EN face
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

face (även: air, aspect, countenance, look)
volume_up
min {utr.}
When your dad sees the look on Grandma's face... it's... it's gonna break his heart.
När din far ser din farmors min, så kommer det att krossa hans hjärta.
We talk about powers yet, in my view, we are only looking at things in terms of their face value.
Vi talar om maktbefogenheter och, enligt min mening är vi kvar i nominalismen.
Last time I saw one of those it was in my little brother's head... smashing his face in the ground.
Sist jag såg en sån var i min brors huvud... slog hans ansikte i backen.
Face-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
Att kommunicera ansikte-mot-ansikte har fintrimmats under miljoner år av utveckling.
You're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
Du sitter i princip ansikte mot ansikte med någon som kan avgöra liv och död.
' It is good news that Milosovic and Rugova will meet face to face on Friday.
" Det är goda nyheter att Milosevic och Rugova kommer att mötas ansikte mot ansikte på fredag.
face (även: air, appearance, aspect, complexion)
Their efforts give social cohesion a very personal face.
Deras ansträngningar ger den sociala sammanhållningen ett mycket personligt utseende.
I believe that the Convention on the future of the European Union will shape the face of Europe.
Konventet om Europas framtid kommer, tror jag, också att bestämma Europas utseende.
Their face changes as necessary, but inside, Neo-Nazis, national Bolsheviks, neo-Stalinists and so on are nevertheless brothers in arms.
Deras utseende skiftar men under ytan är nynazister, nationalbolsjeviker, nystalinister med flera, ändå vapenbröder.
face (även: area, bed, compass, extent)
volume_up
yta {utr.}
FAO World Summit on Food Security - Eradicating hunger from the face of the earth (debate)
FAO:s världstoppmöte om livsmedelssäkerhet - Utrota hungersnöden från jordens yta (debatt)
FAO World Summit on Food Security - Eradicating hunger from the face of the earth (vote)
FAO:s världstoppmöte om livsmedelssäkerhet - Utrota hungersnöden från jordens yta (omröstning)
Those who exterminated, who eliminated an entire race from the face of the earth?
De som utrotade, de som likviderade en hel ras från jordens yta?
Conversely, giving priority to the latter would imply a major loss of face.
Omvänt skulle en prioritering av de senare betyda att man tappar mycket i anseende.
The cohesion policy has given Europe a face that shows its interconnectedness and solidarity.
Sammanhållningspolitiken har gett EU ett anseende som demonstrerar dess sammankopplingar och solidaritet.
I say saving face because the dynamic set in train by the inquiry has taken on a life of its own.
Jag säger rädda EU: s anseende, eftersom den dynamik som satts igång på grund av undersökningen fått eget liv.
face
face (även: facing, front, frontage, screen)
volume_up
fasad {utr.}
So there will soon be a Convention which is supposed to give a democratic face to an enforced federal Europe.
Det skall nu alltså inrättas ett konvent som syftar till att skapa en skenbar demokratisk fasad åt ett påtvingat federalt Europa.
Do we really want to continue proceeding 'with our face masked', to use Jacques Delors' expression, for fear of revealing the real Europe to our citizens?
Vill vi verkligen fortsätta framåt genom att ”gömma oss bakom en fasad” för att använda Jacques Delors uttryck, av rädsla för att avslöja det verkliga EU för våra medborgare?
face (även: exterior, surface)
volume_up
utsida {utr.}
The Union is faced, in fact, with a major attack from within and just as dangerous a threat from outside.
Unionen står i själva verket inför en massiv attack från insidan och ett lika farligt hot från utsidan.
face (även: prestige)
Unfortunately, we are currently facing the terrible accident involving the Prestige off the coast of Galicia, which makes this working principle all the more evident.
Tyvärr är den fruktansvärda olyckan med fartyget Prestige vid de galiciska kusterna aktuell för närvarande, vilket gör denna principfråga ännu mer uppenbar.
The enduring environmental damage caused by the disaster demonstrates that Member States acting alone are under-resourced and ill-prepared to face such disasters.
De bestående miljöskador som ” Prestige ” -katastrofen orsakade visar att medlemsstater som agerar på egen hand har otillräckliga resurser och dålig beredskap för att klara av sådana katastrofer.
I would like to remind the honourable Members that, in December 1999, we faced the accident, a tragedy which you are all well aware of; then we had the accident.
Jag vill påminna de ärade ledamöterna om att i december 1999 stod vi inför ” Erika ” -olyckan, en tragedi som ni alla är mycket väl medvetna om, och sedan hade vi ” Prestige ” -olyckan.
volume_up
uppsyn {utr.}
face
face
face (även: drywall)
face
volume_up
framsidan på en byggnad {enb. sing.} [ex.] (bestämd form)

