"factor" - Svensk översättning

EN

"factor" på svenska

volume_up
factor {substantiv}

EN factor
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

factor (även: consideration, element)
volume_up
faktor {utr.}
What is a significant factor, however, is the operation of the market itself.
En betydelsefull faktor är emellertid själva marknadens funktionssätt.
For us in Parliament, the treatment of minorities is always an important factor.
För oss i parlamentet är behandlingen av minoriteter alltid en viktig faktor.
The network is considered to be a dominant factor in global money laundering.
Nätverket anses utgöra en tungt vägande faktor inom den globala penningtvätten.
Military conflicts cannot be a mitigating factor.
Militära konflikter kan inte vara en förmildrande omständighet.
Det är en omständighet som måste beaktas.
Another contributing factor has been the fact that some types of violence concerned very delicate matters.
En annan bidragande omständighet har varit att vissa typer av våld gällt mycket känsliga saker.
factor (även: commissioner)
We hope that your legitimate authority as President will be a factor in securing their approval.
Vi hoppas att er legitimitet som ordförande kommer att spela in vid utnämnandet av kommissionärerna.
There is another factor we must protect and safeguard; the vital factor for the mountains, Commissioner, is and remains man.
Det finns emellertid ytterligare en faktor som vi måste slå vakt om: det viktigaste inslaget i bergsområdena, herr kommissionär, som är och förblir människan.
This is the decisive factor, and it must therefore be applied with intelligence and flexibility, as the Commissioner has quite rightly explained.
Detta är en avgörande faktor och därför måste vi föra en intelligent och flexibel politik, vilket kommissionär Solbes väl har förklarat.
There has been an increase in the number of elderly people living alone, something which is acknowledged as a factor of social risk.
Detta förhållande har erkänts som en social riskfaktor.
Mr President, the internal cohesion of the euro zone is an important political factor faced with the rest of the world.
Euroområdets inre sammanhållning är en viktig politisk faktor i förhållande till resten av världen.
It makes no analysis of the effects of this factor on the effectiveness of the COM and nor does it assess the advisability of making proposals.
Man analyserar inte effekterna av detta i förhållande till den gemensamma marknadens effektivitet och inte heller värderar man lämpligheten att formulera förslag.
factor
volume_up
agent {utr.} [gam. mod.]

2. skotsk engelska

factor

Användningsexempel för "factor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
Detta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
EnglishAs I have said before, we need a strong Europe with a human factor at its centre.
Som jag sade tidigare behöver vi ett starkt Europa där människan står i centrum.
EnglishI have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Jag har ytterligare en reservation när det gäller faktorn arbetskraftskostnad.
EnglishThe symbolism of a constitution was a major factor in the Dutch saying 'no'.
Symboliken i en konstitution var ett viktigt skäl till att nederländarna sa nej.
EnglishPluralism is its defining characteristic, not a potential factor in its downfall.
Mångfald är det som definierar den, inte en möjlig orsak till dess undergång.
EnglishAnd I think there is one positive factor: the Presidency has acted correctly.
Och jag tror att vi har ett positivt faktum: ordförandeskapet fungerar korrekt.
EnglishThe agreement before us today is a factor for stabilization throughout the region.
Det avtal som idag föreslås för oss är en stabilitetsfaktor för hela regionen.
EnglishAs you state in your question, Internet access charges are an important factor.
Såsom framhålls i frågan är priset för Internetuppkoppling av stor betydelse.
EnglishThe unpopularity of the present leadership, the government, is perhaps a factor.
De nuvarande ledningarnas, regeringarnas, bristande popularitet kan spela in i detta.
EnglishWe have ensured that the human factor is widely represented in the test criteria.
Vi har sett till att den mänskliga faktorn är brett representerad i testkriterierna.
EnglishEurope must play an active role, be a factor for reform, a catalyst for development.
EU måste spela en aktiv roll, vara en reformfaktor, en katalysator för utveckling.
EnglishFish are, in fact, not a risk factor, as fishmeal is not a vector for TSE.
Fisk utgör faktiskt inte någon riskfaktor eftersom den inte kan bära TSE-smitta.
EnglishSmoking and asbestos are significant among them and air pollution is a risk factor.
Rökning och asbest är betydande orsaker, och luftförorening är en riskfaktor.
EnglishOr will the precondition of 'institutional stability' be the deciding factor in 2004?
Eller kommer villkoret om ?institutionell stabilitet? att vara avgörande år 2004?
EnglishThis is a key factor in the future auditing of the European Development Fund.
Detta är en nyckel i den framtida revisionen av Europeiska utvecklingsfonden.
EnglishI would point out that 70-75 % of accidents are caused by the human factor.
Vi får inte glömma att 70-75 procent av olyckorna orsakas av den mänskliga faktorn
EnglishClearly, this issue is a hugely unifying factor throughout all the Arab countries.
Det är tydligt att denna fråga är något som verkligen enar alla de arabiska länderna.
EnglishOr will the precondition of 'institutional stability ' be the deciding factor in 2004?
Eller kommer villkoret om? institutionell stabilitet? att vara avgörande år 2004?
EnglishThese reports are a key factor in the implementation of the common fisheries policy.
Dessa betänkanden är en hörnsten då den gemensamma fiskeripolitiken ska genomföras.
EnglishIn the end, that is the decisive factor and that is what will benefit the animals.
I slutänden är det den avgörande faktorn och det är detta som kommer att gynna djuren.