EN

genuine {adjektiv}

volume_up
Talk of genuine democracy is meaningless unless there is also genuine equality.
Att tala om verklig demokrati är meningslöst om det inte samtidigt förekommer verklig jämställdhet.
However, the lack of genuine harmonisation of wording on labels is regrettable.
Man kan dock beklaga att det saknas en verklig harmonisering när det gäller märkning.
We must review this situation with a political will for genuine dialogue.
Vi bör se över den här situationen med en politisk vilja till en verklig dialog.
I want to see a genuine internal market operating in the control arena.
Jag vill se en riktig inre marknad i funktion på kontrollområdet.
There is no genuine European economic policy due to differences between the Member States.
Det finns ingen riktig europeisk ekonomisk politik på grund av skillnaderna mellan medlemsstaterna.
Essentially, the Commission has no genuine plan of action in response to the growing crisis.
I praktiken har kommissionen ingen riktig handlingsplan för att hantera den växande krisen.
In contrast, a dose of genuine deregulation would bring wondrous results.
Däremot skulle en dos äkta avreglering åstadkomma fantastiska resultat.
This would mean that I could fully support a genuine European Constitution.
I så fall skulle jag helhjärtat kunna stödja en äkta europeisk konstitution.
It is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
Det är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
genuine (även: true)
It is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
Det är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
To combat world poverty is a genuine and honourable undertaking.
Det är en sann och ärlig plikt att bekämpa fattigdomen i världen.
We knew him as a man whose belief in the European project was profound and genuine.
Vi kände honom som en man som hyste en grundmurad och sann tilltro till det Europeiska projektet.
genuine (även: unadulterated)
First, we need to work towards a genuine single market for investment products.
För det första behöver vi arbeta mot en genuin inre marknad för investeringsprodukter.
We need genuine democratic parliamentary control and we also need genuine transparency.
Vi behöver en genuint demokratisk parlamentarisk kontroll och dessutom en genuin öppenhet.
This proposal was not accepted as the basis for a genuine compromise.
Förslaget godtogs inte som grund för en genuin kompromiss.
A genuine, independent audit function should be introduced.
En ren och oberoende granskningsfunktion bör inrättas.
This would also be beneficial for genuine asylum seekers.
Det kommer också att vara till fördel för de asylsökande som har rent mjöl i påsen.
There was a genuine, technical error by the services.
Det rör sig om ett rent tekniskt fel vid utskriften.
I want to see genuine change in the Commission's attitude towards the European Parliament.
Jag vill se en uppriktig förändring av kommissionens attityd mot Europaparlamentet.
I want to see genuine change in the Commission' s attitude towards the European Parliament.
Jag vill se en uppriktig förändring av kommissionens attityd mot Europaparlamentet.
It was characterised by commitment and a genuine desire to do its best for these people.
Det präglades av ett engagemang och en uppriktig vilja att göra det bästa för dessa människor.
genuine (även: authentic)
But this discontent is in fact swelling against genuine, authentic, violent racism, which no-one here wants to recognize.
Men missnöjet sväller mot den verkliga rasismen, den autentiska, den våldsamma, den som man aldrig vill konstatera här.
We have always argued that, in the Europe of the euro, there should be a genuine and well-defined leadership for economic and monetary policy.
Vi har alltid hävdat att i eurons Europa, måste vi ha en autentisk och väl underbyggd inriktning för vår ekonomiska och monetära politik.
This process of police cooperation has proved its worth through the intergovernmental Schengen agreement, which has acted as a genuine test-bed.
Denna process för polissamarbete har visat sig som ett resultat av den autentiska " provbänk " som har inrättats genom det mellanstatliga Schengenavtalet.
SV

genuint {adverb}

volume_up
Det har inget att göra med objektiva, genuint oberoende bedömningar.
It has nothing to do with objective, genuinely independent assessments.
De bör vara grundade på en genuint öppen mekanism för att välja ut kandidater.
They should be based on genuinely open mechanisms of selecting nominees.
Dagens resolution är en genuint konstruktiv signal för en positiv dialog med Turkiet.
Today's resolution is a genuinely constructive signal for positive dialogue with Turkey.

Användningsexempel för "genuine" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
Låt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
EnglishIt is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
Det är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
EnglishThe veneer of social varnish is really far too thin to offer genuine protection.
Den sociala fernissan är verkligen alltför tunn för att kunna ge ett riktigt skydd.
EnglishWe need to put the emphasis on the creation of a genuine capital risk market.
Vi måste lägga tonvikten vid upprättandet av en riktig marknad för riskkapital.
EnglishClosing one’s eyes to reality has never led to genuine solutions to problems.
Att blunda för verkligheten har aldrig lett till verkliga lösningar på problem.
EnglishIn this area, as in many others, we need a genuine European industrial policy.
På det här området liksom på andra krävs en verklig europeisk industripolitik.
EnglishOnly then can we achieve a healthy railway market through genuine competition.
Först då kan man genom verklig konkurrens förverkliga en sund järnvägsmarknad.
EnglishI believe the draft brings us another step closer to a genuine single market.
Jag anser att förslaget för oss ett steg närmare en verkligt gemensam marknad.
EnglishSecondly, we need to develop genuine solidarity between the 27 Member States.
För det andra måste vi skapa en äkta solidaritet mellan de 27 medlemsstaterna.
EnglishThis is the only way to ensure that consumers have genuine and effective protection.
Det är det enda sättet att se till att konsumenterna verkligen skyddas effektivt.
EnglishFinally, we would point out the need to develop genuine integration policies.
Slutligen vill vi peka på behovet av att utveckla äkta integrationsstrategier.
EnglishI therefore say yes to this Institute, but it must serve a genuine purpose.
Därför säger jag ja till detta institut, men det måste fylla ett verkligt syfte.
EnglishThese are genuine, specific problems which cause grave suffering to our citizens.
Detta är verkliga, särskilda problem som orsakar våra medborgare allvarligt lidande.
EnglishI therefore look forward to some genuine action from the European Commission.
Jag väntar mig därför någon form av verklig handling från Europeiska kommissionen.
EnglishThe Commission must put forward measures to control what are genuine abuses.
Kommissionen bör föreslå åtgärder för att ta kontroll över dessa formliga avsteg.
EnglishThose two women and the two journalists are genuine representatives of Europe.
De två kvinnorna och de två journalisterna är genuina företrädare för Europa.
EnglishWe must try to pull the Union and its citizens together and have genuine solidarity.
Vi måste försöka ena unionen och dess medborgare och ha en verklig solidaritet.
EnglishIt has a single currency but it does not have a genuine economic policy authority.
Vi har en gemensam valuta, men ingen riktig myndighet för den ekonomiska politiken.
EnglishThe Union must be able to define its own policy with its genuine own means.
EU måste kunna fastställa sin egen politik med sina helt och hållet egna medel.
EnglishAll of this began with a genuine banking crisis which included the investment banks.
Alltihop började med en utpräglad bankkris som omfattade investeringsbankerna.

"genuine achievement" på svenska

genuine achievement
Swedish
  • verklig prestation
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"genuine admiration" på svenska

genuine admiration
Swedish
  • äkta beundran
Mera chevron_right

"genuine affection" på svenska

genuine affection
Swedish
  • äkta tillgivenhet
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "genuine":

genuine
genuinely
genuineness