"figure" - Svensk översättning

EN

"figure" på svenska

volume_up
figure {substantiv}

EN figure
volume_up
{substantiv}

figure (även: digit, numeral)
volume_up
siffra {utr.}
So the question of whether last year's figure corresponds to this year's figure is unreasonable.
Så frågan om förra årets siffra överensstämmer med detta års siffra är orimlig.
We did not produce a figure last year and we have not produced a figure this year.
Vi tog inte fram en siffra förra året och vi har inte tagit fram en siffra i år.
The figure given is 48 103 216, whereas the correct figure is 63 103 216.
Den siffra som anges är 48 103 216, men korrekt siffra ska vara 63 103 216.
figure (även: statistic)
What figures does the Commission have at its disposal on this matter?
Vilken statistik har kommissionen i detta sammanhang tillgång till?
I do not propose to repeat the figures to which reference has already been made.
Jag tänker inte upprepa den statistik som redan har nämnts.
What figures does the Council have at its disposal on this matter?
Vilken statistik har rådet i detta sammanhang tillgång till?
figure (även: assignments, data)
What figures, for example, are revealed by controls carried out in respect of northern products?
Vilka uppgifter framkommer t.ex. från kontrollerna angående varorna norrifrån?
According to available figures, malicious telephone calls are on the increase across Europe.
Enligt tillgängliga uppgifter ökar telefonterrorn i hela Europa.
I have checked with the researchers who supplied these figures whether this is correct.
Jag har kontrollerat med de forskare som gav dessa uppgifter om det stämmer.
figure (även: character, customer, device, diagram)
volume_up
figur {utr.}
Figure: Schematic design of a structure with rubber granules / powder
Figur: Principiell utformning av en konstruktion med gummigranulat/pulver
He is a sad figure who tries to have complete control over the law.
Han är en sorglig figur som med alla medel försöker att få bukt med lagen.
And there's an authority figure in the corner behind the teacher's desk who knows all the answers.
Och det finns en auktoritär figur i hörnet bakom katedern som vet alla svaren.
figure

Användningsexempel för "figure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo what this figure shows is that spiders date back to almost 380 million years.
Vad den här bilden visar är att spindlar har funnits i nästan 380 miljoner år.
EnglishThis figure is far higher than the number of people killed in traffic accidents.
Det är ett mycket högre antal än det antal människor som dör i trafikolyckor.
EnglishIn 1997, it was 74 times as high, and the figure is undoubtedly even higher today.
År 1997 var den 74 gånger så hög, och siffran är utan tvivel ännu högre i dag.
EnglishAnd beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
Dessutom har de den moraliska förmågan för att förstå vad "göra rätt" innebär.
EnglishIn Britain the figure is one in five pregnancies, in London it is one in three.
I Förenade kungariket är siffran en av fem graviditeter, i London är den en av tre.
EnglishSo after " figure ', I would like to insert " some type of European attorney '.
Efter " finns " skulle jag sålunda vilja införa " någon slags europeisk åklagare ".
EnglishOver the same period the French figure has fallen from 30 million to 8 million.
Under samma period har antalet franska får sjunkit från 30 miljoner till 8 miljoner.
EnglishSo after "figure' , I would like to insert "some type of European attorney' .
Efter " finns" skulle jag sålunda vilja införa " någon slags europeisk åklagare" .
EnglishI have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
Jag måste notera att den ursprungliga siffran på 700 miljoner ecu skars ner av rådet.
EnglishAfter " figure ', I propose that we insert " some type of European attorney '.
Jag föreslår att vi efter " finns " inför " någon slags europeisk åklagare ".
EnglishWhat have we done to ensure that coal power stations also figure in this mix?
Vad har vi gjort för att se till att även kolkraftverk finns med i denna mix?
EnglishIt is true that we agreed on two degrees, but this figure also means something.
Det är riktigt att vi kom överens om två grader, men den siffran betyder också något.
EnglishThat is a maximum annual figure of EUR 200 million from the Guarantee Fund.
Denna utlåning har emellertid ett tak som är definierat i avtalen mellan organen.
EnglishFor these the Council has kept the Commission's figure for commitment appropriations.
Rådet beslutade om åtagandebemyndiganden med det belopp som kommissionen önskade.
EnglishThis would increase the published figure of 500 000 unemployed to 1 million.
Den redovisade siffran skulle då stiga från en halv till en miljon arbetslösa.
EnglishThe figure quoted by Mrs Gill on renewable energy only regards a special initiative.
Siffran som nämndes av Gill om förnybar energi, avser bara ett särskilt initiativ.
EnglishThe name of the figure is inserted in the text document as an underlined hyperlink.
I textdokumentet infogas namnet på illustrationen som understruken hyperlänk.
EnglishWe have lost a great and fine figure in this venture we are all involved in.
Det är en stor och fin personlighet inom vårt gemensamma äventyr som nu lämnat oss.
EnglishI do not have the final exact figure on Bangladesh but I will obtain it for you.
Jag har inga exakta siffror vad beträffar Bangladesh, men jag kan skaffa fram de åt er.
EnglishI do not think that figure - which is provided by Amnesty International - is accurate.
Jag tror inte att den siffran som vi har fått från Amnesty International stämmer.