"for certain" - Svensk översättning

EN

"for certain" på svenska

for certain
Vårt team har meddelats att en översättning av "for certain" saknas.

Liknande översättningar för "for certain" på svenska

for preposition
for konjunktion
Swedish
see substantiv
certain adjektiv
Swedish

Användningsexempel för "for certain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would like to draw attention to certain key aspects of your report, Mr Navarro.
Jag vill uppmärksamma ett antal viktiga aspekter i ert betänkande, herr Navarro.
EnglishIt is quite right to be unbending when it comes to certain important principles.
Det är helt rätt att vara kompromisslös när det gäller vissa viktiga principer.
EnglishCertain States that persecute dissidents are considered to be great democracies.
Vissa stater som förföljer meningsmotståndare anses vara framstående demokratier.
EnglishIt is not certain that the new compromise proposal will be as good as this was.
Det är inte säkert att det nya förslaget kommer att vara lika bra som detta var.
EnglishThe report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
Det betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.
EnglishWe German Liberals have always attached vital importance to certain key points.
Vi tyska liberaler har alltid fäst mycket stor vikt vid vissa centrala punkter.
EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Vi håller också med om att man måste stärka uppgiftsskyddet under en viss period.
EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Vi måste fortfarande klargöra vissa frågor: de frågor som hör ihop med artikel 24.
EnglishCall it a licence: people with certain qualifications can work in other countries.
Kalla det licens: Människor med vissa kvalifikationer får arbeta i andra länder.
EnglishSo let us focus on certain important issues so as to set the process in motion.
Låt oss alltså fokusera på vissa viktiga frågor för att därmed påbörja processen!
EnglishMoreover, it would not be advisable to refer specifically to just certain sectors.
Av detta skäl, vore det inte gynnsamt att speciellt nämna endast några sektorer.
EnglishIt noted, however, certain positive moves with regard to elections and the media.
Rådet lade dock märke till vissa positiva händelser i val- och massmediefrågor.
English(DE) Mr President, I am not certain under which Rule I should now take the floor.
(DE) Herr talman! Jag är inte säker på enligt vilken artikel jag nu ska få ordet.
EnglishThis is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Det är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
EnglishThis measure may also include enrichment of apicultural flora in certain areas.
Detta stöd kan även ges till berikning av floran för biodling i vissa områden.
EnglishAt the same time, however, it is quite clear that tourism also poses certain risks.
Samtidigt står det emellertid helt klart att turismen också medför vissa risker.
EnglishAllow me, however, to comment on certain issues raised by the honourable Members.
Låt mig dock kommentera några av de frågor som de ärade ledamöterna har tagit upp.
EnglishIt is important to realise that the use of the Internet always poses certain risks.
Det är viktigt att inse att användningen av Internet alltid medför vissa risker.
EnglishI do think that the Commissioner lacks a certain degree of ambition in those areas.
Jag anser att kommissionsledamoten saknar en viss framåtanda inom dessa områden.
EnglishMy third comment concerns certain preconditions to peace and democracy in Lebanon.
Mitt tredje påpekande rör vissa förutsättningar för fred och demokrati i Libanon.

Lär dig andra ord

English
  • for certain

Bab.la erbjuder även det tysk-svenska lexikonet för fler översättningar.