"facilities" - Svensk översättning

EN

"facilities" på svenska

volume_up
facilities {enb. plur.}
volume_up
facility {substantiv}

EN facilities
volume_up
{enbart pluralis}

facilities
volume_up
faciliteter {enb. plur.}
Here you will find unique collaborative environments and facilities.
Hos oss hittar du unika samarbetsmiljöer och faciliteter.
We also have facilities that are making healthcare more expensive.
Vi har dessutom faciliteter som gör hälsovården dyrare.
Facilities To continually improve the opportunities for successful collaboration in global design teams is a challenge.
Faciliteter Att ständigt förbättra möjligheterna för framgångsrikt samarbete i globala team är en utmaning.
facilities
volume_up
inrättningar {enb. plur.}
Women's refuges are needed, and special facilities to provide help for the victims.
Det handlar om kvinnohus, särskilda inrättningar för hjälp till offren.
The aim is not to 'force' parents to send their children to these facilities.
Syftet är inte att ”tvinga” föräldrar att sända sina barn till dessa inrättningar.
Captains will also be obliged to use these facilities.
Vidare åläggs kaptenerna att använda sig av dessa inrättningar.
facilities
volume_up
toalett {enb. plur.}
Madam President, Commissioner, refugees have been received in Lampedusa under appalling conditions, without food or toilet facilities: under conditions that are really inhumane.
På Lampedusa har man tagit emot flyktingar under förfärliga omständigheter, utan tillgång till mat eller toalett - på riktigt omänskliga villkor.

Synonymer (engelska) till "facility":

facility

Användningsexempel för "facilities" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishChildren need high-quality facilities in order to learn cognitive and social skills.
Barn behöver en lämplig miljö för att lära sig kognitiva och sociala färdigheter.
EnglishI particularly refer to the proposal to have all slaughter at slaughter facilities.
Jag syftar särskilt på förslaget om att all slakt ska ske i slaktanläggningar.
EnglishAnd Venezuela would be doing it if they started with their nuclear energy facilities.
Och Venezuela skulle göra så om de skulle börja med sina kärnkraftsanläggningar.
EnglishFourthly, implementation of the regulations relating to port reception facilities.
För det fjärde att genomföra bestämmelserna om mottagningsanordningar i hamn.
EnglishThere is also a need for strict separation of facilities, transport routes, etc.
Det krävs också en strikt separering av anläggningar, transportlinjer osv.
EnglishWe must make more use of these facilities for communication with the citizens.
Vi måste i högre grad utnyttja dessa möjligheter till kommunikation med medborgarna.
EnglishIts classical field of application are chemical plants and storage facilities.
Dess klassiska tillämpningsområde är kemiska fabriker och lageranläggningar.
EnglishSubject: Provision of adequate, high-quality childcare facilities in the Member States
Angående: Tillräckliga och kvalitativa tjänster för barntillsyn i medlemsstaterna
EnglishOther work-related costs, such as safety and facilities, are also in the balance.
Hit hör även andra arbetsrelaterade kostnader, exempelvis för säkerhet och arbetsmiljö.
EnglishMost Roma live on the periphery of urban centres, and miles away from health facilities.
De flesta romer lever i städernas utkanter, miltals från hälsovårdsinrättningar.
EnglishSuch facilities are absolutely essential for the implementation of these texts.
Sådana anläggningar är helt nödvändiga för att dessa texter skall omsättas i praktiken.
EnglishFrom this point of view, I support the programme of start-up facilities for smallSMEs.
I det avseendet stöder jag programmet inriktat på startstöd till små företag.
EnglishNow, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Det här var en månad när Nordkorea gick med på att avveckla sina nukleära anläggningar.
EnglishIt is hypocritical to spend EU funds on prolonging the life of dangerous facilities.
Det är hyckleri att använda EU-medel till att förlänga livet på farliga anläggningar.
EnglishThe parliament, as far as I know, has no facilities for the opposition parties.
Parlamentet har inga resurser till oppositionspartier, så vitt jag vet.
EnglishWe have information exchange systems and the facilities to deal with any problems.
Vi har system för utbyte av information och resurser för att hantera eventuella problem.
EnglishFurthermore, psychological counselling facilities should be set up as soon as possible.
Dessutom vore det lämpligt att snarast inrätta enheter för psykologiskt stöd.
EnglishBefore that Ukraine had insisted on switching to market prices for transit facilities.
Dessförinnan hade Ukraina krävt att gå över till marknadspriser för transittjänster.
EnglishSuch facilities are absolutely essential for the implementation of these texts.
Jag hoppas verkligen att parlamentet skall godkänna de senare i morgon.
EnglishYoung and old need good facilities, a strong infrastructure and a diverse economy.
Unga och gamla behöver bra anläggningar, en stark infrastruktur och en skiftande ekonomi.