EN

fracture {substantiv}

volume_up
1. allmänt
2. medicinvetenskap
fracture
These fractures are coated with organic materials.
Sprickorna är täckta av organiskt material.
According to the latest information, he has sustained a fractured skull, has lost a great deal of blood, and is at present in intensive care.
Enligt den senaste informationen har han fått en spricka i skallen, han har förlorat en hel del blod och är för närvarande under intensivvård.
And Enceladus is very white, it's very bright, and its surface is obviously wrecked with fractures.
SKRATT Enceladus är väldigt vit, väldigt ljus. ~~~ Ytan är full av sprickor.
fracture
volume_up
fraktur {utr.} (fraktur)
As a result, I, for one, have suffered a bad fall and have sustained a fracture.
På grund av detta ramlade jag och slog mig så illa att jag fick en fraktur.
Fractured tibia about five inches below the patella.
Fraktur ungefär 12 cm från knät.
The case is being treated as one of light bodily injury, whereas in fact Galina Kozlova suffered a fracture of the skull base, which is a serious bodily injury!
Fallet behandlas som om det rörde sig om en lättare kroppsskada, medan Galina Kozlova i själva verket drabbades av en fraktur i skallbasen, vilket är en allvarlig kroppsskada!
fracture
volume_up
benbrott {neut.} (fraktur)
During this transport, they incur fractures, they do not get any water or feed, and animal diseases are quickly spread across Europe.
Under transporten råkar de ut för benbrott, får de inget foder eller vatten och djursjukdomar sprids snabbt över hela Europa.

Användningsexempel för "fracture" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs a result, I, for one, have suffered a bad fall and have sustained a fracture.
På grund av detta ramlade jag och slog mig så illa att jag fick en fraktur.
EnglishModelling of fracture in ultra high strength steels based on microstructure
Modellering av brott i ultrahöghållfast stål baserat på mikrostruktur
EnglishModeling of fracture in high-strength steel based on phenomena at the nano-and micro level
Modellering av brott i höghållfasta stål utgående från fenomen på nano- och micronivå.
EnglishI would therefore like to highlight two or three fracture lines which we will have to deal with.
Jag vill därför framhålla två eller tre brytpunkter som vi måste ta itu med.
EnglishWe can look to the south-east and see potential fracture and potential danger in the Western Balkans.
Vi kan blicka mot sydost och se en potentiell splittring och fara i de västra Balkanländerna.
EnglishWhenever you see anything linear on a planet, it means there's been a fracture, like a fault.
Det ut att ha dragits isär. ~~~ När man ser linjer på en planet- -betyder det att det finns sprickbildningar.
EnglishAnd they go, "Well, gee, I don't know," saying, "Is it a fracture zone?
EnglishThey allow the risks of social fracture or pauperization of a proportion of the population to be reduced.
De möjliggör en minskning av riskerna för sociala klyftor eller en standardsänkning för en del av befolkningen.
EnglishWe can look further east and see potential danger and potential fracture with what is happening in the Middle East.
Vi kan blicka längre österut och se en potentiell fara och splittring i den situation som råder i Mellanöstern.
EnglishThe research in solid mechanics is mainly oriented towards the areas of material modeling, nonlinear dynamics and fracture mechanics.
Forskningen i hållfasthetslära är inriktad huvudsakligen mot områdena materialmodellering, olinjär dynamik och brottmekanik.
EnglishThat fracture looks bad.
EnglishNew structures and new military headquarters in competition with the United States would fracture an alliance that has served us well in Europe.
Nya strukturer och nya militära högkvarter i konkurrens med Förenta staterna skulle spräcka en allians som har varit till stort gagn för oss i Europa.
EnglishThe subject deals with the study and mathematically describe the mechanisms for the materials and components, deformation and fracture under load.
Ämnet handlar om att studera och matematiskt beskriva de mekanismer som styr tekniska materials och komponenters deformation och brott vid belastning.
EnglishThe case is being treated as one of light bodily injury, whereas in fact Galina Kozlova suffered a fracture of the skull base, which is a serious bodily injury!
Fallet behandlas som om det rörde sig om en lättare kroppsskada, medan Galina Kozlova i själva verket drabbades av en fraktur i skallbasen, vilket är en allvarlig kroppsskada!

"fractured ankle" på svenska

volume_up
fractured ankle
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"fractured bone" på svenska

volume_up
fractured bone
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "fracture":

fracture