EN

feel [felt|felt] {perfektparticip}

volume_up
feel (även: had, known)
volume_up
kända {perf. part.}
Most of the opposition I have heard this afternoon is, I think, sincerely felt and believed, but it is not based on the facts and it is not based on the text before us.
Det flesta av de invändningar som jag har hört nu i eftermiddag är nog uppriktigt menade och ärligt kända, men de grundas inte på fakta och de grundas inte på texten framför oss.
However, I feel it is important to ensure the safety of products before they are placed on the market, bearing in mind that nanotechnologies involve risks that are not yet fully understood.
Men jag anser att det är viktigt att kunna garantera säkerheten för produkter innan de släpps ut på marknaden med hänsyn till att nanotekniken medför risker som inte är helt kända än.

Användningsexempel för "feel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSecondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
För det andra anser vi också att det är viktigt att ratificera Kyotoprotokollet.
EnglishWith tantra you can make an entire session of sex... feel like one giant orgasm.
Med tantra kan man få hela sexakten... att kännas som en enda gigantisk orgasm.
EnglishWhen we discuss this subject, I feel as if I am being criticised by both sides.
När vi diskuterar den här frågan känns det som att jag kritiseras av båda sidor.
EnglishAs I said, I feel that we should give these questions very serious consideration.
Som jag sade anser jag att vi verkligen borde överväga dessa frågor allvarligt.
EnglishI therefore feel that it is for the Presidency to clarify the sequence of events.
Jag hoppas att talmannen skall kunna ge oss en tydlig förklaring om vad som hänt.
EnglishAnd I actually feel at home here, because there's a lot of autism genetics here.
Och jag känner mig faktiskt hemma här. ~~~ För här finns det mycket autismgenetik.
EnglishEven less do I feel that I can agree with those who claim that the Pact is dead.
Ännu mindre tycker jag att jag kan hålla med dem som hävdar att pakten är död.
EnglishThey feel that if there is any solution of that sort, it should be open to all.
De anser, att om det skulle bli en sådan lösning, måste den stå öppen för alla.
EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Jag anser att förslagen är väl avpassade, men att målen dessvärre är för låga.
EnglishDo you feel the European System of Central Banks is operating correctly at present?
Anser ni att Europeiska centralbankssystemet fungerar ordentligt för närvarande?
EnglishI feel it would be largely meaningless and would not be helpful to consumers.
Jag tror det skulle vara i stort sett meningslöst och inte hjälpa konsumenterna.
EnglishI regret that we do not feel able to vote in favour of accession at this time.
Jag beklagar att jag inte anser mig kunna rösta för en anslutning för närvarande.
EnglishI would still like to ask you: do you feel any injustice in the situation as it is?
Jag vill ändå fråga er: Anser ni att den nuvarande situationen alls är orättvis?
EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Å andra sidan, kan vi fuska lite och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.
EnglishWe share this point of view entirely and feel that this is an excellent report.
Vi delar helt och fullt denna åsikt och anser att detta är ett utmärkt betänkande.
EnglishI feel it is important that we seriously consider the opportunities opened up here.
Jag anser att det är viktigt att vi på allvar beaktar de möjligheter som nu ges.
EnglishFor my part, I feel that your proposals are - to an extent - misleading the public.
Jag har för min del intrycket att ni lurar opinionen lite grand med era förslag.
EnglishI do not feel that this is what has happened so far with the measures announced.
Jag tycker inte att det är vad som har hänt hittills med de åtgärder som aviserats.
EnglishI feel that I need to give you some information in light of Mr Dover' s speech.
Jag känner att jag måste ge er litet information mot bakgrund av Dovers anförande.
EnglishI would also appreciate information on a number of matters I feel are important.
Jag skulle också uppskatta information om ett antal frågor som jag anser är viktiga.

"feel gratitude" på svenska

feel gratitude
Swedish
  • känna tacksamhet
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"feel guilt" på svenska

feel guilt
Swedish
  • känna skuld
Mera chevron_right

"feeling of gratitude" på svenska

feeling of gratitude
Swedish
  • känsla av tacksamhet
Mera chevron_right