2. anatomi

face
volume_up
fejs {neut.} [vard.]

Användningsexempel för "face" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFace with these challenges we will need seamless interinstitutional cooperation.
Inför dessa utmaningar behöver vi ett helgjutet samarbete mellan institutionerna.
EnglishIf we have to face an extreme situation then the consequences will be very bad.
Om vi ställs inför en extrem situation kommer följderna att bli mycket negativa.
EnglishIt appears that this has helped us to understand better the dangers that we face.
Det tycks som om detta har hjälpt oss att bättre förstå de faror vi står inför.
EnglishWhere the two areas of PNR and SWIFT are concerned, we face different situations.
När det gäller passageraruppgifter och SWIFT står vi inför två olika situationer.
EnglishCompanies functioning in China face these pressures from the Chinese Government.
Företag som verkar i Kina märker av denna press från den kinesiska regeringen.
EnglishLiz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz har nämnt det trauma som de personer som drabbas av nålsticksskador får utstå.
EnglishLook at our children and the technology they use and the jobs market they face.
Se på våra barn och den teknik de använder och den arbetsmarknad de står inför.
EnglishWe must face these problems and the public responsibility that goes with them.
Vi måste ta itu med dessa problem och det allmänna ansvar som hör samman med dem.
EnglishWhen shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.
När en del av ett kärnkraftverk stängs ned ställs personalen inför nya utmaningar.
EnglishIn the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions.
I Storbritannien står sjuksköterskor och lärare inför sänkta löner och pensioner.
EnglishKyoto and the Millennium Development Goals also highlight the dilemma we face.
Kyoto och millennieutvecklingsmålen understryker också det dilemma vi står inför.
EnglishCurrently, however, pupils with a migrant background in Europe face great problems.
I nuläget ställs emellertid elever med migrantbakgrund inför stora problem i EU.
EnglishAt this moment, the Commission has set its face against accepting this amendment.
Just nu har kommissionen bestämt satt sig emot att godkänna detta ändringsförslag.
EnglishThe working classes in Greece have already mobilised in the face of this attack.
Arbetarrörelsen i mitt land har redan mobiliserat sig gentemot detta angrepp.
EnglishA courageous goal in the face of huge resistance, both politically and socially.
Ett modigt steg med tanke på det stora politiska och samhälleliga motståndet.
EnglishI should like to make one or two points on the nature of the scourges we face.
Jag skulle vilja säga en eller två saker om arten av de gissel som vi står inför.
EnglishIt is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
Det är en skenhelig handling gentemot väljarna, som står helt frågande inför den.
EnglishAngelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity.
Att bemöta utplåningspolitiken på samma sätt är lika med intellektuell perversion.
EnglishThe Eastern Partnership goes to the very heart of the challenges we face today.
Det östliga partnerskapet gäller själva kärnan i de utmaningar vi står inför i dag.
EnglishThat is why concessions in the face of the coercive tactics of the Six must stop.
Det är därför som eftergifter inför tvångstaktiken från de sex måste upphöra.