EN

gain {substantiv}

volume_up
The closure of two slipways would destroy that gain and that achievement.
Stängningen av två stapelbäddar skulle förstöra denna vinst och dessa resultat.
The directive turns genetic material into a mere resource for commercial gain.
Via direktivet blir genetiskt material bara ett medel med en kommersiell vinst som mål.
What they cannot do is take commercial gain from the results of that hunt.
Denna jakt kan däremot inte leda till att de gör någon kommersiell vinst.
Over the last decade, 17 000 jobs have been lost as a result of continuous gains in productivity.
De senaste tio åren har över 17 000 arbetstillfällen gått förlorade till följd av en kontinuerlig ökning av produktionen.
The European Parliament has clearly gained in stature over the past months.
Det har skett en markant ökning av Europaparlamentets betydelse de senaste månaderna.
This increase in miles negates the profit gained from using an economical and clean engine.
Denna ökning av kilometer på vägen omintetgör den vinst som den ekonomiska och rena motorn ger.
gain (även: gains)

Användningsexempel för "gain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe European Commission's proposal was not sufficiently complete to gain support.
Europeiska kommissionens förslag var inte tillräckligt komplett för att få stöd.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Detta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
EnglishWe need to make a determined effort to gain added value for our European project.
Vi behöver nu agera kraftfullt för att skapa mervärde för vårt europeiska projekt.
EnglishExchange has always brought benefits, and we have always been able to gain from it.
Utbyten har alltid varit mycket givande, och vi har alltid fått mycket ut av dem.
EnglishI agree that no one has the right to gain political capital at their expense.
Jag instämmer i att ingen har rätt att göra politiska vinster på deras bekostnad.
EnglishThey will therefore gain my vote and I appeal to this House to vote for them as well.
Jag kommer därför att rösta för dem och jag uppmanar kammaren att göra detsamma.
EnglishOrganisations which want to gain our approval, our respect, must not hold hostages.
Organisationer som vill få vårt stöd och vår respekt får inte ta någon som gisslan.
EnglishThat is how you make policy, and it is how you gain the support of our citizens.
Det är så man för politik, och det är så man vinner våra medborgares stöd.
EnglishWe have so far managed to gain acceptance for our principles in international circles.
Hittills har vi lyckats få våra principer accepterade i internationella kretsar.
EnglishWe will also need to be able to gain control of our sources of finance and investment.
Vi kommer också att behöva ta kontroll över våra finans- och investeringskällor.
EnglishThe Commission's own work would certainly gain from a more uniform starting-point.
Jag tror också att kommissionens eget arbete skulle vinna mycket på förenhetligande.
EnglishI hope that the proposed candidate will also gain the support of Parliament.
Jag hoppas att den föreslagne kandidaten kommer att få även parlamentets stöd.
EnglishThese delays do indeed exist, but here gain we have a good chance of making them up.
Det finns fortfarande eftersläpning när det gäller mål 2- och mål 5programmen.
EnglishAnd it will not be possible to gain such approval without Russia's agreement.
Det kommer inte att gå att nå ett sådant samtycke utan Rysslands medgivande.
EnglishAll of these sectors and many others hope to gain major benefits from the agreement.
Alla dessa områden och flera andra hoppas att de ska dra stora fördelar av avtalet.
EnglishWe have to ask ourselves who, in fact, stands to gain from such misplaced diffidence.
Vi måste fråga oss vem som faktiskt gynnas av en sådan malplacerad blygsamhet.
EnglishThese mercilessly exploit the vulnerability of the weak for their own greater gain.
De utnyttjar hänsynslöst svaga människors utsatthet för egen vinnings skull.
EnglishIt appears that there are people who do not stand to gain from improvement.
Det finns uppenbarligen människor som inte är intresserade av några förbättringar.
EnglishIn this way the consumers will gain access to new services and new products.
På det sättet får konsumenterna tillgång till nya tjänster och nya produkter.
EnglishSimilarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.
På samma sätt har Europa en hel del att vinna ekonomiskt på sin kulturella mångfald.

"gain a benefit" på svenska

volume_up
gain a benefit
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"gain access to" på svenska

volume_up
gain access to
Swedish
Mera chevron_right

"gain a following" på svenska

volume_up
gain a following
Swedish
Mera chevron_right