"extension" - Svensk översättning

EN

"extension" på svenska

volume_up
extension {substantiv}
SV

"extension" på engelska

EN extension
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

extension (även: elongation, rollover)
Secondly, there is an extension of co-decision in a number of important areas.
För det andra finns det en förlängning av medbeslutande på ett antal viktiga områden.
Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Tillfälliga utskottet för klimatförändringar (förlängning av mandat): se protokollet
I would prefer not to see any restrictions on this opportunity for extension.
Jag vill inte gärna ha någon begränsning av denna möjlighet till förlängning.
Its extension to schools is an incredible success and extraordinarily beneficial.
Dess utvidgning till skolor är en otrolig framgång och är utomordentligt förmånlig.
The Danish Social Democrats have voted against an extension of Europol's powers.
De danska socialdemokraterna har röstat emot en utvidgning av Europols befogenheter.
There has been no significant extension of majority decision-making in the Council.
Det har inte gjorts någon väsentlig utvidgning av majoritetsbeslutet i rådet.
extension (även: addition, rollout, roll-out)
Angående: Utbyggnad av SIS 2-registret
I should like to know which measures the President is going to take with regard to this extension.
Jag vill veta vilka åtgärder som talmannen tänker vidta i fråga om denna utbyggnad.
Deeper integration, the Treaty which is to become a constitution, the extension to the military, etc.
En ökad integration, fördragen som leder till en författning, en utbyggnad av försvaret och så vidare.
extension (även: elongation, expansion, extent, reach)
We therefore support the extension of the scope of the agreements to the extent deemed beneficial to the APC countries themselves.
Vi stöder därför en utökning av avtalens räckvidd i en utsträckning som bedöms som gynnsam för AVS-länderna själva.
I also ask for an extension of the time limit on my declaration so that those who want to combat this evil of alcopops can do so in a convenient way.
Jag ber också om en utsträckning av tidsgränsen för min deklaration, så att de som vill bekämpa alkoläsken kan göra det på ett bekvämt sätt.
The long, but not so deep, extension of this phase indicates that this phase often takes a long time, without getting into details of the practical work.
Den flacka lutningen i LIPS-modellen indikerar att man inte kommer så djupt ner i detaljer under denna fas, men att fasen har en betydande utsträckning i tiden.
extension (även: addition, annexe)
There must be no obligation to install solar panels when building a house, carrying out reroofing works, building an extension or replacing a heating system, such as is the case in the Marburg model.
Det får inte finnas något krav på att man ska installera solpaneler när man bygger ett hus, lägger om taket, bygger till en tillbyggnad eller byter ut ett värmesystem, som i Marburgmodellen.
extension
Together with the UTF 16 extension this means over one million characters can be reproduced.
Genom UTF-16 Extension kan över en miljon olika tecken återges.
(RO) Echoing what has been said by my fellow Members who have spoken so far, we are facing a very tough situation because the 20 000 inhabitants of Hatcliffe Extension are threatened with eviction.
(RO) Jag upprepar vad mina ledamotskolleger har sagt hittills: Vi står inför en mycket svår situation och 20 000 invånare i Hatcliffe Extension hotas av tvångsfördrivning.

2. telekommunikation

extension
.," there may be an issue with your Skype extension.
Om du stöter på problem där en karta inte läses in och statusen fastnar på "läser in..." kan det bero på Skype-anknytningen.

Användningsexempel för "extension" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI fear, however, that it is not possible to achieve this extension immediately.
Jag är dock rädd för att det inte är omöjligt att utvidga förordningen omedelbart.
EnglishWe have given a two-year extension to companies to phase out their production.
Vi har gett företagen en förlängd frist på två år för att fasa ut produktionen.
EnglishHowever, the Austrian Presidency still supported the extension of restrictions.
Men det österrikiska ordförandeskapet förespråkade ändå större begränsningar.
EnglishThe master document automatically receives the extension.sxg (e.g. " Master.sxg ").
Samlingsdokumentet får automatiskt filnamnstillägget.sxg (t.ex. "Samling.sxg").
EnglishBy extension, you lose the ability to control your own economic development.
I förlängningen förlorar man möjligheten att styra sin egen ekonomiska utveckling.
EnglishIn principle, the Commission could support part of the proposed extension.
Kommissionen skulle i princip kunna stödja delar av den föreslagna utvidgningen.
EnglishI am aware that the extension of the Schengen area is a controversial issue.
Jag är medveten om att utvidgningen av Schengenområdet är en kontroversiell fråga.
English   – Mr President, the extension of the Pericles programme is undoubtedly important.
   – Herr talman! Det är utan tvivel viktigt att Periklesprogrammet förlängs.
EnglishI see only one solution, namely to accept the deadline extension by one more year.
Jag ser bara en lösning, nämligen att tidsfristen förlängs med ett år till.
EnglishIn this combo box you select the extension of the line to the legend selected.
I det här kombinationsfältet väljer du linjens fäste till den markerade förklaringen.
EnglishAn interpretation clarifying primary legislation is acceptable, but not its extension.
En tolkning som förtydligar primärrätten är acceptabel, men inte att den utvidgas.
EnglishThere will, however, be a review of the list and there may be some extension to it.
Det kommer dock att bli en översyn av listan och det kan bli en del tillägg till den.
EnglishMr Huhne also expressed his support for the extension of the Lamfalussy procedure.
Huhne framförde också sitt stöd för utvidgningen av Lamfalussyförfarandet.
EnglishOur committee supports the extension of the scope of Regulation 1408/ 71.
Vårt utskott stöder utvidgningen av tillämpningsområdet för förordning 1408 / 71.
EnglishWe do not want an extension of the deadline to 2013; we want to make that very plain.
Vi vill inte att tidsfristen förlängs till 2013, och det vill vi gärna säga rakt ut.
EnglishThe European Commission has stated that its goal is the extension of the internal market.
Europeiska kommissionen har uppgett att målet är att utvidga den inre marknaden.
EnglishOur committee supports the extension of the scope of Regulation 1408/71.
Vårt utskott stöder utvidgningen av tillämpningsområdet för förordning 1408/71.
EnglishThis extension includes the same fishing opportunities and the same conditions for 2003.
Det förlängda avtalet omfattar samma fiskemöjligheter och samma villkor för 2003.
EnglishThe extension of screening needs, as Mr Mussa said, to be based on science.
Vi måste titta närmare på hur vi kan utvidga detta till andra åldersgrupper.
EnglishWhat effect has the copyright extension in the United States had on developments there?
Vad har den amerikanska förlängningen av upphovsrätten betytt för utvecklingen där?