikat från en katalog.
You'll get stuck out there... and I'll have to get you before another fish does.
Du kommer att fastna där ute...... och jag måste hämta dig, innan en annan fisk gör det.
You go through the back and get the files and I'll distract the housekeeper.
Gå genom bakdörren och hämta materialet...... så uppehåller jag hushållerskan under tiden.
If we are finally to get to grips with the problem of pollution, we have to think along different, and new, lines.
Vi måste flytta transporterade varor bort från vägarna och över till järnvägen.
After we get married, move to the Village.
När vi gift oss, flytta till Village.
The Commission's plans to get tough over allocations will simply move the problem on.
Kommissionens planer på att ta i med hårdhandskarna när det gäller fördelningar kommer endast att flytta problemet vidare.
Our fellow MEPs tell us that ambulances are not allowed to get through, either.
Inte heller ambulanser får komma fram, enligt uppgifter från kollegerna.
We really do need to get to the nub of the matter and identify the causes.
Vi måste komma fram till problemets kärnpunkt och identifiera orsakerna.
In all of this we must get around to finding some practical and feasible solutions.
Inom hela denna ram behöver vi komma fram till några praktiska och genomförbara lösningar.
If this information were to get out...... the scandal could seriously damage China's credibility on the world stage.
Om det här läcker ut...... kan det allvarligt skada Kinas trovärdighet på världsscenen.
Vi kan skada oss av att göra det här.
Finally I would say that all too often government intervention can get in the way and make companies less competitive.
Till sist vill jag säga att alltför ofta kan regeringsingripanden vara till skada och göra företagen mindre konkurrenskraftiga.
Then you get to meet teachers and classmates in person, and it is extremely important.
Då får man träffa lärare och kurskamrater personligen och det är oerhört viktigt.
They have the duty to get it right and to take risks, not to avoid them.
Ni är skyldiga att träffa rätt och ta ansvar för risker, inte att undvika dem.
The way to get there is by hitting that target and bouncing to it.
Sättet att komma sig dit är att träffa det där målet och studsa dit.
They are getting phone calls with huge amounts of harassment to themselves and their co-workers.
De får ta emot telefonsamtal med en mängd trakasserier mot dem själva och sina medarbetare.
It will mean that for once the funding will get down to the farmer and he will receive it.
Det kommer att innebära att finansieringen för en gångs skull kommer att nå fram till jordbrukaren och att det är han som kommer att ta emot den.
Secondly, you could get EU Member States to volunteer to take Guantánamo prisoners who have been cleared for release.
För det andra kan ni uppmana EU:s medlemsstater att frivilligt ta emot Guantanamofångar som har fått klartecken att friges.
Your objective, Madame Palacio, is to get that world-wide effect.
Ert mål, fru Palacio, är att erhålla denna världsomspännande effekt.
The problem now is how to get agreement on the existing programme in the Council.
Idag är problemet svårigheten att inom ramen för rådet erhålla en överenskommelse som avser det existerande programmet.
The issue concerns citizens who cannot get quick treatment in their own country and so want to go abroad to get treatment.
Frågan gäller medborgare som inte kan erhålla en snabb behandling i sitt eget hemland och därför vill söka vård i utlandet.
How far has the Commission got with its work on ensuring that toys do not cause hearing impairment?
Hur långt har kommissionen kommit i arbetet att se till att leksaker inte ska orsaka hörselskador?
That is the key to the problem, and one may get a little applause here for attacks on Turkey, where one can find much to criticise.
Det är nyckeln till problemet, och det må ju här orsaka vissa applåder om man nu går lös på Turkiet - där finns ju åtskilliga kritiska saker att säga.
We may have only 10, 15 or a maximum of 20 years to get out of a trap which will definitely cause bloodshed, wars, weather anomalies and diseases.
Vi kanske bara har 10, 15 eller högst 20 år på oss för att ta oss ur en fälla som definitivt kommer att orsaka blodspillan, krig, extremt väder och sjukdomar.
The Russian authorities must get to grips with this state of affairs, investigate the events and punish those responsible.
De ryska myndigheterna måste ta tag i detta, utreda händelserna och straffa de skyldiga.
The idea is to get the money back, in the form of growth and employment for Ireland, and not to punish the country.
Tanken är att få tillbaka pengarna i form av tillväxt och sysselsättning för Irland och inte att straffa landet.
I believe that it is important to get to the bottom of things, and to identify the real culprits and punish them.
Jag anser att det är viktigt att gå till botten med saker, att identifiera de riktiga brottslingarna och att straffa dem.
Flytta dig, Felix.
Flytta dig, kvinna!
As a result, the Arabs are also continually itching to get hold of nuclear weapons.
Som ett resultat av detta är araberna nu också hela tiden angelägna om att tag kärnvapen.
How are you gonna possibly get $97 million by next wednesday?
Hur ska ni lyckas tag 97 millioner före nästa onsdag?
There is a lack of transparency, so new competitors also cannot get hold of the information.
Det finns en brist på insyn och öppenhet, så att nya konkurrenter inte kan tag information.
We really do need to get to the nub of the matter and identify the causes.
Vi måste komma fram till problemets kärnpunkt och identifiera orsakerna.
In all of this we must get around to finding some practical and feasible solutions.
Inom hela denna ram behöver vi komma fram till några praktiska och genomförbara lösningar.
We will have to seek agreements if we cannot get to a second reading.
Vi måste försöka nå överenskommelser om vi inte kan komma fram till en andra behandling.
At least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
Åtminstone hur en Indier försöker tag i en av dessa Amerkanska böcker i Park Slope, glöm det.
Really, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection?
Allvarligt talat, hur ska vi tag i de pengar som vi har utlovat till anpassning och skogsskydd?
It is necessary to do that in order to get the crop.
Det är nödvändigt för att kunna tag i grödan.
Anyone who wants a cheap ride could get a nasty surprise.
Den som vill komma billigt undan kan råka ut för en otrevlig överraskning.
The truth is that people inhale more deeply to get the taste and so can actually damage themselves more.
Sanningen är att folk inhalerar djupare för att känna smaken och kan därmed faktiskt råka ut för ännu värre skador.
If they opted in to get mailings from subversive political movements they could find themselves attracting unwarranted surveillance from the police, for instance.
Om de valt att få e-postutskick från subversiva politiska rörelser skulle de exempelvis kunna råka ut för omotiverad övervakning från polisens sida.
Now in our town, where the volunteers supplement a highly skilled career staff, you have to get to the fire scene pretty early to get in on any action.
Och i vår stad, där de frivilliga kompletterar en mycket tränad yrkesstab så måste du anlända till branden ganska tidigt för att få någon action.
For colleagues who are not aware of it, there is yet another general strike in France tomorrow, so the trains will not be able to get here.
Till de kolleger som inte känner till det vill jag säga att det är ytterligare en generalstrejk i Frankrike i morgon, så tågen kommer inte att kunna anlända hit.
   I think Mr Harbour is trying to get me into trouble.
. – Jag tror att Malcolm Harbour försöker sätta dit mig.
I think Mr Harbour is trying to get me into trouble.
. – Jag tror att Malcolm Harbour försöker sätta dit mig.
Because as much as I care about getting Falcone, I care more about you.
Hur mycket jag än vill sätta dit Falcone, så är jag mer mån om dig.
I am slowly getting sick of the way we have the same procedure every year for promoting town-twinning.
Det börjar irritera mig att vi varje år har samma förfarande när det gäller att stödja vänortssamarbetet!
I get letters from citizens asking for the Czech authorities to retaliate.
Jag får brev från medborgare som ber de tjeckiska myndigheterna att ge igen.
I am getting used to procedures here very gradually.
Jag börjar gradvis bli van vid förfarandena här.
Serbs in Kosovo should be allowed to get involved and to participate in decision-making in the new, independent country.
Serberna i Kosovo bör ges möjlighet att engagera sig och delta i beslutsprocessen i det nya, oberoende landet.
3. "become"
So to get more involved, or for me to over-commit myself...... would just lead to chaos.
Så att bli mer involverad, eller att jag skulle binda mig...... skulle bara bli kaos.
It will be more expensive to the budget and the consumer will not get any benefit.
Det kommer att bli dyrare för budgeten, och det är inte till någon nytta för konsumenten.
Things cannot get any worse than they are currently, only better.
Det kan inte bli sämre än det är i dag, utan det kan bara bli bättre.
SV

