EN fire
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

fire (även: blaze)
volume_up
brand {utr.}
There was not a fire on that particular occasion, but we were not to know that.
När allt kom omkring så var det ingen brand, men det visste vi inte.
The advantage of hydrogen is that it is cheaper while the disadvantage is the risk of fire.
Fördelen med vätgas är att den är billigare men nackdelen är risken för brand.
In certain cases this can create a substitute for the forest areas destroyed by fire.
I vissa fall skapas härigenom en ersättning för de ytor som förstörts genom brand.
fire (även: blaze, light)
volume_up
eld {utr.}
I do not recommend fighting fire with fire in this circumstance.
Jag rekommenderar inte att vi bekämpar eld med eld under dessa omständigheter.
There will be water and fire, sun and storm, and they will make for an exciting debate.
Det kommer att bli vatten och eld, sol och storm, som gör debatten spännande.
Fundamentalists have set fire to the newspaper's offices in Peshawar.
Fundamentalisterna har satt eld på tidningens lokaler i Peshavar.
fire
volume_up
elden {substantiv}
The British Government is currently playing with fire in its ambivalence on the subject.
Den brittiska regeringen leker just nu med elden i och med sin ambivalens i ämnet.
It is playing with fire to behave like this in times of such uncertainty.
Det är att leka med elden att uppföra sig på detta sätt i så osäkra tider.
So it is extraordinarily important for us not to throw oil on the fire.
Det är alltså utomordentligt viktigt att inte gjuta olja på elden.
fire (även: blaze, flame, flare)
volume_up
låga {utr.}
The emissions from these are extremely low and are only released in the event of a fire.
Utsläppen från dessa system är mycket låga, och utsläpp förekommer bara i samband med brand.
Unfortunately, the fire will probably have to burn for even longer, because I suspect that the Council of Ministers will not reach an agreement.
Tyvärr krävs det nog att denna låga brinner länge till, ty jag förmodar att ministerrådet inte kommer fram till någon enighet.
The forest fire disaster has thus far given us some terrible statistics; the fires have burnt more than 240 000 hectares!
Samtidigt fortsatte lågorna att ödelägga distrikten Aveiro, Bragança, Guarda, Leiria, Santarém och Viseu.
fire (även: bonfire)
volume_up
brasa {utr.}
Opinions uttered in front of the television by a warm fire are not adequate to the truth about this conflict.
Åsikter som yttras framför tv:n och en varm brasa har inte med sanningen om denna konflikt att göra.
The impact of liberalisation of the economy on the development of the third world should be that of the wind that kindles a fire.
Avregleringen av ekonomin måste för utvecklingen i tredje världen ha samma effekt som vinden som blåser eld i en brasa.
Useful for, uh, lighting fires, wrapping fish, that sort of thing.
Den är bra om man ska tända brasor, slå in fisk i papper och sånt.
fire (även: ardor, fervour, glow, heat)
volume_up
hetta {utr.}
I feel the heat of that fire on my face even now.
Jag känner fortfarande hettan från elden mot mitt ansikte.
In July and August, extremes of heat, drought and forest fires inflicted great suffering on European citizens.
Extrem hetta, torka och skogsbränder i juli och augusti har medfört stort lidande för Europas medborgare.
(DE) In July and August, extremes of heat, drought and forest fires inflicted great suffering on European citizens.
(DE) Extrem hetta, torka och skogsbränder i juli och augusti har medfört stort lidande för Europas medborgare.
fire (även: ardor, fervour, glow, gusto)
volume_up
glöd {utr.}
Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation.
Alltför många bestämmelser gör att företag läggs ner och den stora våta EU-filten av papper släcker företagens glöd och innovationslusten.
fire (även: bonfire, cup, balefire)
volume_up
bål {neut.}
fire (även: blaze)
I had a fire and almost died, and he came.
Jag hade en eldsvåda och jag dog nästan, och han kom.
Of course, that means that a thoughtlessly discarded cigarette end can instantly cause a fire.
Det betyder naturligtvis att en tanklöst kastad cigarett på ett ögonblick kan starta en eldsvåda.
Dog Ike i en eldsvåda?
fire
If the convoys are fired on, they must be permitted to defend themselves, and they must be armed to do so.
Om det sker eldgivning mot konvojerna, så skall de ha rätt att skjuta tillbaka.
Take also Romania, where they are in the process of putting up a statue to a former general who gave the order to fire among the participants in demonstrations.
Ta också Rumänien, där man håller på att uppföra en staty över en före detta general som gav order om eldgivning bland demonstrationsdeltagare.
There have been numerous allegations of mutilation, rape and indiscriminate firing on civilians fleeing across the Burmese-Thai border.
Det har förekommit ett stort antal anklagelser om stympningar, våldtäkter och urskillningslös eldgivning mot civila som flytt över gränsen mellan Burma och Thailand.
fire (även: flame)
volume_up
flamma {utr.}
You don't really wanna walk around on fire for the rest of your life, do you?
Du vill väl inte gå runt i flammor i resten av ditt liv, eller?

