"explicit" - Svensk översättning

EN

"explicit" på svenska

SV
SV

"explicit" på engelska

EN

explicit {adjektiv}

volume_up
On Category 5 the text is quite explicit and I do not have to say anything on it.
Rörande kategori 5 är texten helt tydlig och jag har inga kommentarer till den.
Lastly, an explicit reference to the key concept in this area – prevention.
Till sist vill jag göra en tydlig hänvisning till det grundläggande konceptet inom detta område – förebyggande åtgärder.
The text of the understanding itself is detailed and explicit.
Texten i överenskommelsen är i sig självt detaljerad och tydlig.
Den senare är mycket klar och tydlig.
We would like to see those links made much more explicit.
Vi skulle vilja se att dessa samband blev mycket klarare.
I am concerned that it looks as if more and more countries are abandoning clear and explicit restrictive attitudes to drug abuse.
Jag är oroad över att det verkar som om allt fler länder ger upp en tydlig och klar restriktiv hållning gentemot narkotikamissbruket.
explicit
First, to make explicit what is already implicit in the proposal.
För det första vill vi explicit uttrycka det som redan finns implicit i förslaget.
The EU, and particularly the Presidency, has in recent months been incredibly explicit and decisive.
EU, och framför allt ordförandeskapet, har de senaste månaderna varit otroligt explicit och beslutsamt.
The first one is to be ambitious and explicit when it comes to employment guidelines, and especially when it comes to female employment.
Den första är att vara ambitiös och explicit i fråga om riktlinjer för sysselsättningen, och i synnerhet kvinnors sysselsättning.
explicit (även: pronounced)
An explicit fair trade quota, as has always been demanded by the European Parliament, must at long last be introduced.
En uttalad Fair-Trade-kvot som även Europaparlamentet alltid krävt, måste nu äntligen införas.
It is quite another signal that is needed, in the shape of an unequivocal and explicit commitment never to allow fascism another chance in Europe.
Det behövs en helt annan signal i form av en entydig och uttalad förpliktelse att aldrig ge fascismen en ny chans i Europa.
I think that this will allow us to offer an explicit guarantee of legal certainty concerning the conditions which investors are subject to.
Jag menar att detta kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda en uttalad garanti om rättssäkerhet vad gäller de förhållanden som investerare omfattas av.
The text of the understanding itself is detailed and explicit.
Texten i överenskommelsen är i sig självt detaljerad och tydlig.
I think you need to be more explicit here in step two."
Jag tror att du behöver vara mer detaljerad i steg två."
explicit (även: graphic)
We don't allow content that contains nudity, graphic sex acts, or sexually explicit material.
Vi tillåter inte innehåll som innehåller nakenhet, grafiska sexuella handlingar eller uttryckligt sexuellt material.
SV

explicit {adjektiv}

volume_up
För det första vill vi explicit uttrycka det som redan finns implicit i förslaget.
First, to make explicit what is already implicit in the proposal.
EU, och framför allt ordförandeskapet, har de senaste månaderna varit otroligt explicit och beslutsamt.
The EU, and particularly the Presidency, has in recent months been incredibly explicit and decisive.
Den första är att vara ambitiös och explicit i fråga om riktlinjer för sysselsättningen, och i synnerhet kvinnors sysselsättning.
The first one is to be ambitious and explicit when it comes to employment guidelines, and especially when it comes to female employment.

Användningsexempel för "explicit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn Category 5 the text is quite explicit and I do not have to say anything on it.
Rörande kategori 5 är texten helt tydlig och jag har inga kommentarer till den.
EnglishWould the Commissioner, Mrs Bjerregaard give explicit support to this as well?
Kan den europeiska kommissionären, Bjerregaard, också uttryckligen stöda detta?
EnglishMrs Schreyer, this transfer took place despite explicit warnings from this House.
Fru Schreyer! Denna överflyttning skedde trots parlamentets tydliga varningar.
EnglishLibya categorically refuses to make an explicit reference to the Rome Statute.
Libyen vägrar kategoriskt att infoga en uttrycklig hänvisning till Romstadgan.
EnglishIt is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
Det är därför nödvändigt att ge solidariteten ett uttryckligt positivt värde.
EnglishIt has to be spelled out and explicit and that is what our amendments have done.
Det måste sägas rent ut och uttryckligt och det är vad våra ändringsförslag har gjort.
EnglishThe report raises the issue of permitting transport without explicit authorisation.
Frågan om att tillåta transporter utan uttryckligt medgivande tas upp i betänkandet.
EnglishI should like to make three observations about this well-balanced and explicit report.
Jag har ett tretal kommentarer till detta balanserade och konkreta betänkande.
EnglishThe opinion that the Commission has just adopted makes explicit mention of that.
Det yttrande som kommissionen nyligen antagit nämner uttryckligen detta.
EnglishWe made this explicit pledge to Parliament and the Committee on Budgets.
Vi har uttryckligen åtagit oss detta gentemot parlamentet och budgetutskottet.
EnglishWe call for the explicit condemnation of the repression of the demonstration.
Vi kräver ett uttryckligt fördömande av ingripandet mot demonstrationen.
EnglishNo, I would very clearly point out that the Treaty is extremely explicit.
Nej, jag vill starkt betona att fördraget är mycket tydligt på den punkten.
EnglishIndeed, no explicit reference is made to transferable individual rights.
Ingen uttrycklig hänvisning görs till överlåtbara individuella rättigheter.
EnglishNow when they introduced O.C. spray in Queensland, they were really explicit.
När de introducerade pepparspray i Queensland, var de mycket precisa.
EnglishThe Constitutional Treaty for the EU includes an explicit obligation to rearm (I-41,3).
Konstitutionsfördraget för EU inkluderar ett tydligt åtagande att återupprusta (I-41,3).
EnglishThat is just an opinion of this House rather than an explicit condition.
Det är bara en åsikt som kammaren har snarare än ett uttryckligt villkor.
EnglishLast, but not least, the resolution makes explicit reference to absorption capacity.
Sist men inte minst talas det uttryckligen om kapacitet att ta emot Turkiet i resolutionen.
EnglishThe Community after all is based on the explicit share-out of power.
Gemenskapen grundas i detta sammanhang på en uttrycklig fördelning av befogenheter.
EnglishSecondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
För det andra krävs en uttrycklig kontroll av mänskliga rättigheter i den verkställande staten.
EnglishI believe the President of the Commission should be much more explicit.
Jag anser att kommissionens ordförande bör uttrycka sig mycket tydligare.

"explicit goal" på svenska

volume_up
explicit goal
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"explicit guarantee" på svenska

volume_up
explicit guarantee
Swedish
Mera chevron_right

"explicit agenda" på svenska

volume_up
explicit agenda
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "explicit":

explicit

Synonymer (svenska) till "explicit":

explicit