EN flatly
volume_up
{adverb}

volume_up
direkt {adv.}
Commissioner Frattini now reports that the Member States involved flatly deny their part of the responsibility.
Kommissionsledamot Franco Frattini rapporterar nu att de medlemstater som är direkt inblandade förnekar sin del av ansvaret.
The Council flatly refuses to countenance such a revision of the Financial Perspective.
Rådet avvisar bestämt denna revidering av budgetplanen.
On 18 December the Commission flatly rejected that demand.
Den 18 december förkastade kommissionen bestämt detta krav.
However, the rest of the report, in my view, flatly contradicts that assurance.
Men i resten av betänkandet dementeras denna försäkran bestämt.
flatly (även: expressly, specifically)
However, the Council has flatly rejected all amendments on democratic scrutiny and delegated acts, without proposing any alternative solution which would satisfy Parliament's demands.
Rådet har dock uttryckligen förkastat alla ändringsförslag om demokratisk kontroll och delegerade akter, utan att föreslå någon alternativ lösning som skulle tillgodose parlamentets krav.
flatly
volume_up
plant {adv.}

Användningsexempel för "flatly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe European Parliament flatly rejects this regulation on possible exceptions.
Dessa eventuella undantagsbestämmelser tar Europaparlamentet klart avstånd från.
EnglishAnd all the more so considering that Parliament flatly rejected it a few years ago.
Och än mer med tanke på att parlamentet för några år sedan förkastade det fullständigt.
EnglishYou always flatly refused this in the Committee for Agriculture and Rural Development.
Detta har ni alltid utan vidare avspisat i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.
EnglishHowever, we must, of course, all flatly acknowledge that the budget framework is very narrow and inflexible.
Men naturligtvis måste vi alla erkänna rent ut att budgetramen är mycket snäv och oflexibel.
EnglishIt was flatly rejected by the Member States.
Det fanns ett tydligt motstånd i medlemsstaterna mot detta.
EnglishWe are flatly opposed to a common EU tax.
Vi motsätter oss å det bestämdaste gemensam EU-beskattning.
EnglishAs things stand, it must be flatly stated that the report which has emerged from the Committee on Constitutional Affairs is still not acceptable.
Låt oss säga det rakt ut: som den nu ser ut är texten från utskottet för konstitutionella frågor fortfarande inte bra.
EnglishIs this why the Socialist Group flatly refuses to accept that the term 'British Government' should appear in the resolution?
Är det anledningen till att den socialdemokratiska gruppen fullständigt nekar till att ordet " brittiska regeringen" figurerar i denna resolution?
EnglishIs this why the Socialist Group flatly refuses to accept that the term 'British Government'should appear in the resolution?
Är det anledningen till att den socialdemokratiska gruppen fullständigt nekar till att ordet " brittiska regeringen " figurerar i denna resolution?
EnglishUntil this point has been clarified and discussed in detail, I flatly refuse to speak about any revision of the Financial Perspective.
Innan denna punkt har klarlagts och diskuterats ingående, vägrar jag helt enkelt att överhuvud taget tala om någon revidering av budgetplanen.
EnglishIt is no wonder then that people turn away from EU politics, regarding it as something that does not belong to them or when they flatly reject it.
Det är inte så konstigt då att människor vänder sig bort från EU:s politik, ser den som någonting som inte angår dem eller förkastar den helt och hållet.
EnglishWe wish to retain the principle of unanimous decision-making in foreign and security policy, and we flatly reject a common defence of the territory of Europe.
Vi vill behålla principen om enhällighetsbeslut i utrikes- och säkerhetspolitiken och vi avvisar å det bestämdaste ett gemensamt försvar av det europeiska territoriet.
EnglishWe wish to retain the principle of unanimous decision-making in foreign and security policy, and we flatly reject a common defence of the territory of Europe.
. – Jag röstade emot Broks betänkande, som syftar till att omvandla GUSP till en enhetlig övernationell politik utan större hänsyn till vad som egentligen sker i medlemsstaterna.
EnglishThey are flatly dismissing criticism of the way the Commission spends our money.
De som kommer att rösta för ansvarsfrihet röstar också för att fria kommissionen från alla anklagelser och all kritik angående det sätt på vilket kommissionen handskas med våra skattemedel.