EN fine
volume_up
{substantiv}

fine (även: forfeiture)
volume_up
böter {plur.}
The penalty is a fine or up to two years in prison.
Det föreskrivna straffet är böter eller fängelse i upp till två år.
This nightmare ended with a fine of EUR 4 000 each in November.
Mardrömmen slutade med böter på 4 000 euro för var och en i november.
Imposing a non-compliance fine on a Member State with budget difficulties is counterproductive.
Att utdöma böter för bristande efterlevnad till en medlemsstat i budgetsvårigheter är kontraproduktivt.
fine (även: cure, penance, ticket)
volume_up
bot {utr.}
For a long time now the company has been paying the fine without doing anything to stop the pollution.
Denna bot har företaget betalat under lång tid utan att göra någonting för att stoppa föroreningarna.
There is only a fine of BGN 1 664 per month to be paid by the firm, which is imposed by the Bulgarian Ministry of Environment and Waters.
Det enda är att företaget har ålagts att betala en bot om 1664 lev per månad av det bulgariska miljö- och vattenministeriet.
Andżelika Borys says that she did not pay the fine because she had not been informed of the sentence handed down.
Själv förklarar Borys att hon inte hade betalat böterna eftersom hon inte hade fått någon information om domen.
fine (även: forfeit)
Commissioner Kinnock called this a symbolic fine.
Kommissionär Kinnock kallade detta ett symboliskt bötesbelopp.
This is a pathetic fine from a pathetic Commission.
Detta är ett patetiskt bötesbelopp från en patetisk kommission.
We also lack knowledge of the details when a fine is lowered or waived.
Vi saknar också detaljer för när ett bötesbelopp minskas eller efterskänks.

Användningsexempel för "fine" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(NL) First of all, I would like to thank Baroness Ludford for this fine report.
(NL) Först och främst vill jag tacka Sarah Ludford för detta utmärkta betänkande.
EnglishThere is often a fine line between business activities and white-collar crime.
Gränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
EnglishThat is what Mr Pittella has elucidated in precise terms in his very fine report.
Det är detta som Pittella så noggrant har beskrivit i sitt utmärkta betänkande.
EnglishEurope's Constitution bears fine signatures of presidents and prime ministers.
Europas konstitution bär fina underskrifter av presidenter och premiärministrar.
EnglishWe need something tangible; we need actions and not just talk and fine words.
Vi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
EnglishThey may be hearing the fine words, but the leadership is not taking any notice.
De kanske lyssnar till de vackra orden, men ledarskapet bryr sig inte om dem.
EnglishBut we must understand that money and fine words do not help much in the Balkans.
Vi måste dock inse att pengar och arga ord inte hjälper särskilt mycket på Balkan.
EnglishIt seems that the principle is fine so long as it is never turned into practice.
Det förefaller som om principen kan godtas så länge den inte tillämpas i praktiken.
EnglishPollution resulting from fine dust particles and ammoniac is extremely persistent.
Föroreningarna förorsakade av partiklar i luften och ammoniak är mycket envisa.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Vackra ord från vår regering är det inget fel på men vad vi nu behöver är handling.
EnglishI hope that this fine cooperation will also continue in the voting tomorrow.
Jag hoppas att detta goda samarbete fortsätter även i morgondagens omröstningar.
EnglishOur fine words are worth nothing if we do not have the cooperation of city mayors.
Våra vackra ord är värdelösa om inte städernas borgmästare samarbetar med oss.
EnglishI should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
Jag vill också säga att dr Filip Adwent var ett gott exempel på en troende.
EnglishFace-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
Att kommunicera ansikte-mot-ansikte har fintrimmats under miljoner år av utveckling.
EnglishMr President, there are many fine words in the report on combating terrorism.
Herr talman! Rapporten om bekämpning av terrorism innehåller många vackra ord.
EnglishBoth the fine policy intentions and mocking satire are trying to give us a message.
Både de flotta politiska avsikterna och den gycklande satiren har ett budskap.
EnglishI should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
Jag vill också säga att dr Filip Adwent var ett gott exempel på en troende.
English   Mr President, may I offer my sincere thanks to Mrs Klass for her fine work.
   – Herr talman! Jag vill uppriktigt tacka Christa Klaß för hennes utmärkta arbete.
EnglishMr President, I would like to congratulate Mrs Oomen-Ruijten on her fine work.
Herr ordförande! Också jag vill lyckönska Oomen-Ruijten till ett mycket gott arbete.
EnglishThe addition of fine, high-flown words often just ends up meaning nothing.
Att lägga till vackra högtflygande ord brukar sluta med att ingenting blir sagt.