2. militärt

fire
The Irish troops that were securing a site for displaced people reacted very effectively to direct firing.
De irländska trupper som säkrade en plats för förflyttade personer svarade mycket effektivt på direkt skottlossning.
I need only remind you of the armed raid on the previous president of the Association, Akin Birdal, who was repeatedly fired on.
Jag kan bland annat erinra om det beväpnade angreppet, med upprepad skottlossning, mot unionens tidigare ordförande, Akin Birdal.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, the most recent reports from the southern Mediterranean and Egypt state that shots are being fired in Cairo.
Färska rapporter från södra Medelhavet och Egypten uppger att det pågår skottlossning i Kairo.

3. bildligt

fire (även: inspiration, muse)
fire (även: dedication, enthusiasm, zeal)
If the speakers ' words fire you with enthusiasm, please keep this to yourself and express it in a different place.
Om talarnas inlägg nu gör er entusiastiska, behåll entusiasmen för er själva och uttryck den på annat håll än här.
fire (även: passion, flame, vehemence)

4. vardagligt

fire (även: fever, temperature)
volume_up
feber {utr.}

Användningsexempel för "fire" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPreventive measures for the future and a new fire policy need to be applied.
Förebyggande åtgärder inför framtiden och ny brandskyddspolitik måste tillämpas.
EnglishWe have to do everything in our power to make sure that this cease-fire lasts.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att se till att denna vapenvila består.
English(The sitting was interrupted at 16.35 due to a fire drill and resumed at 17.10)
(Sammanträdet avbröts kl. 16.35 för en utrymningsövning och återupptogs kl. 17.10.)
EnglishThe Commission believes that it is very important to coordinate fire safety issues.
Kommissionen anser att samordningen av brandsäkerhetsfrågorna är av stor betydelse.
EnglishIs the Commission planning to revise the fire safety regulations for furniture?
Har kommissionen några planer på att se över reglerna kring brandsäkerhet för möbler?
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Uppenbarligen utsätts de civila i krigszonen för spärreld från båda sidor.
EnglishThe one below likes to fire whenever there's a wall close by to the south.
Den nedre gillar att aktiveras närhelst det finns en vägg nära i sydlig riktning.
EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Vi är här i dag för att kräva eldupphör och ett slut på slakten av civila.
EnglishThat, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.
Det, mina vänner, är ett recept för att underblåsa en okontrollerbar skogsbrand.
EnglishIn that respect, we support the efforts of Egypt to broker a cease-fire.
I detta avseende stöder vi Egyptens ansträngningar att mäkla för ett eldupphör.
EnglishThe question of the budget increase is linked to the issue of fire prevention measures.
Frågan om ökade budgetanslag är kopplad till frågan om brandförebyggande åtgärder.
EnglishFire retardants pose a bigger threat than the fires they were designed to prevent.
Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra.
EnglishWith an exponential number of new crises emerging, we need swift and sure-fire decisions.
Med den exponentiella ökningen av kriser behöver vi snabba och träffsäkra beslut.
EnglishSo we must do everything possible to douse the fire as quickly as possible.
Vi måste således göra allt för att stoppa den aktuella branden så snabbt som möjligt.
EnglishPhysical and technological security; access control, fire safety and LiU cards.
Fysisk och teknisk säkerhet - passersystem, brandsäkerhet och LiU-kort.
EnglishWill the Commission make a statement on the fire in the Channel Tunnel?
Kommer kommissionen att uttala sig om eldsvådan i tunneln under Engelska kanalen?
EnglishApart from that, however, fire fighting is primarily a national competence.
Vid sidan om detta är brandbekämpning främst ett nationellt ansvarsområde.
EnglishI very much welcome the cease-fire negotiated on Monday in the Presevo Valley.
Jag välkomnar varmt det eldupphöravtal som man förhandlade fram i måndags i Presovodalen.
EnglishTwo good old boys in a fire-apple red convertible... stoned, ripped, twisted.
Två schysta killar i en röd cabriolet... stenade, packade, höga som hus.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
I dag måste vi utfärda en tydlig begäran om eldupphör, men det räcker inte.