EN

fit {substantiv}

volume_up
1. allmänt
In stage 2 the victim suffers fits and convulsions.
I det andra stadiet drabbas den sjuke av kramper och konvulsioner.
Mr President, the European Parliament is now establishing a policy, that is to say a drugs policy, which has emerged in fits and starts over a period of many years.
Europaparlamentet lägger nu fast en politik, en narkotikapolitik som har växt fram under konvulsioner under många år.
2. medicinvetenskap
3. "disease", medicinvetenskap
fit
volume_up
anfall {neut.} (sjukdom)
Some refuse to give up and hold on to the bitter end, while others can't take it anymore and crumble in a fit of dramatic passion.
En del vägrar ge upp och håller ut till det bittra slutet, medan andra inte orkar längre och faller samman i anfall av dramatisk passion.
SV

fit {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "fit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Jag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
EnglishAs we have seen, ideas that fit one part of Europe will not work in another part.
Som vi har sett fungerar inte idéer som passar en del av Europa i en annan del.
EnglishWe have to concentrate on finding solutions which best fit a country's needs.
Vi måste koncentrera oss på att finna lösningar som bäst passar ett lands behov.
EnglishCheck here if you want to fit the width of the border to the width of the text.
Markera den här rutan om du vill att ramens bredd ska anpassas till textens bredd.
EnglishThe question I want clarified is: where does sustainable development fit into this?
Den fråga som jag vill ha klargjord är: Var passar hållbar utveckling in i detta?
EnglishThis does not fit well with having an ex ante check of everything that is exported.
Det passar väldigt illa med att ha en ex ante-kontroll av allting som exporteras.
EnglishThey do not fit into the image of a prosperous Europe with enormous growth potential.
De passar inte in i bilden av ett välmående Europa med en hög tillväxtpotential.
EnglishIf this field is selected, the program will try to fit the table on one page.
Om du markerar den här rutan, placeras tabellen på en enda sida om det är möjligt.
EnglishIf you want to enlarge the European Union, you have to make it fit for enlargement.
Om man vill utvidga Europeiska unionen måste den anpassas så att den kan utvidgas.
EnglishThere are occasions when " a one size fits all " economic model does not fit.
Det finns tillfällen då en " en storlek passar alla " ekonomisk modell inte passar.
EnglishPeople who come and live here can be asked to fit in with this legal order.
Människor som bosätter sig här får uppmanas att finna sig i den rättsordningen.
EnglishThere are occasions when "a one size fits all" economic model does not fit.
Det finns tillfällen då en "en storlek passar alla" ekonomisk modell inte passar.
EnglishShe is not fit to be responsible for foreign security and defence policy.
Hon är inte lämpad att ha ansvar för den yttre säkerhets- och försvarspolitiken.
EnglishIt is an old-fashioned way of thinking which does not fit in with the new economy.
Det är ett gammaldags sätt att tänka som inte passar in i den nya ekonomin.
EnglishIt is obvious, Mr President, this report, in our opinion, is not fit to be adopted.
Herr talman! Det är helt klart att detta betänkande enligt vår åsikt inte kan antas.
EnglishIt is unacceptable to legislate on the basis of making science fit regulation.
Det är oacceptabelt att lagstifta genom att anpassa forskningen efter lagstiftningen.
EnglishWhat are these policies and programmes and where do they fit into the European budget?
Vilka är dessa politiska åtgärder och program och var i EU-budgeten hör de hemma?
EnglishHow all that will fit into this round is something I leave to you and your wisdom.
Hur allt detta passar in i denna runda överlämnar jag åt er och er klokhet.
EnglishRegarding category 5: how do we fit everything into the existing ceilings?
Angående kategori 5: hur gör vi för att få med allting inom de nuvarande taken?
EnglishThe people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
Människorna på ort och ställe vet var skon klämmer och hur den kan fås att passa igen.

"fitness goal" på svenska

fitness goal
Swedish
  • fitness mål
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"fitness guru" på svenska

fitness guru
Swedish
  • fitness guru
Mera chevron_right

"fitness gym" på svenska

fitness gym
Swedish
  • gym
Mera chevron_right