get {utrum}

volume_up
1. zoologi
get
volume_up
goat {substantiv}
Detsamma gäller för get- och fårsektorn som helhet.
The same applies to sheep and goat-breeding as a single sector.
Grekisk matlagning är baserad på get- och fårkött.
Greek cuisine is based on goat meat and mutton.
innan dess var du säkert en get, eller hur?
So... before that you was probably, like, a goat, eh?
get (även: bock, getabock)
volume_up
billy {substantiv}

Användningsexempel för "to get" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Skulle detta ändringsförslag gå igenom så innebär det ett demokratiskt bakslag.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishThe Goals section shows how many conversions you get to each of your site goals.
I avsnittet Mål kan du se hur många omvandlingar du får för varje webbplatsmål.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
För det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Inga förevändningar får användas för att kringgå detta viktiga krav på öppenhet.
EnglishIs it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
Är det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishThese are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
Det är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
– Jag återkommer till er om detta när jag har haft tillfälle att studera frågan.
EnglishIf the message is to get through, it must be expressed in clear and simple terms.
Om budskapet skall gå fram ordentligt måste det vara tydligt och enkelt uttryckt.
EnglishIt has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
Den måste vara villkorlig ända tills vi får svar på de frågor vi tagit upp här.
EnglishThey do not seek treatment and do not get tested, with all the negative effects.
De söker inte behandling och de testar sig inte, med alla negativa följder det får.
EnglishThe important issue for me is regional airports and that they get full support.
Den viktiga frågan för mig är regionala flygplatser och att de får fullt stöd.
EnglishTo get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.
För att gå tillbaka till frågan om vuxenutbildning har jag ett förslag till er.
EnglishWe now have to get to work, as it is important that the Commission is coordinated.
Nu måste vi sätta igång, eftersom det är viktigt att kommissionen är samordnad.
EnglishWe want to get them restored, and I urge the Council to follow our lead in this.
Vi vill ha medlen tillbaka, och jag uppmanar rådet att stödja oss i detta avseende.
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Men när vi väl kommer fram, kanske det visar sig att vi borde ha tänkt oss för.
EnglishWe must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
EnglishWhy the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
Varför är det så bråttom att ratificera Lissabonfördraget i de 27 medlemsstaterna?
EnglishWe can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
vi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.