EN

fix {substantiv}

volume_up
1. allmänt
fix
If the Fixed Content field is activated, " fix " will be added to the field name.
Om du har markerat rutan Fixera innehåll, förses fältnamnet i fråga med tillägget " fix ".
I've received a telegram from Inspector Fix.
Sir, jag har fått telegram från inspektör Fix.
There is a saying in English: 'If it ai n't broken, do n't fix it. '
If it ain ' t broken, don ' t fix it.?
fix (även: clamp, clip, scrape)
It is not a simple and easy fix that drew us to defining this position in Lisbon, it is a more complex and broadly defined strategy.
Någon enkel och lätt knipa ligger inte bakom att vi fastställde denna hållning i Lissabon, det handlar om en mer komplex och brett definierad strategi.
2. vardagligt
fix (även: mute, backhander)
3. "drug injection", vardagligt
fix
volume_up
sil {utr.} [vard.] (narkotikainjektion)
SV

fix {neutrum}

volume_up
Om du har markerat rutan Fixera innehåll, förses fältnamnet i fråga med tillägget " fix ".
If the Fixed Content field is activated, " fix " will be added to the field name.
Sir, jag har fått telegram från inspektör Fix.
I've received a telegram from Inspector Fix.
There is a saying in English: 'If it ai n't broken, do n't fix it. '

Användningsexempel för "fix" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
Artikel 116 ger ordföranden rätt att bestämma en annan tidsfrist än en timme.
EnglishIn Ireland we have a commonly used phrase - " if it is not broken, why fix it ".
I Irland har vi ett ofta använt uttryck - " om det inte är trasigt, varför laga det ".
EnglishAnd how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?
Och hur ska vi kunna förklara att det verkligen är nödvändigt att laga taket i god tid?
EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Åtgärda problemet genom att öppna HTML-koden för sidan och göra följande:
EnglishIt is therefore my fervent hope that it will be possible to fix a date in December.
Därför hoppas jag verkligen att man i december lyckas fastställa ett datum.
EnglishWhen things go wrong, as of course they do, we reach for two tools to try to fix them.
När saker går fel, som de såklart gör, har vi två verktyg att använda oss av.
EnglishWhy don't we get him to tow us back into town and we'll get someone there to fix it?
Kan vi inte be honom bogsera oss till stan och gå till någon verkstad där?
EnglishIn this case, we should be guided by the principle of 'if it ain't broke, don't fix it'.
I det här fallet bör vi följa principen ”laga den inte om den inte är sönder”.
EnglishIf the Fixed Content field is activated, " fix " will be added to the field name.
Om du har markerat rutan Fixera innehåll, förses fältnamnet i fråga med tillägget " fix ".
EnglishMr President, I agree with the Commission that it is not its job to fix prices.
Herr talman! Jag håller med kommissionen att det inte är dess uppgift att bestämma priser.
EnglishThis would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.
Det skulle allvarligt skada alla staters rättighet att fastställa och kräva in skatter.
EnglishIt will fix the minimum standard rate at 15% up to the end of 2015.
Det fixerar den lägsta standardmomssatsen på 15 procent fram till slutet av 2015.
EnglishFinally, I would warn against the dream of a quick fix in terms of new medicine.
Avslutningsvis skulle jag vilja varna för drömmen om en snabb lösning vad beträffar ny medicin.
EnglishThis shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
Denna smutsiga uppgörelse går stick i stäv med allt det som Europeiska unionen borde stå för.
English(Laughter) So that's what I'm here to tell you about: how we are going to fix a chicken.
(Skratt) Så det är det som jag är här för att berätta för er: hur vi ska fixa en kyckling.
EnglishIf your Google Mail interface is in the wrong language, take these steps to fix the problem:
Om Google Mail-gränssnittet är inställt på fel språk ska du göra följande:
EnglishTo fix the location maker for your business that appears incorrectly on Google follow these steps:
Följ dessa steg om du vill korrigera markörpositionen för ditt företag på Google:
Englishdirectly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
inköps - eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,
EnglishThe reason I'm working to fix it up is I wanna make a home for us here.
Varför jag piffar upp det är för att jag vill att vi ska kunna bo här.
EnglishThere is a saying in my country, 'If it is not broken, why fix it?'
Det finns ett ordspråk i mitt hemland som säger, varför laga något som inte är trasigt?

"fixed gear" på svenska

volume_up
fixed gear
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"fix the glitch" på svenska

volume_up
fix the glitch
Swedish
Mera chevron_right

"fixed agenda" på svenska

volume_up
fixed agenda
Swedish
Mera chevron_right