EN

featured {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
featured
2. medicinvetenskap

Användningsexempel för "featured" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   Mr President, Africa has featured a lot today in the debate, and rightly so.
   Herr talman! Det har talats mycket om Afrika i dag i debatten, och det med rätta.
EnglishThis directive was featured in Parliament's first reading four years ago.
Även det här direktivet var i parlamentets första behandling redan för fyra år sedan.
EnglishThe only NGOs featured in the declaration are the antiracist NGOs and the solidarity NGOs.
Endast antirasistiska och solidaritetskämpande icke-statliga organisationer var närvarande.
EnglishWhat does worry me is the fact that the agenda of London also featured the Middle East policy.
Det som gör mig orolig är att även Mellanösternpolitiken stod på dagordningen i London.
EnglishThe problem is the balance between the multinational record companies and the featured artists.
Problemet är balansen mellan de multinationella skivbolagen och de utövande konstnärerna.
EnglishHowever, I consider the measures featured in the report to be insufficient.
Jag anser dock att åtgärderna i betänkandet är otillräckliga.
EnglishThe on-going conflict in Chechnya featured prominently among these.
Den pågående konflikten i Tjetjenien var en av de främsta av dessa.
EnglishUnfortunately, we have to say that women's rights have not featured among these issues.
Tyvärr måste vi konstatera att kvinnors rättigheter inte har funnits med bland dessa viktiga frågor.
EnglishThis also featured in the original plan, and then the Commission seemed to neglect this issue.
Detta ingick också i den ursprungliga planen, och sedan tycktes kommissionen försumma frågan.
EnglishThere are three points I should like to emphasise which have not featured very often in this debate.
Jag skulle vilja betona tre punkter som inte har tagits upp särskilt ofta i denna debatt.
EnglishWe all know why energy is not featured in the Treaty.
Även om programmet ekonomiskt sett är mycket modest så är det synnerligen viktigt.
EnglishFor this reason the 1998 budget featured so prominently in the remarks made by my two colleagues.
Därför har budgeten för 1998 spelat en mer dominerande roll i de båda kollegornas anföranden.
EnglishA great many countries have featured in the resolutions of the European Parliament in recent months.
På Europaparlamentets lista över de senaste månadernas resolutioner finns många länder med.
EnglishAnd the way I remember it, the movie featured these details.
Och som jag kommer ihåg det, innehöll filmen följande detaljer.
EnglishThere are three points I should like to emphasise which have not featured very often in this debate.
Jag tycker nog att alla förhastade uttalanden om EU: s ekonomiska läge bör undersökas noggrannare.
EnglishThe cities of Tijuana and Ciudad Juárez featured among the ten most dangerous cities in the world in 2009.
Städerna Tijuana och Ciudad Juárez förekommer 2009 bland de tio farligaste städerna i världen.
EnglishThe Constitution has featured in the comments of both the President-in-Office and the Commission President.
Konstitutionsfördraget fanns med i både rådsordförandens och kommissionsordförandens kommentarer.
EnglishYet this point is not featured in the present programme.
I det aktuella programmet nämns emellertid inte den punkten.
English(DE) I would like to raise an issue which has not yet featured in the debate to any great extent.
(DE) Jag vill gärna ta upp en fråga som ännu inte har tagits upp i diskussionen i någon större utsträckning.
EnglishPiet Dankert featured in this connection as a level-headed and realistic champion of the European ideal.
Pieter Dankert var i det sammanhanget en klarsynt och realistisk förespråkare för det europeiska idealet.